strona główna regulaminy Zarządzenie Nr12/2021 Wójta Gminy Rogów z dnia 29 stycznia 2021r.
Zarządzenie Nr12/2021 Wójta Gminy Rogów z dnia 29 stycznia 2021r. Drukuj Email
środa, 10 lutego 2021 13:52

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rogów

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas

pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogów, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131, art. 153 ust 1 i 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz uchwały nr 102/XIII/2016 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 maja 2016 roku

zarządza się, co następuje: § 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa się następujące terminy:

1) Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza dziecko w terminie 15 lutego 2021 r. – 5 marca 2021 r. 2) Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja po uwzględnieniu złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – 8 marca 2021 r.

3)      Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia  9 marca 2021 r. do dnia 22 marca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia  10 maja 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r.;

4)      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910   w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 23 marca 2021 r. do dnia 30 marca 2021 r. oraz  w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18 maja 2021 r.  do dnia 21 maja 2021 r.

5)      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 31 marca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 maja 2021 r.

6)      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 25 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.

7)      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 12 kwietnia 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 31 maja 2021 r.;

8)      Możliwość wystąpienia przez rodziców z wnioskiem  do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów o których mowa w pkt  5 i 7.

9)      Sporządzenie i wydanie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata;

10)  Możliwość wniesienia odwołania przez rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

11)  Rozpatrywanie odwołania przez dyrektora – w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania.

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt;

2)      niepełnosprawność kandydata – 5 pkt;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 pkt;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 pkt;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, będą:

1)      w pkt 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)      w pkt 2 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U  z 2020 r. poz. 426);

3)      w pkt 3 – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426);

4)      w pkt 4 – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426);

5)      w pkt 5 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426);

6)      w pkt – 6 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7)      w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.

poz. 821).

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      dziecko rodzica samotnie wychowującego dziecko - pracującego zawodowo, prowadzącego działalność gospodarczą lub studiującego w trybie dziennym – 6 pkt;

2)      dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo, uczących się w systemie dziennym lub prowadzącym działalność gospodarczą – 5 pkt;

3)      dziecko, którego jedno z rodziców pracuje zawodowo, uczy się w systemie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą – 3 pkt;

4)      deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstaw programowej – 5 pkt;

5)      rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w placówce – 4 pkt;

6)      dzieci, dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania – 2 pkt.

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

1)      Zgłaszanie uczniów do klasy pierwszej z obwodu tej szkoły od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 11 marca 2021 r.;

2)      Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc w klasach pierwszych w dniu  18 marca 2021 r.;

3)      Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych  w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz  w postępowaniu uzupełniającym od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 7 czerwca 2021 r.

4)      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 – 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r.

5)      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 5 maja 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 15 czerwca 2021 r.

6)      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 6 maja 2021 r. do dnia  13 maja 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia  21 czerwca 2021 r.

7)      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 14 maja 2021 r. oraz  w postępowaniu uzupełniającym w dniu 1 lipca 2021 r.

8)      Możliwość wystąpienia przez rodziców z wnioskiem  do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola  w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów o których mowa w pkt 3 i 5.

9)      Sporządzenie i wydanie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola – w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata;

10)  Możliwość wniesienia odwołania przez rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

11)  Rozpatrywanie odwołania przez dyrektora szkoły – w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania.

§ 4. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół obowiązują następujące kryteria:

1)        w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt;

2)        miejsce pracy rodziców dziecka znajduje się w obwodzie szkoły – 7 pkt;

3)        w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, będą oświadczenia rodzica/rodziców.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Poprawiony: środa, 10 lutego 2021 13:54
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości