Drukuj Email

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO
Gminnego Przedszkola w Rogowie

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

 • Podstawa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 , poz.1943 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw   (Dz.U. z 2014r. poz. 7ze zmian .) zwana ustawą rekrutacyjną,
 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2021 r. , poz. 1082z późń. zmian.)
 • Uchwała Nr 102/ XIII/2016 Rady Gminy w Rogowie  z dnia 24 maja 2016 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej i gimnazjum , dla których Gmina Rogów jest organem prowadzącym Statut Gminnego Przedszkola w Rogowie.
 • Zarządzenie nr10/2023 Wójta Gminy Rogów z dnia 27 stycznia 2023r.  w sprawie harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogów, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia  tych kryteriów
 • Statut Gminnego Przedszkola w Rogowie

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na WOLNE MIEJSCA w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego (rozdział 6 art. 130- 164 w Ustawa Prawo oświatowe ).

 

 1. I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 1. 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje:

a)      Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu.

b)      Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola ( tablice ogłoszeń, strona internetowa).

c)       Przyjmowanie „Wniosków zgłoszeń dzieci do przedszkola”- złożenie wniosku zgłoszenia dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem  dziecka do przedszkola.

d)      Powołanie przez dyrektora  Komisji Rekrutacyjnej.

e)      Ustalenie w porozumieniu z Urzędem Gminy  terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

f)       Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej; ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

g)      Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

 1. 2. Udostępnienie regulaminu rekrutacji w dostępnym miejscu : kącik ogłoszeń, strona internetowa.
 2. 3. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
 3. 4. Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkola  przeprowadza się  co roku  na kolejny rok  szkolny  na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. 5. W przypadku , kiedy liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc określonych w projekcie organizacyjnym  przedszkola, przyjęć  dokonuje dyrektor przedszkola.

 

 1. II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. 1. Do Gminnego Przedszkola w Rogowie  przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Rogów , ustawowo pierwszeństwo mają dzieci 5, 6 letnie .

1.1.   Podstawą  zapisu dziecka do przedszkola na dany rok szkolny jest złożenie  w „przedszkolu pierwszego wyboru” wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola  zobowiązani są do dokładnego  wypełniania  wniosku.

1.2.   Zapisy dokonywane są od  1 do 13 marca danego roku.

1.3.   Wnioski wydawane są w przedszkolu od godz.7:30  do 16 :00.

1.4.   Wypełnione wnioski rodzice składają do dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby.

 1. 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 2. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2 lata i 6 miesięcy .
 3. 4. Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. 5. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

5.1.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

 1. 6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają  na kolejny rok  szkolny deklarację  o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie minimum 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego .
 2. 7. Podstawowa rekrutacja dzieci do Gminnego Przedszkola w Rogowie odbywa się raz w roku

a)    Rodzice składają „wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w dniach: od 1 marca do 13 marca,

b)   O przyjęciu dziecka do Gminnego Przedszkola w Rogowie  decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola, w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja, uwzględniając kryteria określone w niniejszym Regulaminie oraz w statucie Gminnego Przedszkola, przyjmuje dzieci – w miarę istniejących miejsc;

c)    Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszane będą najpóźniej 4 kwietnia .

 

III . Kryteria rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Rogowie

 1. 1. W przypadku większej ilości kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Rogów  niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu  na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

1)    wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt.

2)    niepełnosprawność kandydata – 5 pkt.

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 pkt.

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 pkt.

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt.

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt.

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą /dom dziecka, rodzinny dom dziecka – 5 pkt.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość (razem 35 pkt. – kryteria ustawowe).

 

 1. 2. II etap rekrutacji - w przypadku równorzędnych wyników  uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole nadal dysponuje miejscami wolnymi  na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego  są brane  pod uwagę kryteria dodatkowe z uwzględnieniem zapewnienia  jak najpełniejszej realizacji potrzeb  dziecka i jego rodziny .

 

 1. 3. Kryteria dodatkowe: skala punktowa

1)    Dziecko rodzica samotnie wychowującego dziecko – pracującego zawodowo , prowadzącego działalność gospodarczą lub studiującego w trybie dziennym  – 6 pkt.

2)    Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo , uczących się  w systemie dziennym lub prowadzących  działalność gospodarczą  – 5 pkt.

3)    Dziecko , którego  jedno z rodziców pracuje zawodowo , uczy się w systemie dziennym  lub prowadzi działalność gospodarcza  – 3 pkt.

4)    Deklaracja  pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej – 5 pkt.

5)    Rodzeństwo dziecka kontynuującego  edukację  przedszkolną w placówce  – 4 pkt.

6)    Dzieci , dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania – 2 pkt.

 

Powyższe kryteria mają różną wartość (najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów – 25pkt.)

Największa liczba punktów możliwa do uzyskania na podstawie wskazanych kryteriów – 60 pkt.

 

 1. 4. W przypadku, gdy po II etapie postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca   w przedszkolu, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca w terminie ustalonym z Wójtem Gminy Rogów. Jednakże postępowanie rekrutacji uzupełniającej musi być zakończone najpóźniej do 5 czerwca danego roku .
 2. 5. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci, których rodzice  mieszkają poza Gminą Rogów  (po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Rogów) tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie posiadało wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. Nabór  w/w kandydatów przebiega w następujących etapach:

1)    Etap I – kryteria ustawowe (jak w rozdz. III, ust. 2), w przypadku braku rozstrzygnięcia, przy wolnych miejscach odbywa się etap II.

2)    Etap II – kryteria określone przez organ prowadzący,

a)    na wniosek wójta Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów

b)   ze względu na miejsce pracy rodziców (na terenie Gminy Rogów)

c)    starsze rodzeństwo uczęszcza do szkoły w pobliżu przedszkola

d)    w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu

3)    Przy wolnych nadal miejscach w przedszkolu  - rekrutacja uzupełniająca  w dodatkowym terminie  najpóźniej do 30 sierpnia  danego roku.

 1. 6. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola  jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych , informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez Gminne Przedszkole w Rogowie , z dyrektorem przedszkola po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych,  w terminie ustalonym przez dyrektora i podanym rodzicom do wiadomości w formie pisemnego ogłoszenia ( na tablicy ogłoszeń, na stronie  internetowej przedszkola).
 2. 7. Rodzice  dzieci przyjętych są zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

 1. III. Skład komisji rekrutacyjnej
 2. 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą co najmniej 3 nauczycieli placówki , jeżeli w przedszkolu  jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli , skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela  organu prowadzącego , którego w samorządowych jednostkach wyznacza Wójt ( § 11 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1942 ze zmian. ). Dyrektor zarządzeniem wewnętrznym powołuje do komisji rekrutacyjnej :

a)      przewodniczącego komisji

b)      przedstawicieli rady pedagogicznej

 1. 2. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach obserwatora.
 2. 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)      Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. ( art.20zc.ust.1)

b)      Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nie przyjętych.              ( art.20zc.ust.3)

c)       Sporządzenie  protokołu postępowania rekrutacyjnego.

d)      Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej widomości  listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – lista zawiera  imiona i nazwiska kandydatów.

e)      Komisja  podaje informację o liczbie wolnych miejsc .

 1. IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji
 1. 1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

a)      „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”;

b)      Inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

 1. 2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

a)      Imienne wykazy zgłoszonych dzieci;

b)       „Wniosek o przyjęcie  dziecka do przedszkola”, oraz inne dokumenty złożone przez rodziców;

c)       Arkusz organizacyjny przedszkola.

 1. 3. Dokumenty występujące w procedurze naboru sporządzane przez Komisję Rekrutacyjną:

1)      Protokół postępowania rekrutacyjnego.

2)      Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

3)      Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji.

4)      Lista kandydatów niezakwalifikowanych  do rekrutacji.

5)      Lista kandydatów przyjętych.

6)      Lista kandydatów nieprzyjętych.

7)      Wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

8)      Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

9)      Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

10)   Wniosek o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Rogowie

11)   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

12)   Oświadczenie  potwierdzające spełnienie przez kandydata ujętych w regulaminie Kryteriów.

 1. 4. Procedura odwoławcza od decyzji komisji rekrutacyjnej :

1)      W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych , rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2)      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów,  która uprawniała do przyjęcia , oraz liczbę punktów , która kandydat uzyskał w postępowaniu  rekrutacyjnym.

3)      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie  7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)      Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie  dyrektora  służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Ochrona danych osobowych

 1. 1. Informacje zawarte w dokumentach składanych  w przedszkolu stanowią tajemnicę służbową.     Informacje te są materiałem pomocniczym przy kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz przy zapoznaniu sytuacji wychowawczej dziecka.
 2. 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Rogowie.
 3. 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celu postepowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu  przez okres roku.
 1. V. Zadania dyrektora przedszkola
 1. 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy Rogów ustala:

a)      termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

b)      termin składania przez rodziców dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym

c)       termin postępowania uzupełniającego

 1. 2. Dyrektor przedszkola wykonuje czynności przygotowawcze do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a)      Wywiesza ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu;

b)       Wyjaśnia rodzicom kryteria określone w niniejszym Regulaminie;

c)       Określa wzór wniosku o rekrutację ( jeżeli organ prowadzący go nie określił);

d)       Wydaje i przyjmuje „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz przyjmuje inne dokumenty dostarczane przez rodziców potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych w regulaminie i Statucie przedszkola;

e)      Sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym i rzeczowym, ( prowadzi ich ewidencję) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

-          datę urodzenia dziecka, PESEL,

-          miejsce zamieszkania dziecka,

-          czas pobytu dziecka w przedszkolu,

-          wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,

-          pracę rodziców, telefony kontaktowe,

-          czytelność zapisów i pieczęci w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach.

f)       Sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji zawierającą następujące informacje:

-       nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

-       najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 1. 3. Dyrektor przedszkola przeprowadza procedurę rekrutacyjną:

a)      Powołuje  Komisję Rekrutacyjną, określa jej zadania i wyznacza przewodniczącego.

b)      Podaje do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji.

c)       Przekazuje Wójtowi informację o nieprzyjęciu  dziecka.

d)      Informuje rodziców/ opiekunów  prawnych o przyczynie braku kwalifikacji do przedszkola.

 1. 4. Dyrektor ma możliwość  tworzenia listy „rezerwowej”  na której  umieszcza  na życzenie rodziców  dzieci nieprzyjętych  do przedszkola  oraz dzieci zgłoszone po terminie rekrutacji.
 2. 5. Dyrektor przedszkola przyjmuje pisemne odwołania rodziców/ opiekunów prawnych  od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. 6. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje ostateczną decyzję w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 4. 7. Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną  i radę rodziców z przebiegiem i wynikami rekrutacji na dany rok szkolny.


VII. Przepisy końcowe

 1. 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.
 2. 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II.
 4. 4. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola na podstawie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.  Do 06 kwietnia  każdego roku szkolnego podana zostaje (na tablicy ogłoszeń)  do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola . Lista zawiera imiona i nazwiska  kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia.
 5. 5. Po ogłoszeniu wyników naboru Rodzice / Prawni Opiekunowie dziecka są zobowiązani do podpisania - informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez Gminne Przedszkole w Rogowie  na dany rok szkolny z Dyrektorem przedszkola. Nie podpisanie w/w informacji skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.
 6. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 7. 7. Traci moc Regulamin Rekrutacji  przyjęcia dzieci do Gminnego Przedszkola w Rogowie obowiązujący od  07.02.2022 r.

 

Nowy Regulamin został przyjęty Zarządzeniem wewnętrznym Nr 15/22/23   z dnia  03.02.2023 r. Dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 03.02.2023r.

 
Drukuj Email

 

 

Konwencja o Prawach Dziecka – fragmenty.
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r. Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526
Polska ratyfikowała konwencję 30 września 1991 r. 
z zastrzeżeniami oraz deklaracjami interpretacyjnymi.

Konwencja weszła w życie w stosunku do Polski 7 lipca 1991 r.

 

 
Drukuj Email

W NASZYM PRZEDSZKOLU :

 • Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnego z nową podstawą programową

 • Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny;

 • Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, prace indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

 
Drukuj Email

Informacje ogólne

Gminne Przedszkole - Targowa 3 jest usytuowane w gminie Rogów słynącej z rozległych terenów leśnych.

Więcej…
 
Drukuj Email

Kadra

Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.

Kadra pedagogiczna jest kreatywna, z wysoką kulturą osobistą.

Więcej…
 
Drukuj Email

ABSOLWENT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

Więcej…
 
Drukuj Email

cele i zadania przedszkola :

Pracujemy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, które są swoistymi indywidualnościami, z których każda jest specyficzną jednością psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości