Drukuj Email

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Rogowie reprezentowany przez Dyrektora Panią Iwonę Felczak zwany dalej Administratorem.
 2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Paweł Wawrzyniak z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. a) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 7. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  e) prawo do przenoszenia danych;

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 8. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.