strona główna regulaminy Regulamin korzystania z wyżywienia w przedszkolu
Regulamin korzystania z wyżywienia w przedszkolu Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2018 10:57

Regulamin korzystania z wyżywienia
w Gminnym Przedszkolu w  Rogowie

Rogów , 1 styczeń  2015 r.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

- wewnętrzne zarządzenie dyrektora przedszkola Nr …/14/15 z dnia 22.12.2014r.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

 1. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przedszkolna w ramach prowadzonego żywienia dzieci i personelu. Nie wyodrębnia się oddzielnego pomieszczenia na stołówkę, posiłki spożywane są w salach zajęć.
 2. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci i pracowników przedszkola z wydawanych posiłków.
 3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.

 

WARUNKI  KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

§ 2

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1)    śniadanie I,

2)    obiad,

3)    podwieczorek.

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  1. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane
   w systemie dekadowym. Ich treść ustala intendent i kucharka, 
   a zatwierdza dyrektor.
  2. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
  3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.
  4. Posiłki wydawane są z kuchni przez personel kuchenny a następnie rozwożone przez woźne do poszczególnych sal zajęć  w godzinach:

1)     Śniadanie  I: 8.30

2)     Obiad:            11.30

3)     Podwieczorek: 14.30

 1. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci w przedszkolu
  w danym dniu i pracowników zgłaszających żywienie.
 2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w placówce (przedszkole nie prowadzi sprzedaży na wynos).

 

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

§ 3

 1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są:

a)    dzieci,

b)    pracownicy zatrudnieni w przedszkolu.

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

§ 4

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 2. Opłaty za posiłki pokrywają:

1)     rodzice dzieci /prawni opiekunowie/

2)     pracownicy przedszkola,

3)     GOPS w Rogowie.

 1. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
  z organem prowadzącym.
 2. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków – koszt wsadu do kotła.
 3. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola                               z intendentem w porozumieniu z radą rodziców, na podstawie kalkulacji stawki żywieniowej uwzględniającej faktyczne koszty zużytych surowców, zgodnie z normami żywieniowymi.
 4. Kalkulację dziennej stawki żywieniowej sporządza się w oparciu o koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków z dekady z dowolnie wybranego miesiąca.
 5. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 6. Pracownicy korzystający z wyżywienia pokrywają pełny koszt przygotowania posiłków, tj.: wsad do kotła.
 7. Do podstawy obliczenia należności za koszt przygotowania posiłku na rok szkolny przyjmuje się średniomiesięczną wartość wydatków poniesionych
  w roku ubiegłym.
 8. Pracownicy korzystający z wyżywienia mają obowiązek zgłosić intendentowi deklarację zakupu posiłku, najpóźniej w dniu korzystania
  z posiłku do godz. 8.30- załącznik –Tabela wydawania posiłków.
 9. Dla rozliczeń opłaty za wyżywienie dzieci przyjmuje się iloczyn liczby dni roboczych w danym miesiącu oraz łączną wartość zadeklarowanych posiłków.
 10. Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dzieci oraz pracowników korzystających z wyżywienia w przedszkolu określona jest w zarządzeniu dyrektora przedszkola.

W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie
z  normami  żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym.  Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy , aneksem do umowy i na stronie internetowej przedszkola.

 

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§ 5

 1. Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc znajduje  się u intendenta .
 2. Opłatę za wyżywienie dzieci należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca
  z góry przelewem na konto przedszkola lub do kasy Urzędu Gminy.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie nie jest pobierana. Zwrot nadpłaconej kwoty dokonywany jest w formie odpisu
  w następnym miesiącu. Listy odpisów udostępniane są u intendenta.
 4. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć, prowadzoną przez nauczycielki poszczególnych oddziałów.
 5. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice zalegający z opłatami są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat. Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka .
 6. Przy braku terminowej płatności naliczane są odsetki, jak od zaległości podatkowych. Odsetki te wpłacane są na konto przedszkola.
 7. W okresie przerwy wakacyjnej  - przedszkole jest zamknięte – odpłatność za korzystanie z żywienia nie jest pobierana.
 8. W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończonej edukacji dziecka nadpłacona kwota za wyżywienie wypłacana jest w następnym miesiącu na wskazane przez rodzica konto lub w kasie Urzędu Gminy w ustalonym z intendentem  dniu.
 9. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest wcześniejsze poinformowanie przez rodzica/opiekuna o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola – najpóźniej tego samego dnia do godziny 8.30.
 10. W przypadku planowanej nieobecności w przedszkolu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 11. Pracownicy regulują należności za posiłki u intendenta ostatniego dnia miesiąca za faktycznie spożyte posiłki , otrzymując pokwitowanie wpłaty.
 12. Opłaty wnoszone są przez GOPS na podstawie wystawionych przez przedszkole not księgowych, z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

§ 6

 1. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach dziennego pobytu.
 2. Podczas spożywania posiłków dzieci zachowują się kulturalnie. Należy przestrzegać zasad higieny, kultury i bezpieczeństwa.
 3. Nadzór nad dziećmi sprawują nauczyciele, pomoc nauczyciela, personel obsługowy.
 4. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce są odwożone przez personel obsługowy do zmywalni.

SPOSÓB KONTROLOWANIA WYDAWANYCH POSIŁKÓW

§ 7

 1. Zapotrzebowanie na odpowiednią ilość posiłków zgłaszane jest poprzez wypełnienie tabel wywieszonych w pomieszczeniu gospodarczym.
 2. Nauczyciel ma obowiązek podania do godz. 8:30  woźnej oddziałowej ilości posiłków na podstawie sprawdzonej frekwencji w danym dniu. Nauczyciel określa ile ma być wydanych śniadań, obiadów i podwieczorków.
 3. Woźna oddziałowa bądź osoba wyznaczona przez intendenta dokonuje zapisu w tabeli – wyżywienie dzieci . W razie zmiany należy to odnotować kolorem czerwonym.
 4. Każdy pracownik korzystający z wyżywienia ma obowiązek określić ilość spożywanych posiłków każdego dnia najpóźniej do godziny 9:00 i potwierdzić to podpisem w tabeli – wyżywienie dla pracowników.
 5. Na podstawie deklaracji ( tabele )  intendent pod koniec miesiąca naliczy opłaty .
 6. Opłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników należy uregulować najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych
  w niniejszym  regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.

 

Podpisy pracowników:

 

 

 

...................................

Dyrektor przedszkola

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 10:59
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości