strona główna procedury Procedura organizacji zajęć terapii pedagogicznej w przedszkolu
Procedura organizacji zajęć terapii pedagogicznej w przedszkolu Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2018 10:55

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591 )

Rozpoznanie potrzeb dziecka.

Może to zrobić:

  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodzica,
  • nauczyciel prowadzący zajęcia z dzieckiem,
  • pedagog lub psycholog zatrudnieni w przedszkolu.

2

Zwrócenie się  z wnioskiem do dyrektora przedszkola o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek m.in.:

1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) poradni;
5) pomocy nauczyciela;
6) pracownika socjalnego;
7) asystenta rodziny;
8) kuratora sądowego;
9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

(zgodnie z § 5 rozporządzenia)

Jeśli z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy ma wystąpić inna niż rodzic osoba, najpierw należy o tym poinformować rodziców.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne (§ 3 rozporządzenia)

3

Wskazanie, w jakiej formie powinna być udzielona dziecku pomoc.

Dyrektor przedszkola ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

4

Podjęcie decyzji przez dyrektor przedszkola o objęciu dziecka wskazaną formą pomocy.

O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.

5

Zorganizowanie pomocy przez dyrektora.

Do organizacji zajęć należy:

  • w przypadku zajęć terapii pedagogicznej: utworzenie grupy, w której liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,
  • przydzielenie prowadzenia zajęć nauczycielowi posiadającemu przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

6

Monitorowanie przez dyrektora efektów udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Udział dziecka zajęciach specjalistycznych trwa do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy (§ 13 ust. 6 rozporządzenia)

7

Podjęcie przez dyrektora decyzji o zakończeniu udzielania dziecku pomocy w formie zajęć specjalistycznych.

 

Procedura  przyjęta zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Nr11/17/18 z dnia 15 października 2017r.

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 10:56