strona główna procedury Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć Drukuj Email
czwartek, 27 sierpnia 2020 21:41

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2020 r.z późń. zmianami .
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 2

Sposób organizowania zajęć

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
 2. W sali może przebywać do 25 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zmniejszyć liczbę dzieci w sali do 20, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5  m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 4. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 5. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
 6. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. Dopuszcza się możliwość korzystania z placu zabaw dwóch grup jednakże po uprzednim ustaleniu terenu jaki będą zajmowały . Opiekunowie zobowiązani są do pilnowania dzieci aby nie korzystały z placu zabaw , z którego korzysta w danym momencie inna grupa .
 7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 8. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem.
 9. Zajęcia ruchowe mogą być przeprowadzane w Sali rekreacyjnej , jednakże po wyjściu grupy pracownicy obsługi mają obowiązek wywietrzyć salę i zdezynfekować powierzchnię.

10.  Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.

 

§ 3

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 

 1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola), z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co trzy godziny toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także klawiatur komputerowych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w rejestrze prac porządkowych na dany dzień, umieszczonych w każdej sali.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 5. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
 6. Nauczyciele, co najmniej raz, dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Pracownicy przedszkola powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 8. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 9. Należy wietrzyć salę regularnie.

10.  Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

11.  Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

12.  Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi i personelem obsługi .

13.  Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są obowiązani do stosowania w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej - odpowiednio z jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem. Ewentualne braki w środkach ochrony osobistej powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola lub intendentowi .

 

 

§ 4

Przygotowywanie i spożywanie posiłków

 

 1. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom przypisany do danej grupy pracownik obsługi lub sprawujący nad nimi opiekę nauczyciel.
 2. W trakcie pracy przez personel przedszkola przy organizacji żywienia należy w miarę możliwości zachować odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy. Jeżeli jest to niemożliwe – pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę powinni zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Posiłki są spożywane na salach .
 4. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 5. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w zmywarce z dodatkiem detergentu temperaturze co najmniej 60°C lub wyparzone.

 

§ 5

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 

§ 6

Odbiór dzieci

 

 1. Wyznaczony pracownik obsługi  odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych). W tym celu  dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała dziecka należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów).
 2. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, pracownik zgodnie z procedurą nie może przyjąć dziecka do przedszkola . W razie problemów informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w danym dniu, kierując się zasadą, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 3. W sytuacji gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki bądź inne niepotrzebne przedmioty, nauczyciel prosi rodzica o ich odebranie dziecku oraz odniesienie ich do domu.
 4. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum  1,5m.
 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola,                            z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem jednocześnie lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. W szatni może przebywać max 12 osób ( rodziców)
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający  dziecko do przedszkola oraz odbierający je                  z  przedszkola muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do przedszkola) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w przestrzeni wspólnej przedszkola.
 8. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe.

 

§ 7

Pozostałe regulacje

 

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez informacje na stronie internetowej przedszkola .
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zachorowanie na COVID 19 .
 4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
Poprawiony: czwartek, 27 sierpnia 2020 21:43