strona główna plany-programy Roczny Plan Pracy Przedszkola 2019/2020
Roczny Plan Pracy Przedszkola 2019/2020 Drukuj Email
wtorek, 17 września 2019 13:17

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

Zatwierdzony do realizacji 30.08.2019r.

przez Radę Pedagogiczną

 

 

 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 poz. ze zm.),
 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 , poz.59 z późń. zmian.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

( Dz. U.  z 2017, poz.1658),

 • Statut przedszkola.

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2018/2019
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 • Oczekiwań rodziców
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO z roku 2018/2019

 1. Ujednolicenie współpracy rady pedagogicznej. Wypracowanie systemu prawidłowego przekazu informacji dotyczących działań edukacyjnych na terenie przedszkola.
 2. Nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołą w celu organizowania regularnych zajęć w obserwatorium astronomicznym.
 3. Uruchomienie tablic multimedialnych w salach przedszkolnych.
 4. Zwiększenie ilości zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci nt. „ Bezpieczeństwo to podstawa” z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. 3. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 4. 4. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1) w zakresie kontroli:

a) w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:

-       „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

2) w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe

a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:

-       „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

-       „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

-       „Rodzice są partnerami przedszkola”;

3) w zakresie monitorowania:

a) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

-       „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;

b) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

-       „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;

c) w publicznych szkołach podstawowych:

-       „Prowadzenie działalności innowacyjnej”;

d) we wszystkich typach szkół:

-       „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

1. „ ..Nie zmuszajmy dzieci do aktywności , lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć , lecz twórzmy warunki do myślenia . Nie żądajmy , lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł  tak , by samo chciało chcieć …..” Janusz Korczak . Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci.

Cele :

-     podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci

-     stworzenie warunków organizacyjnych , materialnych, wychowawczych i edukacyjnych , które wpłyną na

skuteczność osiągnięcia celów

-      doskonalenie nauczycieli  w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

-      uczynienie przedszkolaka bycia wrażliwym, twórczym, myślącym, kreatywnym  i otwartym

-          odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem  i ruchem

-          kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych

-          wdrażanie do samodzielnego twórczego rozwiązywania problemów

-          wzmocnienie wiary w siebie i we własne możliwości poprzez udział w różnych formach aktywności

-         korygowanie niewłaściwych postaw wobec siebie i innych

-         uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań

-         dokonywanie ewaluacji działań  sprzyjającej dostarczeniu informacji na temat osiągnięcia zaplanowanych celów

 • pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata
 • wielostronne wspieranie uzdolnień
 • rozwijanie kreatywnych, samodzielnych i innowacyjnych  postaw
 • Polska nasz Dom- nasza historia – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw .

Cele:

1.Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o ,,małej ojczyźnie” poprzez:

 • oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
 • stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • udział w patriotycznych uroczystościach lokalnych.

2.Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej poprzez:

 • ukazywanie związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym

 • dostrzeganie zmian zachodzących w okolicy na przestrzeni wieków
 • rozbudzanie zainteresowania ,,małą ojczyzną”
 • zdobycie umiejętności dostrzegania wartości środowiska lokalnego
 • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
 • poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych;
 • poznanie historii Święta Niepodległości Polski;
 • zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;
 • pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych;
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego;
 • oglądanie wystaw i ekspozycji regionalnych i patriotycznych w Muzeum

3Dzieci w Sieci – rozwijanie kompetencji cyfrowych ,bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu.

Cele:

 • Bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu:

-          poznanie stron internetowych dla dzieci

-          korzystanie z gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dzieci

-          przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw z komputerem

-          rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego i multimedialnego

-          rozwijanie umiejętności korzystania z tablicy multimedialnej

 • Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności informatycznych.
 • Rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie dzieciom informatycznych  sytuacji dydaktycznych z wykorzystaniem programów komputerowych.
 • Posługiwanie się podstawowym słownictwem z zakresu pojęć informatycznych.

4.Matematyka królowa nauk - rozwijanie kompetencji matematycznych, kodowanie – programowanie – nauka logicznego myślenia poprzez zabawę.

Cele :

 • Wprowadzenie dzieci do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej w przedszkolu.
 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań z zakresu inteligencji matematycznej z wykorzystaniem elementów kodowania.
 • Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.
 • Stwarzanie warunków do edukacji matematycznej aby stała się ona skuteczna i przyjazna dla dziecka.
 • Rozwijanie możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki w przedszkolu.

Rodzaj działań

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 1. A. Dzieci

1. „ ..Nie zmuszajmy dzieci do aktywności , lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć , lecz twórzmy warunki do myślenia . Nie żądajmy , lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł  tak , by samo chciało chcieć …..” Janusz Korczak . Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci.

-   aktywne uczestniczenie w różnego typu przedstawieniach

wewnątrzprzedszkolnych

-  wyjazdy do teatru

-  odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując

się mową, mimiką, gestem i ruchem

-         udział w uroczystościach i imprezach organizowanych

w przedszkolu oraz w imprezach i spotkaniach

organizowanych przez inne placówki

-         odgrywanie scenek rodzajowych

-         udział w zabawach dydaktycznych wynikających

z Konwencji Praw Dziecka ( prawo do szacunku, do bycia

sobą , do radości, do miłości

itp. )

-   udział w innych  zaproponowanych przez nauczycielki

formach pracy rozwijających twórczą aktywność

-  udział dzieci w zajęciach dodatkowych z zakresu

aktywności artystycznej

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama

* Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami i obowiązkami

* udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów

*„Kodeks Przedszkolaka” – ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów

* Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczo-profilaktycznego

*udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka ( prawo do szacunku, bycia sobą , do radości , miłości)

*udział w akcjach charytatywnych

* poznawanie właściwych zachowań na podstawie wysłuchanych treści literackich

* kształtowanie postawy życzliwości i serdeczności wobec wszystkich

*kształtowanie tolerancji wobec innych

 

2.      Polska nas Dom- nasza historia – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw .

- spotkania integracyjne z ciekawymi ludźmi

- wycieczki do Muzeum , krajoznawcze , regionalne , poznawanie najbliższego otoczenia i jego historii

- poznawanie legend , opowiadań , wierszy dotyczących historii państwa polskiego

- poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski

- udział w żywej lekcji historii : poznanie życiorysów znanych Polaków , symbole narodowe , hymn

- przedstawienia teatralne o treści historycznej

- udział w uroczystościach patriotycznych

- udział w konkursach plastycznych o treści patriotycznej

- udział w konkursie recytatorskim- wiersz o Polsce

- udział w festiwalu piosenki patriotycznej

- zwiedzanie ważniejszych miejsc związanych historycznie z naszym krajem

- multimedialne zajęcia : oglądanie ilustracji, filmów ukazujących historię państwa polskiego

 

3.  Dzieci w Sieci – rozwijanie kompetencji cyfrowych ,bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu.

* Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości

*  Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi

* Organizowanie i prowadzenie działań wynikających   z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

* udział w zajęciach Koła Informatycznego

* udział dzieci w zabawach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych w oparciu o właściwe programy komputerowe

 

4.Matematyka królowa nauk - rozwijanie kompetencji matematycznych, kodowanie – programowanie – nauka logicznego myślenia poprzez zabawę.

 • Dostrzeganie i kontynuowanie rytmów powtarzających się przedmiotów
 • Segregowanie obrazków ze względu na podaną cechę
 • Odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów graficznych
 • Odczytywanie, rozumienie symboli i znaków
 • Uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach dostosowanych do wieku i możliwości dzieci

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramami

przedstawień , uroczystości

i wycieczek, zgodnie z planami zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

Zgodnie z :

-planami miesięcznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Nauczyciele

 

1. „ ..Nie zmuszajmy dzieci do aktywności , lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć , lecz twórzmy warunki do myślenia . Nie żądajmy , lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł  tak , by samo chciało chcieć …..” Janusz Korczak . Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci.

Kształtowanie świadomości do akceptacji siebie i innych oraz przestrzegania zasad tolerancji

Stosownie metod aktywizujących

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

* gry i zabawy  ruchowe

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama, Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami   i obowiązkami

* współpraca z GOPS

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- realizacja innowacji pedagogicznej

2.      Polska nas Dom- nasza historia – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw .

- udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych

- organizowanie imprez i uroczystości o tematyce patriotycznej

- planowanie konkursów , quizów , pokazów multimedialnych o tematyce historycznej

- spotkania integracyjne z udziałem zaproszonych gości

- czytanie legend, baśni, opowiadań  związanych z historią naszego kraju

- zorganizowanie i wyeksponowanie kącika patriotycznego z uwzględnieniem 100 lecia odzyskania Niepodległości

- organizowanie wycieczek krajoznawczych , terenowych i regionalnych

- nawiązanie współpracy z Muzeum Regionalnym w Brzezinach

 

3.  Dzieci w Sieci – rozwijanie kompetencji cyfrowych ,bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu.

 • Prowadzenie systematycznych obserwacji i diagnoz
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami
 • Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości
 • Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi
 • Udział w różnorodnych szkoleniach
 • Tworzenie i doposażanie kącików komputerowych
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych – kółko informatyczne
 • Organizowanie zabaw z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
 1. Matematyka królowa nauk - rozwijanie kompetencji matematycznych, kodowanie – programowanie – nauka logicznego myślenia poprzez zabawę.
 • Podniesienie kwalifikacji n-li poprzez warsztaty i materiały metodyczne dotyczące kodowania i programowania
 • Oswajanie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy n-la poprzez zajęcia koleżeńskie
 • Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem środków multimedialnych w zakresie kodowania i programowania
 • Tworzenie kącików matematycznych w każdej grupie wiekowej (patyczki, guziki, kubeczki, materiał naturalny – kasztany itp.) służące do działań matematycznych

 

 1. Organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola:
 • terapia pedagogiczna
 • jęz. angielski,
 • umuzykalniające
 • gimnastyka korekcyjna,
 • koncerty muzyczne,
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia taneczne
 • z zakresu rekreacji ruchowej, inspirujących różne formy ruchu  i umożliwiających aktywność w tym zakresie np.:

- zajęciach sportowych

- terenowych

- różnego rodzaju wycieczkach

-  rodzinnym festynie sportowym

6. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

7. Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do

głównych kierunków pracy w roku szkolnym 2018/2098

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

systematycznie

w ciągu całego roku

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systematycznie

w ciągu całego roku

 

 

 

Zgodnie z planami zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem ewaluacji

n-lki wszystkich grup

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

lider do spraw ewaluacji

wszyscy nauczyciele

C. Pracownicy administracji i obsługi

1.Realizacja działań związanych z bezpieczeństwem dzieci:

 • dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek
 • usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w
 • pamiętanie o przepisach b.h.p. ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

2.Organizowanie przez intendenta i kucharkę szwedzkiego stołu

3. Opracowywanie menu : kucharz, intendent, przedstawiciel Rady Rodziców

w ciągu całego roku

pracownicy administracji i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Modernizacja budynku i ogrodu

1. Doposażenie sal w przybory i pomoce  przydatne                w prowadzeniu zajęć dodatkowych .

 

2.Doposażenie ogrodu przedszkolnego wg. potrzeb

 

3. Wzbogacenie kącików zainteresowań o materiały

umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

dzieci.

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

dyrektor

 

 

dyrektor

 

n-lki grup

 

 

 

E. Rodzice

 

1.Organizowanie spotkań grupowych w celu:

- Zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola, zmianami w ustawie o systemie oświaty, nowymi formami płatności za przedszkole,

- Zapoznanie rodziców z dokumentami prawnymi, m. in. Statutem przedszkola, Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, Podstawą Programowa, Program wychowawczym, Strategią działań wychowawczych i zapobiegawczych, Rocznym Planem Pracy Przedszkola, Koncepcją Pracy.

- Przedstawienie rodzicom wniosków z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych w roku szkolnym 2018/2019

- Przedstawienie rodzicom Kodeksu zachowania się przedszkolaka- respektowanie zasad przez dzieci
i rodziców.

- zapoznanie rodziców z głównymi ideami i treściami innowacyjnego programu dotyczącego dwujęzyczności w przedszkolu

- Współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola. Współpraca dotyczy m.in.:

- opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,

- wspierania działalności przedszkola poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

- oceny pracy nauczyciela;

-zagadnień wychowawczych i dydaktycznych.;

- Rada Rodziców współpracuje
z pozostałymi organami przedszkola oraz wydatkuje fundusze zgodnie z regulaminem swojej działalności.

- zapoznania rodziców z działaniami przedszkola na rzecz zdrowia

- informowania rodziców   o zadaniach wychowawczych

i kształcących realizowanych w przedszkolu,

- zapoznania rodziców   z „Podstawą programową wychowania

przedszkolnego”     i włączenia ich do kształtowania

u dzieci wiadomości   i umiejętności w niej zawartych,

- przekazywania rodzicom rzetelnej informacji na temat dzieci,

ich zachowania i rozwoju, a także włączenia ich do

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci  i łagodzenia

trudności  na jakie natrafiają,

- zachęcania rodziców  do współdecydowania w sprawach

przedszkola np.: ustalania    i zatwierdzania harmonogramu

wycieczek, wspólnego organizowania wydarzeń, w których

biorą udział dzieci, tworzenia dekoracji, wzbogacania sal

zajęć   w środki dydaktyczne, współtworzenie menu

- zapoznania rodziców z ofertami programowymi szkół

2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

3. Aktualizacja kącika dla rodziców w szatni

4. Udział rodziców w zajęciach otwartych metodą warsztatową

5.Zaproszenie na spotkania z rodzicami specjalistów:

logopedę,   psychologa – porady jak poradzić sobie z agresją

6. Przeprowadzanie badań związanych z problemami

i oczekiwaniami  rodziców.

7. Systematyczne włączanie rodziców do przygotowywania

i wystawiania przedstawień zarówno na terenie przedszkola

,jak i poza nim.

8. Warsztaty teatralne , kulinarne z rodzicami

9. Sponsoring  pomocy do stworzenia optymalnego klimatu

zajęć .

10.  Zachęcenie rodziców do czytania bajek, które znajdują się

w innowacji oraz zamieszczone  na stronie internetowej

naszego przedszkola.

11.Wspieranie działań nauczycieli poprzez doposażenie

kącików aktywności

12.Finansowanie wyjazdów swoich dzieci  np.: na wycieczki

14.   Udział rodziców w:

a. uroczystościach przedszkolnych

b. zajęciach otwartych prowadzonych przez  instruktorów

zajęć dodatkowych

c. „Dniach Otwartych”

d. spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych

15. Śledzenie wydarzeń przedszkola na stronie internetowej

oraz poprzez gazetkę przedszkolną „Gazetk przedszkolaka”.

17.Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu

do głównych  kierunków pracy w roku szkolnym

2018/2019.

18. „Skrzynki uwag i propozycji rodziców”

 

Zgodnie z planem współpracy z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie  harmonogramem

 

 

 

 

 

wg harmonogramu spotkań rodziców

 

 

zgodnie  harmonogramami

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

na bieżąco

 

wg potrzeb

 

I/VI  2017/18

 

 

 

na bieżąco

 

 

wszyscy n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 13:25