strona główna regulaminy Zarządzenie dyrektora przedszkola - harmonogram rekrutacji
Zarządzenie dyrektora przedszkola - harmonogram rekrutacji Drukuj Email
czwartek, 14 marca 2019 16:01

 

Znak GPR 0161/22/18/19

Rogów,dn.14.03.2019 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 22/18/19

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie

z dnia 14.03.2019 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Na podstawie   Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 59 z późń. zmian )

zarządza się, co następuje;

§ 1.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Rogowie na rok szkolny 2019/2020.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

Od 18.03.19 r. do 12.04.19 r.

do godz.16

Od 17.06.19 r.

do 28.07.19 r.

do godz.16

2.

Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów , o których mowa w pkt1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.1 u.p.o.

Od 15.04.2019r. do 19.04.2019r.

Od 01.07.2019r.             do 05.07.2019r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie-zakwalifikowanych

25.04.19 r.

o godz. 15

12.07.19 r.

o godz. 15

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

Od 13.05.2019r. do 24.05.2019r.

 

Od 15.07.2019r. do 26.07.2019 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych

28.05 .19 r.

o godz.15

01.08 .19 r.

o godz. 15

6.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

 

........................................................

Podpis i pieczątka dyrektora przedszkola

Poprawiony: czwartek, 14 marca 2019 16:04
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości