strona główna rekrutacja
Drukuj Email

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Gminnego Przedszkola w Rogowie

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.


Zarządzenie Nr 8/2022

Wójta Gminy Rogów

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogów, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131, art. 153 ust 1 i 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) oraz uchwały nr 102/XIII/2016 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 maja 2016 roku

zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa się następujące terminy:

1) Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza dziecko w terminie 8 lutego 2022 r. – 28 lutego 2022 r.

2) Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja po uwzględnieniu złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – 1 marca 2022 r.

3) Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia

1 marca 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 4 maja 2022 r. do dnia 13 maja 2022 r.;

4) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)

w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14 marca 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r. oraz

w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 maja 2021 r. do dnia 20 maja 2022 r.

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym

w dniu 21 marca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 23 maja 2022 r.

6) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 marca 2022 r. do dnia 31 marca

2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 23 maja 2021 r. do dnia 26 maja 2022 r.

7) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 4 kwietnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27 maja 2022 r.;

8) Możliwość wystąpienia przez rodziców z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów o których mowa w pkt 5 i 7.

9) Sporządzenie i wydanie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata;

10) Możliwość wniesienia odwołania przez rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

11) Rozpatrywanie odwołania przez dyrektora – w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania.

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt;

2) niepełnosprawność kandydata – 5 pkt;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 pkt;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 pkt;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, będą:

1) w pkt 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) w pkt 2 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U

z 2021 r. poz. 573);

3) w pkt 3 – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 r. poz. 573);

4) w pkt 4 – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 r. poz. 573);

5) w pkt 5 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 r. poz. 573);

6) w pkt – 6 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7) w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.

poz. 821).

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) dziecko rodzica samotnie wychowującego dziecko - pracującego zawodowo, prowadzącego działalność gospodarczą lub studiującego w trybie dziennym – 6 pkt;

2) dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo, uczących się w systemie dziennym lub prowadzącym działalność gospodarczą – 5 pkt;

3) dziecko, którego jedno z rodziców pracuje zawodowo, uczy się w systemie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą – 3 pkt;

4) deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstaw programowej – 5 pkt;

5) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w placówce – 4 pkt;

6) dzieci, dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania – 2 pkt.

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

1) Zgłaszanie uczniów do klasy pierwszej z obwodu tej szkoły od dnia 22 lutego 2022 r. do dnia 15 marca 2022 r.;

2) Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc w klasach pierwszych w dniu

18 marca 2021 r.;

3) Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 8 kwietnia 2022 r. oraz

w postępowaniu uzupełniającym od dnia 3 czerwca 2022 r. do dnia 8 czerwca 2022 r.

4) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 – 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 11 kwietnia 2022 r. do dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 9 czerwca 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r.

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym

w dniu 25 kwietnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 13 czerwca 2022 r.

6) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 26 kwietnia 2022 r. do dnia

5 maja 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia

20 czerwca 2022 r.

7) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 maja 2022 r. oraz

w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 czerwca 2022 r.

8) Możliwość wystąpienia przez rodziców z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów o których mowa w pkt 3 i 5.

9) Sporządzenie i wydanie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola – w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata;

10) Możliwość wniesienia odwołania przez rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

11) Rozpatrywanie odwołania przez dyrektora szkoły – w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania.

§ 4. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół obowiązują następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt;

2) miejsce pracy rodziców dziecka znajduje się w obwodzie szkoły – 7 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, będą oświadczenia rodzica/rodziców.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Gminnego Przedszkola w Rogowie


Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

 • Podstawa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 , poz.1943 z późn. zm.),

   

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

   

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw   (Dz.U. z 2014r. poz. 7ze zmian .) zwana ustawą rekrutacyjną,

   

 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2020 r. , poz. 1910 z późń. zmian.)

   

 • Uchwała Nr 102/ XIII/2016 Rady Gminy w Rogowie  z dnia 24 maja 2016 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej i gimnazjum , dla których Gmina Rogów jest organem prowadzącym Statut Gminnego Przedszkola w Rogowie.

   

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogów, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 • Statut Gminnego Przedszkola w Rogowie


Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na WOLNE MIEJSCA w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego (rozdział 6 art. 130- 164 w Ustawa Prawo oświatowe ).

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego


1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje:

a) Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu.

b) Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola ( tablice ogłoszeń, strona internetowa).

c) Przyjmowanie „Wniosków zgłoszeń dzieci do przedszkola”- złożenie wniosku zgłoszenia dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem  dziecka do przedszkola.

d) Powołanie przez dyrektora  Komisji Rekrutacyjnej.

e) Ustalenie w porozumieniu z Urzędem Gminy  terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

f) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej; ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

g) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

2. Udostępnienie regulaminu rekrutacji w dostępnym miejscu : kącik ogłoszeń, strona internetowa.

3. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

4. Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkola  przeprowadza się  co roku  na kolejny rok  szkolny  na wolne miejsca w przedszkolu.

5. W przypadku , kiedy liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc określonych w projekcie organizacyjnym  przedszkola, przyjęć  dokonuje dyrektor przedszkola.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego


1. Do Gminnego Przedszkola w Rogowie  przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Rogów , ustawowo pierwszeństwo mają dzieci 5, 6 letnie .

1.1. Podstawą  zapisu dziecka do przedszkola na dany rok szkolny jest złożenie  w „przedszkolu pierwszego wyboru” wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola  zobowiązani są do dokładnego  wypełniania  wniosku.

1.2. Zapisy dokonywane są od  5 do 20 marca danego roku.

1.3. Wnioski wydawane są w przedszkolu od godz.7:00  do 16 :00.

1.4. Wypełnione wnioski rodzice składają do dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2 lata i 6 miesięcy .

4. Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

5.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają  na kolejny rok  szkolny deklarację  o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie minimum 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego .

7. Podstawowa rekrutacja dzieci do Gminnego Przedszkola w Rogowie odbywa się raz w roku

a) Rodzice składają „wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w dniach: od 9 marca do 22 marca,

b) O przyjęciu dziecka do Gminnego Przedszkola w Rogowie  decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola, w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja, uwzględniając kryteria określone w niniejszym Regulaminie oraz w statucie Gminnego Przedszkola, przyjmuje dzieci – w miarę istniejących miejsc;

c) Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszane będą najpóźniej 6 kwietnia .

III . Kryteria rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Rogowie

1. W przypadku większej ilości kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Rogów  niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu  na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt.

2) niepełnosprawność kandydata – 5 pkt.

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 pkt.

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 pkt.

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt.

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt.

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą /dom dziecka, rodzinny dom dziecka – 5 pkt.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość (razem 35 pkt. – kryteria ustawowe).

2. II etap rekrutacji - w przypadku równorzędnych wyników  uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole nadal dysponuje miejscami wolnymi  na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego  są brane  pod uwagę kryteria dodatkowe z uwzględnieniem zapewnienia  jak najpełniejszej realizacji potrzeb  dziecka i jego rodziny .

3. Kryteria dodatkowe: skala punktowa

1) Dziecko rodzica samotnie wychowującego dziecko – pracującego zawodowo , prowadzącego działalność gospodarczą lub studiującego w trybie dziennym  – 6 pkt.

2) Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo , uczących się  w systemie dziennym lub prowadzących  działalność gospodarczą  – 5 pkt.

3) Dziecko , którego  jedno z rodziców pracuje zawodowo , uczy się w systemie dziennym  lub prowadzi działalność gospodarcza  – 3 pkt.

4) Deklaracja  pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej – 5 pkt.

5) Rodzeństwo dziecka kontynuującego  edukację  przedszkolną w placówce  – 4 pkt.

6) Dzieci , dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania – 2 pkt.

Powyższe kryteria mają różną wartość (najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów – 25pkt.)

Największa liczba punktów możliwa do uzyskania na podstawie wskazanych kryteriów – 60 pkt.

4. W przypadku, gdy po II etapie postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca                           w przedszkolu, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca w terminie ustalonym z Wójtem Gminy Rogów. Jednakże postępowanie rekrutacji uzupełniającej musi być zakończone najpóźniej do 5 czerwca danego roku .

5. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci, których rodzice  mieszkają poza Gminą Rogów  (po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Rogów) tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie posiadało wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. Nabór  w/w kandydatów przebiega w następujących etapach:

1) Etap I – kryteria ustawowe (jak w rozdz. III, ust. 2), w przypadku braku rozstrzygnięcia, przy wolnych miejscach odbywa się etap II.

2) Etap II – kryteria określone przez organ prowadzący,

a) na wniosek wójta Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów

b) ze względu na miejsce pracy rodziców (na terenie Gminy Rogów)

c) starsze rodzeństwo uczęszcza do szkoły w pobliżu przedszkola

d) w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu

3) Przy wolnych nadal miejscach w przedszkolu  - rekrutacja uzupełniająca  w dodatkowym terminie  najpóźniej do 30 sierpnia  danego roku.

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola  jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych , informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez Gminne Przedszkole w Rogowie , z dyrektorem przedszkola po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych,                      w terminie ustalonym przez dyrektora i podanym rodzicom do wiadomości w formie pisemnego ogłoszenia ( na tablicy ogłoszeń, na stronie  internetowej przedszkola).

7. Rodzice  dzieci przyjętych są zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

 

III. Skład komisji rekrutacyjnej


1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą co najmniej 3 nauczycieli placówki , jeżeli w przedszkolu  jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli , skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela  organu prowadzącego , którego w samorządowych jednostkach wyznacza Wójt ( § 11 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1942 ze zmian. ). Dyrektor zarządzeniem wewnętrznym powołuje do komisji rekrutacyjnej :

a) przewodniczącego komisji

b) przedstawicieli rady pedagogicznej

2. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach obserwatora.

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. ( art.20zc.ust.1)

b) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nie przyjętych.              ( art.20zc.ust.3)

c) Sporządzenie  protokołu postępowania rekrutacyjnego.

d) Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej widomości  listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – lista zawiera  imiona i nazwiska kandydatów.

e) Komisja  podaje informację o liczbie wolnych miejsc .

 

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji


1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

a) „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”;

b) Inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

a) Imienne wykazy zgłoszonych dzieci;

b) „Wniosek o przyjęcie  dziecka do przedszkola”, oraz inne dokumenty złożone przez rodziców;

c) Arkusz organizacyjny przedszkola.

3. Dokumenty występujące w procedurze naboru sporządzane przez Komisję Rekrutacyjną:

1) Protokół postępowania rekrutacyjnego.

2) Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

3) Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji.

4) Lista kandydatów niezakwalifikowanych  do rekrutacji.

5) Lista kandydatów przyjętych.

6) Lista kandydatów nieprzyjętych.

7) Wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

8) Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

9) Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

10) Wniosek o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Rogowie

11) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

12) Oświadczenie  potwierdzające spełnienie przez kandydata ujętych w regulaminie Kryteriów.

4. Procedura odwoławcza od decyzji komisji rekrutacyjnej :

1) W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych , rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów,  która uprawniała do przyjęcia , oraz liczbę punktów , która kandydat uzyskał w postępowaniu  rekrutacyjnym.

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie  7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie  dyrektora  służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Ochrona danych osobowych


1. Informacje zawarte w dokumentach składanych  w przedszkolu stanowią tajemnicę służbową.     Informacje te są materiałem pomocniczym przy kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz przy zapoznaniu sytuacji wychowawczej dziecka.

2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Rogowie.

3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celu postepowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu  przez okres roku.

 

VI. Zadania dyrektora przedszkola


1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy Rogów ustala:

a) termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

b) termin składania przez rodziców dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym

c) termin postępowania uzupełniającego

2. Dyrektor przedszkola wykonuje czynności przygotowawcze do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a) Wywiesza ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu;

b) Wyjaśnia rodzicom kryteria określone w niniejszym Regulaminie;

c) Określa wzór wniosku o rekrutację ( jeżeli organ prowadzący go nie określił);

d) Wydaje i przyjmuje „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz przyjmuje inne dokumenty dostarczane przez rodziców potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych w regulaminie i Statucie przedszkola;

e) Sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym i rzeczowym, ( prowadzi ich ewidencję) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- datę urodzenia dziecka, PESEL,

- miejsce zamieszkania dziecka,

- czas pobytu dziecka w przedszkolu,

- wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,

- pracę rodziców, telefony kontaktowe,

- czytelność zapisów i pieczęci w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach.

f) Sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji zawierającą następujące informacje:

- nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

- najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

3. Dyrektor przedszkola przeprowadza procedurę rekrutacyjną:

a) Powołuje  Komisję Rekrutacyjną, określa jej zadania i wyznacza przewodniczącego.

b) Podaje do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji.

c) Przekazuje Wójtowi informację o nieprzyjęciu  dziecka.

d) Informuje rodziców/ opiekunów  prawnych o przyczynie braku kwalifikacji do przedszkola.

4. Dyrektor ma możliwość  tworzenia listy „rezerwowej”  na której  umieszcza  na życzenie rodziców  dzieci nieprzyjętych  do przedszkola  oraz dzieci zgłoszone po terminie rekrutacji.

5. Dyrektor przedszkola przyjmuje pisemne odwołania rodziców/ opiekunów prawnych  od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje ostateczną decyzję w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

7. Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną  i radę rodziców z przebiegiem i wynikami rekrutacji na dany rok szkolny.

 

VII. Przepisy końcowe


1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II.

4. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola na podstawie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.  Do 06 kwietnia  każdego roku szkolnego podana zostaje (na tablicy ogłoszeń)  do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola . Lista zawiera imiona i nazwiska  kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia.

5. Po ogłoszeniu wyników naboru Rodzice / Prawni Opiekunowie dziecka są zobowiązani do podpisania - informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez Gminne Przedszkole w Rogowie  na dany rok szkolny z Dyrektorem przedszkola. Nie podpisanie w/w informacji skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

7. Traci moc Regulamin Rekrutacji  przyjęcia dzieci do Gminnego Przedszkola w Rogowie obowiązujący od  01.03.2020 r.

Nowy Regulamin został przyjęty Zarządzeniem wewnętrznym Nr 20/20/21   z dnia  08.02.2021 r. Dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 08.02.2021r.

 

………………………………

 

(podpis dyrektora)

 

W uzgodnieniu z Wójtem Gminy Rogów

-- 
-- 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gminne Przedszkole w Rogowie reprezentowane przez Dyrektora Panią Iwonę Felczak

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: http://www.rogowprzedszkole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2795&Itemid=138

 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości