strona główna opłaty
Drukuj Email

RODZICE LUB OPIEKUNOWI PRAWNI DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZANIA W TERMINIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH OKREŚLONYCH W UMOWIE.


BEZPŁATNA PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W NASZYM PRZEDSZKOLU W GODZINACH : 800 - 1300.

 

GODZINY OD 700 DO 800 I OD 1300 DO 1600 SĄ PŁATNE.

 

NUMER KONTA :  78 8781 0006 0052 9745 2000 0010

Urząd Gminy w Rogowie

Opłata za przedszkole

...NAZWISKO,  IMIĘ DZIECKA - numer grupy

miesiąc za który dokonywana jest opłataPrzypominamy Państwu, że opłaty za przedszkole należy uiścić do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

Na początku miesiąca otrzymają Państwo od nauczycieli druk z naliczoną opłatą , którą należy wpłacić na w/w konto

 

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/13/14

z dnia 27.08.13r.

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie

w sprawie ustalenia  zasad  naliczania odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania  przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Rogowie.

Działając na podstawie:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr.256,poz.2572 z późń, zmian.)
  • Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r. poz.872  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

zarządza się :

§  1

Wprowadzenie zmian opłaty za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji bezpłatnej podstawy programowej , a obejmującej zadania opiekuńczo-wychowawcze  i dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny , emocjonalny i społeczny dziecka

§ 2

1.Podstawą wyliczenia stawki godzinowej jest  treść-  Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r. poz.872  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.- art.14 , ust.5, ust.5a.

Ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji w/w zajęć w wysokości 1,00 zł ( jeden złotych) .

2. Miesięczna wysokość opłaty  ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w pkt 1,  zadeklarowanej ilości godzin pobytu dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej  oraz ilości dni w danym miesiącu .

3. Stawki za poszczególne godziny wynoszą przy 22 dniowym pobycie dziecka w przedszkolu:

1)  1,00 zł x 22 dni x 1 godz. = 22,00 zł,

2) 22,00 zł x 2 godz. =44 ,00 zł,

3) 22,00 zł x 3 godz. =66,00 zł,

4) 22,00 zł x 4 godz. = 88,00 zł,

5) 22,00 zł x 5 godz. = 110,00 zł.

§  3

Ustala się  następujący  sposób określania godzin przekraczających czas realizacji podstawy programowej  w Gminnym Przedszkolu w Rogowie:

Godziny

Liczba godzin ponad podstawę programową

7-8

+18-13

Podstawa programowa

13-14

+1

14-15

+1

15-16

+1

16-17

+1

 

§ 4

Za wykonanie niniejszego Zarządzenia odpowiada Dyrektor Przedszkola.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 4 /11/12 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie z dnia 29.08.2011 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 2 września 2013 roku.

 


 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości