strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenia rady pedagogicznej
Szkolenia rady pedagogicznej Drukuj Email
Wpisany przez Paulina   
poniedziałek, 16 grudnia 2019 14:46

Na terenie naszego przedszkola p. Renata oraz p. Paulina przeprowadziły wewnątrz przedszkolne szkolenie pt. " Obserwacja i diagnoza- wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji".

Szkolenie miało charakter teoretyczny. Koleżanki poinformowały, iż w placówce systemowo rozpoznaje się mozliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna każdego dziecka, a informację z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane  w realizacji działań edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych. Podejmowane dzialania są adekwatne do ich zdiagnozowanych potrzeb i mozliwości, a sposób organizacji zajęć umożliwia w nich udział wszystkich dzieci.

Nauczyciel rozpoznaje indywidualne potrzeby dzieci poprzez:

przeprowadzenie systematycznej obserwacji dzieci

obserwacje dziecka w różnorodnych sytuacjach społecznych

przeprowadzenie obserwacji i badań specjalistycznych

rozmowy z rodzicami

rozmowy ze specjalistami i innymi nauczycielami

przeprowadzone cykliczne obserwacje dziecka połączone z ewaluacją oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych

dokonanie analizy dokumentacji dziecka

analizy jego wytworów

rozmowy z dzieckiem

Po rozpoznaniu potrzeb Nauczyciel podejmuje różnego rodzaju działania wspierające uzdolnienia dzieci poprzez:

przeprowadzenie zajęć indywidualnych uwzględniających uzdolnienia dziecka

zachęcanie dzieci do brania udziału w różnego typu konkursach

stosowanie w czasie zajęć zasady stopniowania trudności

kontakt z rodzicami- zachęcanie ich do wspierania uzdolnień dziecka

stwarzanie sytuacji do rozwijania uzdolnień poprzez organizowanie odpowiednich zajęć

Koleżanka Paulina wymieniła trudności, jakie można zaobserwować u wychowanków . Należą do nich m.in

obniżona sprawność samoobsługowa, manualna w stosunku do wieku

kłopoty z koncentracją uwagi

trudności emocjonalno- społeczne

mała sprawność aparatu mowy, niski poziom kompetencji językowych

problemy z nawiązywaniem poprawnych relacji z rówieśnikami

wady postawy

agresja

cechy nadpobudliwości psychoruchowej

zaburzenia integracji sensorycznej