Regulamin korzystania z placu zabaw Drukuj
czwartek, 05 marca 2020 13:52

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

OBOWIĄZUJĄCY W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/Dz. U. z 2018r. poz.1457,1560,1669 z późniejszymi zmianami/.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 22 stycznia 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmian. Dz.U. 2018r. ,poz.2140).

3. Prawo budowlane 2020 (styczeń) tekst jednolity - Dz.U. 2019 poz. 217

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z przedszkolnego placu zabaw.

2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.

3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw, przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.

4. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Gminnego Przedszkola w Rogowie.

§ 2

Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego

1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola w wieku od 3 do 6 lat.

2. W wyjątkowych sytuacjach na placu zabaw za zgodą dyrektora przedszkola mogą przebywać przyszli wychowankowie przedszkola oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola wyłącznie pod opieką rodziców. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.

3. Z urządzeń znajdujących się na terenie przedszkola mogą korzystać wyłącznie dzieci w wieku od 3 do 6 lat zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Z uwagi na bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących reguł:

1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

• zaśmiecania terenu,

• niszczenia i uszkadzania roślinności,

• dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

• zakłócania spokoju i porządku publicznego, palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

• wprowadzania zwierząt,

• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

• przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

6. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają wychowawcy oraz asystenci nauczyciela ( woźne oddziałowe, praktykanci )pełniący w tym czasie opiekę nad dziećmi.

7. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, asystenci nauczyciela, woźna mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.

8. Wychowawcy mają obowiązek omówić z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.

9. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.

10.W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wjazdowa i furtki powinny być zamknięta.

11.Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.

12.W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka.

13.O należyty ubiór dziecka podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym dba nauczyciel, asystent nauczyciela w porozumieniu z rodzicami.

14.W słoneczne dni dzieci powinny być zaopatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).

15.Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką dorosłego.

16.O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić o tym fakcie nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.

17.Wychowawcy nie wydają dziecka osobom będącym pod wpływem alkoholu lub, co do których jest takie przypuszczenie.

18.Dziecko przebywające na placu zabaw w przypadku obecności rodzica, prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej pisemnie przez nich wskazanej pozostaje pod ich pełną opieką.

19.Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

20.Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola lub nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

3. Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik Przedszkola.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.

…..........……………………………………….

(data, pieczęć i podpis dyrektora)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektor Przedszkola Nr 19/19/20 z dn.14.02.2020r.

Poprawiony: czwartek, 05 marca 2020 13:53