strona główna o nas o nas cele i zadania przedszkola
Drukuj Email

cele i zadania przedszkola :

Pracujemy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, które są swoistymi indywidualnościami, z których każda jest specyficzną jednością psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju. Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenia, mając świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata, stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Uczymy dzieci:

 • Budowania "obrazu siebie" w relacjach Ja i Ty-Wy, Ja-To przez stwarzanie odpowiednich warunków.
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych usprawniających biegłość w budowaniu i posługiwaniu się znakiem - słowem, gestem, liczbą, barwą w poznaniu i zmienianiu siebie i świata.
 • Kształtowanie umiejętności i elementarnych zdolności dynamicznego przystosowania dziecka do otaczającej je rzeczywistości - bliższej i dalszej.
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości i postaw pozytywnych w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie.

Zadaniem edukacyjnym Przedszkola jest:

 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym
 • środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 • Kształtowanie podstawowych postaw moralnych:
  • życzliwości
  • tolerancji
  • sprawiedliwości
  • uczciwości
  • odpowiedzialności
 • Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umówione sygnały, dotyczące
 • różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Ukazywanie piękna przyrody
 • Zapewnienie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania i mówienia.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych
 • pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi
 • przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem, pojemnością i czasem.
 • Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi do tej twórczości.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki,brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości