strona główna plany-programy Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019 Drukuj Email
czwartek, 18 lipca 2019 13:52

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

W ROGOWIE

Zespół ewaluacyjny:

 

Członkowie: Małgorzata Gradowska

Paulina Dziuda - Kawczyńska

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

CELE EWALUACJI:

 

 • Zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie kształcenia rozwijającego samodzielność, kreatywność i innowacyjność zgodnie z wdrażaną nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

 • Ocena warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa cyfrowego.

 

 

 

 

 

WYNIKI EWALUACJI

 

 

WYMAGANIA:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rozwój samodzielności, kreatywności i innowacyjności.

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu?

 • Jakie formy aktywności preferowane są przez dzieci?

 • Które sytuacje pobytu dziecka w przedszkolu sprzyjają wyzwalaniu jego aktywności?

 • Czy dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań?

 • Czy dzieci aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej?

 • Jakie działania podejmują nauczyciele, by dzieci były aktywne?

 • Jakie środki wykorzystuje przedszkole w celu rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci?

 • Czy w przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, jakie są tego potwierdzenia?

 

 

CO ROBIMY DOBRZE

CO JEST NASZYM PROBLEMEM

DO ROZWIĄZANIA

 • W Gminnym Przedszkolu w Rogowie dzieci chętnie uczestniczą

w proponowanych zajęciach.

 • Najchętniej dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczą w zabawach tematycznych, konstrukcyjnych, plastycznych i na świeżym powietrzu. O nich najczęściej opowiadają z entuzjazmem w domu. Zachęcone w ten sposób do działania nie mogą się doczekać powrotu do przedszkola i kontynuowania zabaw.

 • Wyzwalaniu dziecięcej aktywności sprzyjają po równo: temat zajęć, atrakcyjne pomoce dydaktyczne, starannie opracowany przebieg zajęć dostosowany do możliwości dziecka, życzliwa atmosfera na zajęciach, możliwość wykazania się samodzielnością i pomysłowością przez dziecko, odpowiednio dobrane metody aktywizujące.

 • Dzieci rozwijają w przedszkolu swoje zdolności i umiejętności. Nauczyciele planując zajęcia, uwzględniają zainteresowania swoich podopiecznych a rodzice wyrażają opinię, iż pod wpływem działań podejmowanych w przedszkolu samodzielność i kreatywność ich dzieci wzrosła.

 • Dzieci aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Ich udział polega przede wszystkim na przygotowaniu występu artystycznego, nauce i recytacji wierszy, śpiewaniu piosenek, wykonywaniu zaproszeń i okolicznościowych upominków. Na podstawie harmonogramu imprez przedszkole regularnie podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu rozwijania kreatywności i samodzielności dzieci. Były to: uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Wigilie grupowe, Festyn Rodzinny, Dni otwarte w ARiMR.

 • Nauczyciele w przedszkolu to osoby kreatywne, które podejmują szereg działań, aby dzieci były aktywne. Są to:

 1. Nauka matematyki elementami metody E. Gruszczyk-Kulczyńskiej.

 2. Praca metodami aktywizującymi: metodą pedagogiki zabawy – zabawy z chustą animacyjną, zabawy z chusteczkami, z balonami, gazetami, butelkami plastikowymi.

 3. Bajkoterapia

 4. Ruch rozwijający W. Sherborne – ćwiczenia i zabawy ruchowe, które wpływają na poczucie własnej wartości i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera, odpowiedzialności.

 5. Przygotowanie do nauki czytania i pisania metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (pisanie po kaszy, mące, zabawy paluszkowe), nauka poprzez doświadczenia, poprzez samodzielne działania.

 6. Metoda E. Dziamskiej (origami), wykonanie laurek, składanie samolotów, gwiazdek, choineczek.

 7. Gimnastyką twórczą Rudolfa Labana (opowieść ruchowa, pantomima, taniec, improwizacje ruchowe).

 8. Uczenie i zachęcanie do samodzielności (czynności higieniczne, porządkowe, spożywanie posiłków, czynności samoobsługowe, utrzymanie ładu i porządku wokół siebie, dyżury).

 9. Organizacja kącików zainteresowań (przyrodniczy, czytelniczy, plastyczny, kuchenny, teatralny, konstrukcyjny).

 10. Stosowanie różnych form pracy, stopniowanie trudności.

 11. Organizowanie wycieczek, spacerów.

 12. Uczestnictwo w ogólnopolskich programach edukacyjnych, np. „Kubusiowi przyjaciele natury”

 13. Organizacja konkursów, mini konkursów, uroczystości przedszkolnych. Nagradzanie dzieci poprzez słoneczka, pochwały, brawa.

 14. Akcje ekologiczne – sprzątanie świata, dokarmianie ptaków, zbiórka baterii, nakrętek.

 15. Pomoce dydaktyczne (audycje, ilustracje, plansze)

 16. Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, karty pracy.

 17. Zadawanie pytań, stawianie zadań do wykonania.

 18. Wspieranie dziecka w razie trudności aby miało świadomość, że ma prawo się pomylić.

 • W celu rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci nauczyciele korzystają ze sprzętu multimedialnego, nietypowych pomocy dydaktycznych (patyczków, butelek, gazet, guzików), pomocy dydaktycznych wykonanych samodzielnie oraz takich jak klocki Numicon.

 • Z kolei rodzice aktywizują swoje dzieci w domu poprzez zachęcanie do zabaw klockami, do kolorowania i rysowania, angażują dzieci do pomocy w codziennych czynnościach domowych.

 • Nauczyciele przygotowują co miesiąc plany pracy odpowiednie dla dzieci w swoich grupach wiekowych. Na podstawie obserwacji tworzą plany pracy z dzieckiem zdolnym oraz plany pracy indywidualnej, uwzględniając na bieżąco możliwości rozwojowe swoich wychowanków oraz ich osiągnięcia z uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rozwój samodzielności, kreatywności i innowacyjności. Wiadomości zbiorcze, podsumowujące osiągnięcia dzieci w kolejnych etapach edukacji, zawierają wypełniane przez nauczycieli poszczególnych grup arkusze obserwacji pedagogicznej. Monitorowanie oraz analiza osiągnięć każdego dziecka odbywa się także na podstawie przeprowadzonej w grupach starszych diagnozy gotowości szkolnej.

 • W przedszkolu realizowane są treści podstawy programowej dotyczące rozwijania kreatywności, samodzielności i innowacyjności poprzez organizację zajęć wspierających rozwój dziecka, poprzez wykorzystanie każdej sytuacji i momentu pobytu dziecka w przedszkolu, tj. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego.

 • Przedszkole systematycznie i na miarę swoich możliwości wzbogaca swoje zasoby w różnorodne pomoce dydaktyczne. W nowym budynku przedszkola organizowane są na przykład zajęcia ruchowe w przystosowanej do tego celu sali gimnastycznej i z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu sportowego.

 • Na podstawie lustracji sal w każdej grupie funkcjonują wiele różnorodnych kącików zainteresowań, których łatwo dostępna lokalizacja, sprzyja częstemu korzystaniu z ich zasobów przez dzieci i rozwijaniu ich zainteresowań.

 • Przedszkole organizuje oraz uczestniczy w różnego rodzaju konkursach wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na kreatywność dzieci.

W mijającym roku były to, m.in.: konkurs recytatorski „Wiersze na wesoło”, Festiwal Dziecięcych Teatrów, Konkurs Pieśni i Wierszy Patriotycznych „Kocham Cię Polsko”, Konkurs Matematyczny „Kangurek”, konkursy plastyczne – Wiosna radosna, Zwierzęta wiejskie.

 • Ponadto w przedszkolu organizowane są liczne spotkania z ciekawymi ludźmi poszerzające zainteresowania dzieci różnorodnymi zawodami takimi jak: leśnik, policjant, strażak, weterynarz, pielęgniarka itp.

 • Organizowane są wycieczki sprzyjające rozwojowi samodzielności i innowacyjności dzieci. Były to, m.in.: wycieczka do Palmiarni i Papugarni, Plenerowy Ogród Sztuk, wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego.

 • Nauczyciele tworzą i realizują innowacje pedagogiczne takie jak: Uczysz się Ty, uczę się ja – innowacja z j. angielskiego, ,,Mały przedszkola- wielkie wartości” – innowacja dotycząca wartości i rozwoju moralnego, Zabawy z komputerem gromadzenie doświadczeń prowadzących do wychowania świadomego użytkownika nowoczesnych technologii”, które wzbogacają warsztat pracy z dzieckiem.

 • Na terenie przedszkola zrealizowane są autorskie programy kółek zainteresowań: plastycznego, kulinarnego, badawczego, komputerowego; ogólnopolskie programy edukacyjne – „Mamo, tato wolę wodę”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Czyste powietrze”.

 • Na podstawie obserwacji pedagogicznych prowadzonych przez nauczycieli w każdej grupie wiekowej oraz analizy dokumentacji prowadzonej w placówce dzieci prezentują adekwatny do wieku poziom samodzielności.

 • Wyniki badań zostały opracowane na podstawie analizy dokumentacji obowiązującej w placówce, w szczególności: arkuszy obserwacji pedagogicznej, planów miesięcznych, dzienników zajęć, harmonogramów konkursów i kółek zainteresowań, arkuszy zajęć hospitowanych i lustracji sal, specjalnie skonstruowanych arkuszy ankiet skierowanych do nauczycieli i rodziców, rozmów z dyrektor przedszkola i nauczycielami.

 • W pisemnych ankietach wypowiedzieli się wszyscy nauczyciele przedszkola. Natomiast na 100 sztuk wydanych ankiet dla rodziców, wróciło 40 wypełnionych.

 

Brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZESZKOLA

 • Kontynuowanie podjętych działań związanych z kształceniem u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności zgodnie z wdrażaną nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

 

 

WYNIKI EWALUACJI

 

WYMAGANIA:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 

PYTANIA KLUCZOWE:

 

 • Jaki jest poziom znajomości zasad bezpieczeństwa wśród dzieci?

 • Czy przedszkole stwarza warunki sprzyjające przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

 • Czy przedszkole stwarza warunki pozwalające na bezpieczne poznawanie otaczającego go środowiska naturalnego?

 • Czy przedszkole stwarza warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem komputerów i innych środków audiowizualnych z dostępem do Internetu?

 • Czy przedszkole współpracuje z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami w celu realizowania treści wychowawczych istotnych dla bezpieczeństwa dziecka i jego harmonijnego rozwoju? W jaki sposób?

 • Czy dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, prac użytecznych, odpoczynku?

 

CO ROBIMY DOBRZE

CO JEST NASZYM PROBLEMEM

DO ROZWIĄZANIA

 • W Gminnym Przedszkolu w Rogowie kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Szczegółowy obraz zagadnienia prezentują opisane ankiety skierowane do nauczycieli i przedszkolaków.

 • Przedszkolaki wyraziły w ankietach swoją opinię dotyczącą korzyści i zagrożeń jakie niesie z sobą korzystanie z komputera i Internetu. W pytaniu dotyczącym ilości godzin spędzonych przed komputerem liczba odpowiedzi wskazuje, że dzieci spędzają dziennie przed komputerem od 1-2 godzin dziennie. Kolejnym badanym aspektem był cel korzystania z komputera i Internetu. Najczęściej wybierano takie odpowiedzi jak: gry (65 osób), spędzanie czasu wolnego (29 osób), dla przyjemności (28 osób). Najmniejszą liczbę odpowiedzi uzyskała odpowiedź zdobycie wiedzy (3 osoby). Na pytanie o miejsce, w którym najczęściej korzysta się z komputera i Internetu 78 osób wskazało na dom, natomiast tylko 11 osób wybrało odpowiedź u kolegi/rodziny. W pytaniu nr.4 ankietowani zapytani czy mogą obyć się bez komputera i Internetu najczęściej wybierali odpowiedź nie (78 osób), tylko 15 osób wskazało na odpowiedź tak. Wyniki odpowiedzi na pytanie nr.5 Czy rodzice interesują się sposobem spędzania przez Ciebie czasu przed komputerem? 50 osób wskazało, że rodzice interesują się sposobem spędzania czasu przed komputerem, natomiast odpowiedź czasami wybrały 33 osoby. Kolejne pytanie to Czy rodzice w jakikolwiek sposób wyznaczają Ci czas spędzony przed komputerem? w odpowiedzi na to pytanie 60 osób wskazało odpowiedź tak, 21 osób nie, tylko 8 osób odpowiedziało czasami. W odpowiedzi na pytanie nr. 7 dotyczące opinii na temat czym jest wirtualny świat 71 respondentów wskazywało na odpowiedź relaksem (71 osób). Wirtualny świat jako naukę spostrzega tylko 12 badanych. Na pytanie Czy słyszałeś/łaś o zagrożeniach związanych z poznawaniem nowych osób przez Internet? 50 osób odpowiedziało tak, 29 osób nie, nie pamiętam wybrało 10 osób. W ostatnim pytaniu badani mieli wyrazić swoja opinię na temat wpływu Internetu na kontakty z innymi ludźmi w rzeczywistym świecie. 59 osób uważa, że Internet ma zły wpływ na kontakty z innymi ludźmi, natomiast 30 osób uważa, że nie.

Wnioski i podsumowanie:

Badania przedszkolaków zostały przeprowadzone w celu poznania wiedzy dzieci na temat korzyści i zagrożeń płynących z korzystania z komputera i Internetu, a także podejścia rodziców do korzystania z tych źródeł przez ich dzieci.

 1. Większość dzieci, spędzają przy komputerze od 1 do 2 godzin dziennie.

 2. Można zauważyć również, jakie wśród dzieci są tendencje do korzystania z komputera.Na pierwszym miejscu są gry, spędzanie wolnego czasu oraz przyjemność.

 • W celu uzyskania informacji na temat doskonalenia procesu edukacyjnego w przedszkolu w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm społecznych przeprowadzono badania wśród nauczycieli pracujących w przedszkolu. W ankiecie wzięło udział 6 nauczycieli Gminnego Przedszkola w Rogowie, co stanowi 100% ogółu nauczycieli.

Wyniki badań prezentuje Tabela nr 1 oraz wykres nr. 1,2 i 3.

Tabela nr.1 Analiza ankiety dla nauczycieli - doskonalenie procesu edukacyjnego w przedszkolu.

TREŚĆ PYTANIA

ODPOWIEDŹ TAK

 

ODPOWIEDŹ

NIE

Liczba

%

Liczba

%

1. Czy diagnozuje Pani zachowanie dzieci ?

6

100%

0

0%

2. Czy dzieci znają zasady , których się od nich oczekuje?

6

100%

0

0%

3. Czy prowadzi Pani ewaluację swojej pracy?

6

100%

0

0%

4. Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w Sali, szatni oraz innych pomieszczeń przedszkolnych ?

3

50%

0

0%

Zdarza się, że nie przestrzegają

3- 50%

 

Wykres nr. 1 „ Odpowiedź na pytanie : Sposoby ewaluacji prowadzonej przez Panią”:

 

 

Wykres nr 2. Odpowiedź na pytanie : „ Poprzez jakie działania uczy Pani dzieci zasad bezpieczeństwa?”

 

Wykres nr. 3 Odpowiedź na pytanie : W jakich formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem brała Pani udział?”.

 

 

Z analizy ankiety dla nauczycieli wynika, że

 • 100% nauczycieli diagnozuje zachowanie dzieci.

 • 100% nauczycieli uważa, że dzieci znają zasady których się od nich oczekuje.

 • 100% nauczycieli prowadzi ewaluację swojej pracy.

 • 100% nauczycieli prowadzi ewaluację własnej pracy za pomocą:, obserwacji, rozmowy oraz wymiany spostrzeżeń

 • 83% nauczycieli prowadzi ewaluację swojej pracy za pomocą diagnozy

 • 100% nauczycieli podnosi swoje kwalifikację poprzez udział w konferencjach, kursach, szkoleniach wewnętrznych

 • 33% nauczycieli podnosi swoje kwalifikację poprzez szkolenia we własnym zakresie

 • 100% nauczycieli uczy dzieci zasad bezpieczeństwa poprzez: teatrzyki, spotkania z przedstawicielami służ zdrowia itp., realizację tematów kompleksowych, zabawy, tablice demonstracyjne/ kąciki bezpieczeństwa

 • 83% nauczycieli uczy dzieci zasad bezpieczeństwa poprzez: pracę indywidualną, wycieczki/spacery

 • 50% nauczycieli uważa, że dzieci znają i przestrzegają zasady bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali, szatni oraz innych pomieszczeń przedszkolnych.

 • 50% nauczycieli uważa, że dzieciom zdarza się nie przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali, szatni oraz innych pomieszczeń przedszkolnych.

Mocne strony:

 1. Nauczyciele pracujący w przedszkolu diagnozują zachowanie dzieci.

 2. Dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Rogowie znają zasady, których się od nich oczekuje.

 3. Nauczyciele przeprowadzają ewaluację swojej pracy, a preferowaną jej formą jest: diagnoza, obserwacją, rozmowy i wymiana spostrzeżeń z drugim wychowawcą.

 4. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikację zawodowe, co wpływa efektywnie na prace dzieci.

 5. Nauczyciele podejmują działania, by nauczyć dzieci zasad bezpieczeństwa.

 • Kolejną grupą, do której została skierowana ankieta w/w temacie to rodzice. Niestety nie wzięli udziału w ankiecie.

 

 

BRAK zainteresowania rodziców zagadnieniem bezpieczeństwa dzieci a tym samym brak świadomości zagrożeń wynikających z niekontrolowanego korzystania z komputera i sieci przez dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

 

 1. Edukacja rodziców w zakresie przestrzegania norm i zasad ogólnie respektowanych w szczególności dotyczących cyfrowego bezpieczeństwa najmłodszych. Dobrze byłoby, gdyby rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w planowaniu wolnego czasu dziecka i zaproponowali swoim dzieciom coś innego niż popołudnie z komputerem.

 2. Zorganizować zajęcia, które uświadomią przedszkolakom i rodzicom zagrożenia płynące z długiego przebywania przy komputerze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na choroby cywilizacyjne (mogą to być również pogadanki z pielęgniarką) oraz niebezpieczeństwa braku kontroli nad tym, co dziecko „klika” w sieci.

 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane do poprawienia jakości pracy przedszkola.

 

WYNIKI ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ.

 

Z WYNIKAMI ZOSTANĄ ZAPOZNANI WSZYSCY KLIENCI PRZEDSZKOLA NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 18 lipca 2019 13:53