strona główna procedury Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2018 10:43

PROCEDURA

ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE, Józefów 8,  95 – 063 Rogów

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia września 2016r. prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U z 2015r., poz. 1113).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U z 2017r., poz. 1652).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia  2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1658.),

 

I Informacje ogólne:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania  jego potencjału rozwojowego  i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego  uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny,

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka; ( zał. nr 7)

2) dyrektora przedszkola;( zał. nr 4)

3) nauczyciela, specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;( zał. nr 4)

4) poradni;( zał. nr 4)

5) pracownika socjalnego;;( zał. nr 4)

6) asystenta rodziny;( zał. nr 4)

7) kuratora sądowego;( zał. nr 4)

8) innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci;(  zał. nr 4)

 

4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz  przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

II   Cel

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które  posiada lub nie posiada, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców.

III   Zakres

Procedura dotyczy objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych , wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9)z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem       spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska   edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

IV Uczestnicy postępowania – zakres zadań

Dyrektor:

 • organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • powołuje zespół do pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,( wg zał. nr1)
 • ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania, wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,( wg zał. nr 2)
 • powiadamia rodziców w drodze pisemnej :o przyznanej pomocy psychologiczno pedagogicznej, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.(wg zał. nr 3)
 • powiadamia rodziców o terminach spotkań zespołu psychologiczno-pedagogicznego (wg zał. nr 6) 
 • monitoruje działania nauczycieli i specjalistów w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Nauczyciele i specjaliści:

1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

2)  określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia  dzieci;

3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)  podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) prowadzą współpracę z rodzicami i diagnozują środowisko rodzinne ,informują rodziców o możliwościach i rodzaju udzielania dziecku lub rodzinie pomocy, o efektach pracy wspierającej rozwój, udzielają rodzicom wskazówek i porad na temat wspomagania dziecka w rozwoju na terenie domu rodzinnego – ustalają wspólne oddziaływania,

6) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania , barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań,

7) nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne– obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

8) w przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym jednocześnie dyrektora przedszkola.  Bieżąca praca w tym przypadku oznacza obowiązek prowadzenia i rozpoznania potrzeb, udzielenia natychmiastowego wsparcia oraz dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości dziecka, dokumentuje pracę z dzieckiem  z zakresu  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z nim.

9) współpracują ze sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

10) nauczyciele  grupy oraz specjaliści, pracujący z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia , wchodzą w skład zespołu opracowującego program edukacyjo terapeutyczny IPET), określony zakresem zadań i obowiązków w przepisach szczegółowych (wg zał. nr1)

Logopeda:

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu   mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i     nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji    językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4)  wspieranie nauczycieli  w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości               psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i              uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu               uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w               życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Psycholog:

Do zadań  psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych     potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, s;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu      rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola;

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do  rozpoznanych potrzeb ;

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz   inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,       predyspozycji i uzdolnień ;

 

Rodzice:

 • zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami pomocy dla dziecka i rodziny – na początku roku szkolnego,
 • mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola,(wg zał. nr7)
 • wyrażają zgodę na prowadzenie terapii dla dziecka, czyli realizację programu terapeutycznego na terenie przedszkola,(wg  zał. nr 5)
 • zapoznają się z indywidualnym programem terapeutyczno-edukacyjnym i uczestniczą w  ich realizacji  w miarę potrzeb,
 • zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem udostępnionymi przez nauczyciela i specjalistów t (wykorzystanie dostępnych materiałów do pracy    z dzieckiem na terenie domu rodzinnego),
 • współpracują z nauczycielami, specjalistami, dyrektorem przedszkola oraz poradniami w zakresie potrzeb dziecka,
 • uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach indywidualnych grupowych dla rodziców organizowanych  w miarę potrzeb.

Zadania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

W skład zespołu wchodzą:

1. nauczyciele pracujący z dzieckiem w grupie,

2. specjaliści; psycholog, logopeda i inni w miarę potrzeb ,

3. nauczyciel wspomagający,

Pracę zespołu koordynuje nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez dyrektora   (wg zał. nr 1) oraz zakresem zadań( wg zał. nr 8)

4. spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym

5. Do zadań zespołu należy;

 • opracowanie indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego(IPET), po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy,  w zależności od potrzeb, z poradnią psychologicznopedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną,
 • przekazanie rodzicom indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego(IPET)  oraz wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania dziecka,
 • dokonywanie ,co najmniej dwa razy w roku szkolnym, okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu, oraz w miarę potrzeb, dokonywanie modyfikacji programu, zakres wielospecjalistycznej oceny określają przepisy szczegółowe ,
 • współpraca z rodzicami, ze specjalistami, dyrektorem  oraz, w zależności od potrzeb, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • dokumentowanie udzielanej pomocy oraz badań lub innych czynności uzupełniających,  formę i zakres   prowadzonej dokumentacji określają odrębne przepisy,
 • dokonywanie oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
 • powiadamianie  dyrektora przedszkola o terminach planowanych spotkań

V Ustalenia końcowe

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów  oraz rodziców z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami- na zebraniach       organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 • Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 • Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

Arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieck

 

 

Metryczka/dane  dziecka

Imię i nazwisko dziecka:

Grupa:

Rok szkolny:

Uwagi dodatkowe:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

np.: opóźnienie edukacyjne, inne ważne informacje dot. dziecka, inne formy wsparcia dziecka np. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podstawa dostosowania wymagań

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

opinia/orzeczenie (ewentualnie nr dokumentu, wydany w sprawie, przyczyna wydania)/obserwacje nauczycieli

Ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka

Słabe strony, trudności, deficyty, zaburzenia

Mocne strony, zainteresowania, predyspozycje

 

Sposób dostosowania wymagań obszarów podstawy programowej

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

np.: programy edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka)

Uwaga: Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy programu nauczania - nie może polegać na obniżaniu wymagań wynikających z podstawy programowej.

Warunki organizacji kształcenia, dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb dziecka

Obszar fizyczny:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Obszar emocjonalny:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obszar społeczny:

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…

Obszar poznawczy:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dziecko z trudnościami w koncentracji uwagi w pobliżu nauczyciela, częste przerwy, praca w krótkich odcinkach czasu, wydłużenie czasu

Metody pracy z dzieckiem

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

preferowane metody pracy ucznia podczas zajęć i sposoby prezentowania wiedzy np. pokaz, ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne, projekt,

Uwaga: Warto także uwzględnić  szczegółowe działania, wskazane lub których należy unikać podczas pracy na lekcji np. sposób formułowania pytań, odpowiedzi, poleceń, nie wdawanie się z dzieckiem w dyskusję  - w zamian umówienie na omówienie interesujących go szczegółów po zajęciach, podczas konsultacji , ustalony z dzieckiem sposób przywoływania uwagi, podkreślania ważnych momentów zajęć itp.

Formy pracy

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

np.: indywidualna, praca z pomocą nauczyciela (stosowanie pytań pomocniczych, naprowadzających, wydłużenie czasu na opracowanie przez dziecko danej partii materiału lub zagadnienia), praca zespołowa

praca dziecka w grupie

Środki dydaktyczne

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………np.: modele, plansze, gry, rebusy, teksty z lukami, liczmany, audiobooki, korzystanie z laptopa, multimedia

Cząstkowa ewaluacja działania

Miesiąc

Osiągnięte wyniki

wrzesień

listopad

styczeń

marzec

maj

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 10:51