strona główna regulaminy Zarządzenie wewnętrzne Dyrektor Gminnego Przedszkola w Rogowie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego
Zarządzenie wewnętrzne Dyrektor Gminnego Przedszkola w Rogowie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego Drukuj Email
środa, 10 lutego 2021 13:56

Zarządzenie wewnętrzne Nr 22/20/21

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie

z dnia 08.02.2021 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Na podstawie   Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2020 r. , poz. 910   z późń. zmian )

zarządza się, co następuje;

§ 1.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Rogowie na rok szkolny 2021/2022.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

Od 09.03.2021 do 22.03.2021r.

do godz.16

Od 10.05.21 r.

do 17.05.21 r.

do godz.16

 

2.

Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów , o których mowa w pkt1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.1 u.p.o.

 

Od 23.03.2021r. do 30.03.2021r.

Od 18.05.2021 r.             do 21.05.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie-zakwalifikowanych

31.03.2021 r.

o godz. 15

24.05.2021 r.

o godz. 15

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

Od 01.04.2021r. do 09.04.2021r.

 

Od 25.05.2021r. do 28.05.2021 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych

12.04 .2021 r.

o godz.15

31.05 .2021r.

o godz. 15

 

6.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Poprawiony: środa, 10 lutego 2021 14:03
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości