strona główna plany-programy HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2019/2020
HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2019/2020 Drukuj Email
wtorek, 17 września 2019 13:15

HARMONOGRAM EWALUACJI

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

I. CEL EWALUACJI:

Pozyskanie informacji o tworzonych w przedszkolu warunkach do rozwijania umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych.

II.      CELE SZCZEGÓŁOWE

Zebranie informacji na temat:

1. Trafności podejmowanych działań.

2. Efektywności podejmowanych działań.

3. Poziomu kompetencji matematycznych.

 

III    WYMAGANIE:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rozwój samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych.

IV.      PYTANIA KLUCZOWE; KRYTERIA.

1. W jaki sposób przedszkole wspiera, rozwija i motywuje dzieci do samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych?

2. Jaki poziom umiejętności matematycznych prezentują dzieci w każdej grupie wiekowej?

3. Jakie formy aktywności matematycznej preferowane są przez dzieci?

4. Jakie działania nauczyciele uważają za najbardziej efektywne w kształtowaniu samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych?

5. Czy przedszkole wspiera rodziców w rozwijaniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych?

6. Czy dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań matematycznych?

7. Czy nauczyciele wykorzystają nowoczesne technologie do kształtowania umiejętności matematycznych dzieci?

8. Czy w przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, jakie są tego potwierdzenia?

METODY I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Ankieta skierowana do rodziców, nauczycieli , wywiad z dyrektorem

Analiza dokumentacji pedagogicznej

Obserwacja

V. Harmonogram ewaluacji

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji

danych

1.Diagnoza poziomu samodzielności dzieci

Obserwacja pedagogiczna

arkusz obserwacji

 

Lider zespołu zadaniowego,

nauczyciele

poszczególnych grup

Zbiorczy arkusz obserwacji

 

2.Analiza dokumentacji pod kątem stosowanych i aktywizujących dzieci metod i form pracy mających na celu rozwijanie kompetencji matematycznych

 

Analiza dokumentów:

plany miesięczne,

dzienniki zajęć,

harmonogramy konkursów

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz dokumentacji

3. Lustracja sal pod kątem stworzenia dzieciom warunków materialnych rozwijających i aktywizujących je w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych

Lustracja

Arkusz lustracji sali zajęć

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz

lustracji

4. Obserwacja zajęć w zakresie kształtowania samodzielności rozwiązywania problemów, w szczególności matematycznych

Arkusz obserwacji zajęć

 

 

Dyrektor

 

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

5.Diagnozowanie  oczekiwań         rodziców w zakresie  rozwoju kompetencji matematycznych

Ankietowanie

- kwestionariusz

ankiety

 

 

 

 

Lider zespołu do spraw ewaluacji

Zbiorcze

arkusze kwestionariuszy ankiet

 

 

 

 

 

 

II. CEL EWALUACJI:

Pozyskanie informacji o aktualnej działalności Gminnego Przedszkola w Rogowie na rzecz wspomagania rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

II.      CELE SZCZEGÓŁOWE

Zebranie informacji na temat:

1. Form wspomagania rozwoju dzieci.

2. Efektywności wspomagania rozwoju dzieci.

 

III    WYMAGANIE:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

IV.      PYTANIA KLUCZOWE; KRYTERIA.

  1. W jaki sposób przedszkole diagnozuje potrzeby dzieci?
  2. Czy przedszkole współpracuje z innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną?
  3. W jaki sposób nauczyciele planują pracę z dzieckiem, które wymaga indywidualnego wsparcia?
  4. Czy w przedszkolu organizowane są zajęcia wspierające rozwój dziecka?
  5. Czy wsparcie jakie otrzymują dzieci jest w opinii badanych wystarczające?
  6. Jakie formy pomocy uzyskały dzieci o specyficznych potrzebach?
  7. W jaki sposób przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci wymagającymi wsparcia?

 

METODY I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Ankieta skierowana do rodziców, nauczycieli , wywiad z dyrektorem

Analiza dokumentacji pedagogicznej

Obserwacja

 

V. Harmonogram ewaluacji

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji

danych

1.Diagnoza efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Obserwacja pedagogiczna

arkusz obserwacji

 

Lider zespołu zadaniowego,

nauczyciele

poszczególnych grup

Zbiorczy arkusz obserwacji

2.Analiza dokumentacji pod kątem wdrażania różnorodnych form i metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Analiza dokumentów:

plany miesięczne,

dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych – koło informatyczne, badawcze, plastyczne, logopedyczne

harmonogramy konkursów

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz dokumentacji

3. Lustracja sal  pod kątem tworzenia różnorodnych  kącików tematycznych

 

Lustracja

Arkusz lustracji sali zajęć

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz

lustracji

4. Obserwacja zajęć pod kątem dostosowania do indywidualnych potrzeb dzieci

Arkusz obserwacji zajęć

 

 

Dyrektor

 

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

 

5.Diagnozowanie przedszkola jako instytucji wspomagającej rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb

Ankieta dla nauczycieli

 

Dyrektor

 

Lider zespołu zadaniowego

 

 

 

Arkusz zbiorczy ankiety

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 13:17