strona główna procedury Procedura obserwacji zajęć
Procedura obserwacji zajęć Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2018 10:17

Gminne Przedszkole w Rogowie

 

Procedura obserwacji

 

I .PODSTAWA  PRAWNA  OBSERWACJI

1.Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz .U . z 2017 r., poz. 59)

2.Ustawa przepisy wprowadzające ustawę

z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)

3.Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658)

4.Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z późniejszymi zmianami).

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2016 r. D.U poz.2035 z zmianami z dnia 31 października 2017 r. DU. poz. 2043 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela….

6 . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia  z dnia 24 marca 2013r r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli……….

 

II.  PRZEDMIOT  OBSERWACJI

Obserwacja:

 • umożliwia poznanie rzeczywistości w warunkach naturalnych (bez aranżacji czegokolwiek),
 • ma być obiektywna (ma dostarczać danych, które ktoś inny może sprawdzić; znając ustalenia, jak przeprowadzono obserwację, można ją powtórzyć i sprawdzić wyniki),
 • ma określony, konkretny cel (ma wynikać z potrzeby zdobycia informacji na jakiś temat, o jakiejś sprawie, np. jak wychowawcy rozwiązują konflikty w klasie) lub jest swobodna (np. gdy istnieje przypuszczenie, że niektórzy uczniowie niewerbalnie znieważają innych uczniów),
 • jest formą spostrzegania (to bezpośrednie poznawanie otoczenia za pomocą  zmysłów: wzroku i słuchu; nie ma tu miejsca na wyrażanie własnego zdania/opinii/interpretacji o obserwowanym zjawisku w oparciu o to, co zostało zaobserwowane),
 • ma charakter planowy (postrzeganie nie powinno być przypadkowe, przy  tzw. okazji - jest przemyślane, wiadomo, na co będzie zwracana uwaga, jak to robić, kto będzie obserwowany, kto będzie obserwował, kiedy będzie prowadzona, jak będą rejestrowane wyniki obserwacji),
 • powinna być systematyczna (zjawisko powinno być obserwowane w pewnym czasie lub ciągle z zastosowaniem rytmicznych przerw) - wzmacnia to obiektywizm obserwacji,
 • jest rzetelna - obserwator rejestruje to, co wyznacza mu cel, rejestruje wszystkie fakty, w tym również te, których osoby planujące nie przewidziały (kontroluje się, by nie przenieść uwagi na rzeczy, które go przy okazji zainteresowały), robi to dokładnie (precyzyjnie notuje spostrzeżenia, nie dokonuje klasyfikacji na informacje istotne i nieistotne - niczego nie pomija), rejestruje proste zachowania, np.: słowa, gesty, przejawy przeżywanych emocji, wykonywane ruchy i czynności,
 • może być główną lub pomocniczą metodą pozyskiwania informacji, danych (uzupełnieniem np. analizy dokumentów, wywiadu),

Przedmiot obserwacji

Obserwacje stanowią jeden z podstawowych elementów sprawowanego nad placówką nadzoru pedagogicznego, prowadzonego do rozwoju, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli.

Nadzór polega na :

 1. obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.
 2. obserwacji jakości pracy.
 3. obserwacji i oceny pracy nauczyciela.
 4. badania osiągnięć wychowanków.

 

III. CELE OBSERWACJI

Celem nadrzędnym obserwacji jest diagnoza istniejącego stanu – zmierzającą do poprawy jakości procesu kształcenia i wychowania – to obszar informacji, jakie dyrektor spodziewa się zdobyć, przetworzyć i wykorzystać do poprawy jakości działań pedagogicznych.

Obserwacja  jest działaniem badawczym pozwalającym gromadzić informacje
o pracy nauczyciela w celu dokonania oceny jego pracy inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola i podejmowania nowatorstwa pedagogicznego.

Dyrektor przedszkola dokonuje oceny pracy nauczyciela,  uwzględniając
w szczególności:

1)    poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy wychowanków , zachowanie odpowiedniej dyscypliny wychowanków  na zajęciach;

2)      zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności przedszkola, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie dzieckiem  i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami);

3)     aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym;

4)     działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;

5)     przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie dokumentacji).

Celem obserwacji jest również :

 • Zebranie informacji o jakości pracy nauczyciela a także udzielenie pomocy w pracy pedagogicznej, inspiracji itp.
 • Doskonalenie metod pracy nauczyciela
 • Wspomaganie pracy młodych  niedoświadczonych nauczycieli lub mających trudności w podnoszeniu poziomu pracy.
 • Stwierdzenie jaki poziom prezentuje nauczyciel w aktualnym stadium rozwoju zawodowego.
 • Obserwacja stosowanych przez nauczyciela metod nauczania oraz jego umiejętności organizacji procesu edukacyjnego( mocne i słabe strony).
 • Jaki poziom umiejętności i wiedzy opanowały dzieci w stosunku do wymagań programowych.
 • Obserwacja zachowań dzieci podczas zajęć czy innych sytuacji dydaktycznych.

IV. RODZAJE  OBSERWACJI

 1. Ze względu na podmiot obserwacji :

 • kontrolno-oceniająca

Polega na obserwacji zachowań nauczyciela prowadzącego zajęcia. To tak, jakby poprosić: pokaż ,jak Ty to robisz?

Jest to obserwacja zajęć połączona z dokonaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym obserwatorem jest dyrektor, wicedyrektor lub wizytator ( ocena pracy dyrektora ). Formalnej oceny pracy nauczyciela dokonuje  się na ogół na podstawie dwóch przeprowadzonych przez ocenianego zajęć.

Niezbędne są tu również informacje o pracy nauczyciela zgromadzone przez dyrektora w toku sprawowanego nadzoru.

 • doradczo-doskonaląca( lustrzana ):

Pomaga nauczycielowi w samoocenie: popatrz, jak Ty to robisz, popatrz co robisz na lekcji....

Jest to obserwacja warsztatu pracy nauczyciela,     sposobu planowania   pracy, konstrukcji zajęć, wykorzystania środków dydaktycznych, indywidualizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, efektywnego motywowania wychowanków do pracy itp.

Obserwujący jest osoba bierną nie tylko w czasie obserwacji ale także w czasie rozmowy po obserwacji. Jego zadaniem jest jedynie doprowadzić do samo refleksji i samooceny osoby obserwowanej. Tak jak lustro nie udoskonala widoku, jedynie pozwala dostrzec jego pozytywy i negatywy.

Celem tej obserwacji jest diagnoza mocnych i   słabych stron pracy nauczyciela i udzielenie pomocy w określaniu kierunków dalszego rozwoju, samodoskonalenia w samoocenie. Pamiętać należy, iż ta obserwacja wyklucza możliwość formułowania ocen i zaleceń.

 • Obserwacja diagnozująca,( angielska )

Polega na obserwowaniu zachowań dzieci w czasie procesu kształcenia

i wychowania.  Głównym celem jest badanie kompetencji i umiejętności wychowanków. Obserwującego nie interesuje zachowanie nauczyciela ani jego czynności, lecz skupia się na działaniach i zachowaniu dzieci w czasie sytuacji edukacyjnej.

Polega ona na stwierdzeniu : jaki poziom umiejętności opanowali uczniowie   w stosunku do wymagań programowych.

Podczas obserwacji diagnozującej nie zwraca się uwagi na zastosowane metody, formy zajęć, lecz na osiągnięty przez wychowanków  poziom sprawności  i umiejętności.

2.Ze względu na obszar obserwacji :

 • Obserwacje  wycinkowe

Umożliwiają analizę jednego lub kilku elementów procesu dydaktycznego  i wychowawczego ( np. przygotowanie nauczyciela do zajęć, relacje nauczyciel – dziecko, dyscyplinę podczas zajęć. ).

Obserwacje te wymagają doboru specyficznych narzędzi, które wspomagają obserwacje, a także umożliwiają ewaluacje zaobserwowanych zdarzeń, pozwalają dokonania analizy i opracowania informacji z określonego obszaru obserwacji.

Analiza jednego lub kilku elementów procesu kształcenia

 • Cele zajęć
 • Sposoby i metody
 • Systematyczność pracy
 • Aktywność dzieci
 • Przygotowanie nauczyciela
 • Praca z kartami pracy
 • Praca zespołowa

V . PLANOWANIE OBSERWACJI

Plan obserwacji sporządza, na początku roku szkolnego dyrektor i powiadamia       o nim pracowników pedagogicznych.

W pierwszej kolejności  obserwacji  podlegają :

 • n-le rozpoczynający prace w zawodzie stażyści
 • n-le posiadający niewielkie doświadczenie pedagogiczne
 • n-le bez aktualnej oceny
 • n-le starający się o wyższy stopień awansu zawodowego

Lista kontrolna planowanych i realizowanych obserwacji

 

Plan obserwacji  różnych zajęć i czynności nauczycieli

Cele obserwacji:

 1. ………………………………
 2. ………………………………
 3. ............................................

Imię i nazwisko nauczyciela

Typ obserwacji

Termin

Przedmiot/działanie

Grupa przedszkolna

 

 

 

 

 1. .....
 2. .....

 

 

 

 

 

 

Plan dokonywania oceny pracy nauczycieli

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin dokonania oceny pracy

 1. ...................
 2. ...................

 

Plan dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczycieli

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Data dokonania oceny dorobku

 1. .................
 2. .................

 

 

Lp.

Tematyka obserwacji

Termin

Uwagi

1

Współpraca z rodzicami – obserwacje fragmentów zebrań z rodzicami pod kątem rzetelności przekazywanych informacji

 

Cały rok

 

 

2

Obserwacje dzieci w czasie symulacji ewakuacji przedszkola (zgodnie z warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej „edukacja dla bezpieczeństwa”)

Wrzesień/ maj

 

 

3

Obserwacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych  i pozalekcyjnych

Wg harmonogramu

Dotyczy każdego nauczyciela

 

VI.   ROZMOWA   DYREKTORA    Z  NAUCZYCIELEM   DOTYCZY   OBSERWACJI  ZAPOWIEDZIANEJ.

Obserwacja zapowiedziana to taka, o której obserwowany został poinformowany  przez  obserwującego co najmniej na dzień przed jej dokonaniem. Obie strony przeprowadziły rozmowę , w czasie której uzgodniły termin  obserwacji, miejsce, temat oraz cele  obserwacji.

 

Dyrektor może w rozmowie przed obserwacją  pytać o :

 • Planowaną organizacje, przebieg zajęcia, jakie nauczyciel zastosuje metody, środki dydaktyczne, formy aktywności dzieci itp.
 • Aktywność dzieci na zajęciach, o ich pozaprogramowe zainteresowania,
 • Cel ogólny zajęcia
 • Cele szczegółowe zajęcia
 • Znajomość przez nauczyciela literatury metodycznej, jakie pozycje ostatnio czytał,
 • Zapoznaje się z materiałem rzeczowym na dany temat oraz wymaganiami programowymi. ( dokumentacją nauczyciela )
 • Jakie szczególne prośby i życzenia miałby nauczyciel pod adresem obserwującego.

VI.  STOSOWANE    PROCEDURY   PRZY      PRZEPROWADZANIU     OBSERWACJI    DIAGNOZUJĄCEJ

OBSERWACJA DIAGNOZUJĄCA TO DIAGNOZOWANIE POZIOMU

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY DZIECI W STOSUNKU DO WYMAGAŃ

PROGRAMOWYCH, CELÓW ROCZNEGO PLANU PRACY.

Istotą  obserwacji  diagnozującej  jest  pokaz  umiejętności  dzieci.

Największą trudnością w przeprowadzeniu obserwacji diagnozującej jest zorganizowanie sytuacji edukacyjnej tak :

 • Aby każde badane dziecko mogło zaprezentować swoje umiejętności.

Ten problem będzie musiał rozwiązać każdy nauczyciel indywidualnie, pamiętając o sprawdzonych czynnościach i specyfice grupy, którą uczy.

Procedura pracy obserwacyjnej

1. Ustalenie tematyki obserwacji diagnozującej ( zagadnień obserwowanych), którą będziemy diagnozować.

Źródłem tematyki są umiejętności składowe wynikające z :

 • Programów nauczania,
 • Celów rocznego planu pracy, które mają „ ujawnić się” w dziecku poprzez określone umiejętności i wiedzę.

Ustalenie tematyki, to wybranie do obserwacji w danym roku szkolnym umiejętności składowych.

2. Ustalenie zestawu umiejętności operacyjnych ( cząstkowych ), które  dzieci powinny opanować w ramach wybranej umiejętności składowej
( w ramach sformułowanego celu rocznego planu pracy)

3. Określenie terminu i ilości  obserwacji

Nauczyciel znając zagadnienia i oczekiwania  najlepiej wie, kiedy dzieci osiągną odpowiedni do zaprezentowania podczas obserwacji poziom zakładanych umiejętności. Nauczyciel sam wybierze termin obserwacji – dyrektor może jedynie określić ramy czasowe , ponieważ wśród zestawu umiejętności operacyjnych są takie, które dziecko osiąga wcześniej i takie, które osiąga później, obserwacja diagnozująca może być przeprowadzona w każdym czasie roku szkolnego, nie tylko na jego końcu. Obserwację diagnozującą pod kontem tego samego zagadnienia najlepiej jest przeprowadzać kilka razy w roku w danej grupie i na przestrzeni całego pobytu dziecka w przedszkolu. Daje ona wówczas wiedzę co do stopnia opanowania tych umiejętności na „wejściu „ i na „ wyjściu”, wtedy obserwacja spełnia rolę monitoringu czyli ciągłego, zorganizowanego i systematycznego obserwowania, dochodzenia dzieci do osiągnięcia umiejętności składowych, do osiągnięcia zakładanego celu poprzez opanowanie umiejętności operacyjnych.

Obserwacja diagnozująca nie na wszystkich typach zajęć może się odbyć, bo wtedy uzyskane informacje mogą być mało istotne, np. jeśli  obserwowane zajęcie dotyczy wprowadzenia jakiegoś nowego zagadnienia, to informacje zebrane podczas  obserwacji tego zajęcia będą oceną tylko tego jak nauczyciel tłumaczy oraz czy dzieci wykazały zrozumienie danego zagadnienia, takie informacje są dalece niewystarczające, aby móc wypowiadać się o osiągnięciach edukacyjnych dzieci, a pośrednio o efektach pracy nauczyciela.

Na w/w  zajęcia  nauczyciel może zaprosić dyrektora, rodziców, wizytatora, nauczycieli. Zajęcie ma charakter popisu, pokazu, teatru dziecięcych umiejętności.

4. Rozmowa przed obserwacją.

Wspólne ustalenie nauczyciela z dyrektorem oczekiwań   = umiejętności operacyjnych, które będą podlegały zakresowi naszej obserwacji.

Omówienie grupy – informacja nauczyciela o wstępnych umiejętnościach operacyjnych dzieci w danym zakresie, udzielona na podstawie arkusz obserwacji rozwoju dziecka ( obserwacja początkowa), odniesienie się nauczyciela do przyrostu umiejętności dziecka.

Ustalenie zakresu obserwacji ( czyli określenie ilości dzieci do obserwacji – cała grupa; wybrane dzieci; jedno dziecko ).

Dostosowanie kolejności celów operacyjnych do arkusza obserwacji, z pozycji osiąganych, zakładanych umiejętności dzieci.

Opracowanie przez nauczyciela karty pracy końcowej dla każdego dziecka dostosowanej do celów operacyjnych. ( o ile jest to możliwe )

5. Prowadzona obserwacja zajęć przez dyrektora

 • W trakcie obserwacji zajęcia dyrektor posługuje się narzędziem badawczym.
 • Przyjmuje postawę obserwatora ( ingeruje tylko wtedy, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka ).
 • W arkuszu  odnotowuję swoje spostrzeżenia.

6.Rozmowa po obserwacji– to spotkanie nauczyciela i gości

W trakcie spotkania omawiane są :

PRZEZ NAUCZYCIELA

 • Konkretne kolejne umiejętności z zestawu celów operacyjnych
 • Mocne i słabe strony dzieci w opanowaniu umiejętności ( co potrafią, a co muszą jeszcze ćwiczyć w zakresie umiejętności, wiedzy, postaw ), odnosząc to do obserwacji początkowych, omawiamy pojedyncze dzieci, wskazujemy ich problemy,

PRZEZ DYREKTORA

 • Spostrzeżenia dotyczące realizacji założonych celów zgodnie z kolejnością – najpierw osiągnięcia, później niedociągnięcia

NAUCZYCIEL = DYREKTOR

 • Formułowanie dalszych oczekiwań wobec dzieci, ustalanie wspólnych wniosków i kierunków dalszej pracy  ( plan zmian ),
 • Wypisują arkusz obserwacji, który podpisuje nauczyciel i dyrektor
 • Podczas udzielania informacji zwrotnej (dotyczy obserwacji diagnozującej) nie stosujemy przymiotników.

Vademecum  Dyrektora

Najważniejszy etap procesu obserwacji to konferencja ( dyskusja po obserwacji ) z nauczycielem.

Obserwacje powinny być omówione najpóźniej w ciągu trzech dni od ich przeprowadzenia.

 • Nie należy odkładać tj. sprawy na później. Kontrolowany nauczyciel znajduje się w określonej sytuacji stresowej i nie należy przetrzymywać go w tym stanie, poza tym zaraz po zajęciach jest motywacja do przyjęcia wskazówek, a także najlepsza pamięć szczegółów dotyczących przebiegu sytuacji edukacyjnej.
 • Konferencja po obserwacji wymaga poważnej atmosfery i oprawy. Nie należy odbywać jej, miedzy innymi zajęciami, „ na kolanie” zerkając na zegarek. Udzielając zaleceń  , należy dopilnować, aby nauczyciel traktował je poważnie.
 • Należy inspirować nauczyciela do twórczej pracy lub do poprawienia niedostatków w tej pracy. Mieć przygotowane na te okoliczność nowości wydawnicze, artykuły z czasopism. Zapytać o ostatnia profesjonalną lekturę nauczyciela, o plany dotyczące doskonalenia i awansu zawodowego. Należy zaoferować pomoc. Wykorzystać w pełni te niepowtarzalna atmosferę, jaka stwarza konferencja po  obserwacji
 • Oceniając obejrzane zajęcia , zacząć od pozytywów, o słabościach należy mówić w kategoriach doskonalenia pracy, nie zaś w kategoriach niezadowolenia lub „ czepiania się „.
 • Pamiętajmy, że prowadząc nadzór pedagogiczny występujemy, w roli tego który „ wie lepiej” , ma więcej doświadczenia itd. To wymaga od nas samych doskonalenia zawodowego oraz profesjonalizmu.

 

IX. DOKUMENTOWANIE PRZEPROWADZONYCH  OBSERWACJI– NARZĘDZIA

Dyrektor przechowuje arkusze  obserwacyjne zawierające wnioski, uwagi i zalecenia, z którymi zapoznaje nauczyciela.

Do każdej  obserwacji wymienionej w punkcie IV powinien obowiązywać inny arkusz  .

Przedstawione poniżej arkusze  mogą ulec modyfikacji.

X. OBSERWACJI PODLEGAJĄ  RÓWNIEŻ  INNE DZIAŁANIA NAUCZYCIELA NIE ZWIAZNE Z PROWADZENIEM ZAJĘĆ Z DZIEĆMI

 • Zebrania z rodzicami

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami

Cel spotkania:

Data

 

Grupa

Liczba

Dzieci w grupie

Liczba rodziców obecnych

na spotkaniu

 

 

 

Wskaźniki podlegające obserwacji:

Tak

Nie

Nie dotyczy

 • Rodzice zostali pisemnie zaproszeni na spotkanie

 

 

 

Sala jest

właściwie przygotowana na spotkanie:

 

 • jest czysto

 

 

 

 • wystrój klasy jest estetyczny

 

 

 

 • ustawienie stołów sprzyja nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych

 

 

 

 • spotkanie rozpoczyna się punktualnie

 

 

 

 • nauczyciel czeka na rodziców w grupie

 

 

 

 • nauczyciel przedstawia cel spotkania

 

 

 

 • nauczyciel przedstawia przebieg spotkania

 

 

 

 • nauczyciel:
 • omawia postępy dzieci

 

 

 

 • szczególnie podkreśla osiągnięcia wychowanków

 

 

 

 • udostępnia teczki z kartami pracy  dzieci

 

 

 

 • nauczyciel przedstawia propozycje działań wychowawczych (np. wycieczek, imprez, wyjść, tematyki zajęć edukacyjnych) w kontekście planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, stymuluje bądź uwzględnia propozycje rodziców

 

 

 

 • zebranie odbywa się w życzliwej atmosferze,

 

 

 

 • nauczyciel pozytywnie reaguje na pytania, problemy zgłaszane przez rodziców

 

 

 

 • Nauczyciel zachęca rodziców do wyrażania opinii o przedszkolu

 

 

 

 • nauczyciel rozwiązuje ewentualne problemy wspólnie z rodzicami

 

 

 

 • nauczyciel przekazuje informacje w sposób:

uporządkowany

 

 

 

zrozumiały

 

 

 

 • w razie potrzeby nauczyciel prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami w odpowiednich do tego warunkach

 

 

 

Karta obserwacyjna

 

CEL:      Sposób  i  efektywność  prowadzenia  zebrania z rodzicami

KRYTERIUM: Zebranie prowadzone w sposób przemyślany, aktywny,
z konkretnym celem i efektami

 

1) Planowanie zebrania.

2) Przygotowanie sali.

3) Treści przekazywane rodzicom (materiały przygotowane przez nauczyciela).

4) Sposób komunikowania się z rodzicami (werbalnie, niewerbalnie).

5) Reagowanie rodzica na komunikaty.

6) Reagowanie nauczyciela na komunikaty przekazywane od rodziców.

7) Sposób prowadzenia ewentualnej dyskusji.

8) Sposób rozwiązywania ewentualnych problemów (dochodzenie do konsensusu).

9) Formułowanie wniosków i planowanie dalszych działań (wspólnie).

 

 • Praca logopedy

Przykładowe zadania podlegające obserwacji

 1. koordynowanie prac związanych z badaniem rozwoju mowy ( początek roku szkolnego) .
 2. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności  w wychowywaniu własnych dzieci;
 3. popularyzowanie aktualnej wiedzy na temat ćwiczeń logopedycznych.
 4. udzielanie pomocy  nauczycielom w ich pracy z dziećmi mającymi wadę wymowy;
 5. podejmowanie działania adaptacyjnego – zebrania z rodzicami , ukazanie sposobu prowadzenia zajęć i ich słuszności ,
 6. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci , których rodzice wyrazili zgodę na udział w zajęciach

NOTATKA  OBSERWACYJNA

(dotyczy obserwacji uroczystości przedszkolnych , imprez okolicznościowych , konkursu itp.)

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Rodzaj/nazwa imprezy

 

Data

 

Cele

 

Uwagi o realizacji

 

Zalecenia i rekomendacje

 

Podpis nauczyciela

 

 

Podpis dyrektora

 

 

Arkusz obserwacyjny dziecka w czasie zajęć

……………………………………………………..

(data i miejsce przeprowadzenia obserwacji)

Imię i nazwisko obserwowanego dziecka:      Grupa: .........................................................................................................................

 1. 1. Wygląd zewnętrzny:

schludne/zadbane,

wygląd niedbały.

 1. 2. Zachowanie na zajęciach :

nie przeszkadza w zajęciach , nie rozmawia,

rozmawia, hałasuje, przeszkadza innym dzieciom, zaczepia innych.

 1. 3. Nastrój:

pogodny/radosny,

smutny/apatyczny/lękowy,

rozdrażniony/ gniewliwy.

 1. 4. Aktywność:

często się zgłasza, jest zainteresowane tematem zajęć,

unika kontaktu wzrokowego z nauczycielem, nie jest zainteresowane tematyką zajęć.

 1. 5. Koncentracja uwagi:

skupia się na zadaniu,

jest rozkojarzone, zamyśla się, interesuje się czymś innym.

 1. 6. Przyswajanie treści programowych:

bez trudu rozumie przekazywane treści,

ma trudność ze zrozumieniem poleceń, „gubi się” w kolejności wykonywania poszczególnych zadań, poleceń.

 1. 7. Tempo pracy:

bardzo szybkie/szybkie,

przeciętne,

wolne/bardzo wolne.

 1. 8. Reakcja na trudności:

pokonuje je aktywnie,

łatwo się zniechęca.

 1. 9. Wytrwałość:

pracuje z zaangażowaniem, finalizuje rozpoczęte działania,

szybko się męczy, przerywa wykonywane działania.

 

 

 

 

XI  WYKORZYSTANIE   WYNIKÓW   SPRAWOWANEGO   NADZORU POPRZEZ    OBSERWACJE

Wnioski wynikające z oceny  obserwacji wykorzystane będą do :

 

 • Ø Rozwijania bardziej skutecznych metod kształcenia
 • Ø Dostarczenia nauczycielom regularnej informacji zwrotnej na temat ich sposobu nauczania i wychowania
 • Ø Promowania indywidualnego rozwoju i samooceny
 • Ø Doradztwa w sprawach dalszego rozwoju
 • Ø Podnoszenia jakości pracy placówki.
 • Ø Zbierania informacji procesie ewaluacji i kontroli

 

Określone wnioski warunkują kolejne działania dyrektora i nauczycieli w ustawicznym dążeniu do najwyższego poziomu spełnienia wymagań.

Z Procedurą obserwacji  w Gminnym Przedszkolu w Rogowie  zapoznali się:

Imię i nazwisko nauczyciela/podpis:

 1. ………………………………………       2  ……....................................................................

3.……………………………………………    4 ……………………………………………………

5.…………………………………….             6……………………………………………………

7……………………………………….          8…………………………………………………….

9…………………………………………      10………………………………………………………

 

Rogów, dn.28.XII.2017r.

Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych

Nauczyciel ..................................................................................

Data ...........................................................................................

Zajęcia edukacyjne ....................................................................

Grupa ..........................................................................................

Temat zajęć ...............................................................................

 

Lp.

Obszary obserwacji

Tak

Częściowo

Nie

1.

I. Dobór tematyki zajęć:

Czy tematyka zajęć jest zgodna z zatwierdzonym programem nauczania?

Czy temat zajęć jest opracowany w formie konspektu?

Czy temat zajęć wynika z opracowanego planu miesięcznego?

 

 

 

2.

II. Cele zajęć:

Czy nauczyciel uświadomił dzieciom cele zajęć?

Czy założone zostały cele w postaci operacyjnej?

Czy cele zajęć zostały osiągnięte?

 

 

 

3.

III. Poprawność merytoryczna i metodyczna zajęć:

Czy właściwie dobrano materiał do tematyki zajęć?

Czy przekazywane treści były poprawne merytorycznie?

Czy dobrze wybrano i wykorzystano środki dydaktyczne?

Czy trafnie dobrano metody i formy pracy z dziećmi ?

Czy zastosowano metody aktywizujące podczas zajęć ?

Czy tempo pracy było dostosowane do możliwości dzieci ?

Czy stosowano różnorodność metod i form pracy?

Czy stosowano indywidualizację nauczania?

Czy treści zajęć były utrwalone i podsumowane?

Czy wykorzystano właściwie czas zajęć?

Czy stosunek  nauczyciela  do dzieci był właściwy?

Czy nauczyciel uzyskał informację zwrotną od dzieci na temat zajęć?

 

 

 

4.

IV. Kontrola i ocena osiągnięć dzieci:

Czy kontrolowano na bieżąco proces kształcenia?

Czy dokonano prawidłowej oceny wiadomości i umiejętności?

(ocena postępów dziecka o charakterze wspierającym szczególnie   uwzględnienie wysiłku wkładanego przez dziecko)

 

 

 

 

5.

V. Organizacja zajęć:

Czy jest umieszczony w sali kontrakt grupy ?

Czy rozpoczęto zajęcia punktualnie?

Czy uwzględniono higienę pracy umysłowej dzieci?

Czy zachowano zasady bhp podczas zajęć?

Czy zachowano ład i porządek w sali w czasie zajęć  i po ich zakończeniu?

 

 

 

6.

VI. Warsztat pracy nauczyciela:

Czy wyróżnia się w pracy ogólno pedagogicznej?

Czy dobrze wypełnia obowiązki wychowawcy?

Czy podnosi kwalifikacje zawodowe (merytoryczne/metodyczne)?

Czy posiada  biblioteczkę przedmiotowo-metodyczną?

Czy posiada aktualną wiedzę merytoryczno – metodyczną?

Czy dba i pozyskuje nowe wyposażenie do saki?

Czy rozwija uzdolnienia dzieci (konkursy, koła zainteresowań)?

Czy prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną ?

- plan miesięczny

- konspekty zajęć edukacyjnych

- wpisy tematów w dzienniku zajęć

- dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Czy współpracuje z placówką doskonalenia nauczycieli?

 

 

 

ARKUSZ  OBSERWACJI OCENIAJĄCEJ

Data ......................... Grupa .................

Nauczyciel ............................................................................................................

 

Lp.

Kryteria

Spostrzeżenia i uwagi

1

Poprawność merytoryczna.

Treść zajęcia:

 • przygotowanie rzeczowe nauczyciela
 • znajomość i interpretacja programu nauczania (podst. programowej), umiejscowienie tematu w treści programu
 • korelacja zadań

 

2

Organizacja nauczania i uczenia się w czasie zajęć:

 • racjonalne wykorzystanie czasu zajęć
 • sprawność organizacyjna nauczyciela
 • dobór form pracy dzieci
 • dobór, przygotowanie i umiejętność wykorzystania środków  dydaktycznych
 • troska nauczyciela o poprawną postawę fizyczną

 

3

Poprawność zajęć z punktu widzenia wymagań współczesnej dydaktyki:

 • uświadomienie dzieciom celów zajęcia  budzenie motywacji uczenia się
 • aktywizowanie dzieci przez nauczyciela (sensomotoryczne, emocjonalne, werbalne, intelekt.)
 • elementy problemowego nauczania-uczenia się, rozwijanie zdolności poznawczych
 • wiązanie teorii z praktycznym działaniem

 

4

Utrwalenie, kontrola i ocena osiągnięć dzieci:

 • troska nauczyciela o poprawność języka (mówionego) dzieci
 • podsumowanie treści zajęcia – ewaluacja
 • prawidłowość stosowania pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności

 

5

Mocne i słabe strony

 

 

ZALECENIA..............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

 

 

 

.......................................                                                       .......................................
podpis nauczyciela                                                                podpis dyrektora

ARKUSZ  OBSERWACJI  ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA   STAŻYSTĘ

NAUCZYCIEL  :  ……………………………………………………………………………………………

(   imię  i  nazwisko  )

 

DATA    obserwacji   :  ………………………………………     Grupa    …………………

 

obecnych    ………………………………………  nieobecnych   ……………………………

TEMAT  :         ………………………………………………………………………………………………..

CELE ZAJĘCIA:

-CEL GŁÓWNY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I .  OBSERWACJA  PRZEBIEGU  ZAJĘCIA  :     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

II.  ZAGADNIENIA  METODYCZNE :

 

ô Cele operacyjne    zajęcia  :              ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ô Poprawność  doboru  metody  i  formy  zajęć  :

………………………………………………………………………………………………………………………

ô Poprawność  konstrukcji  zajęć :

………………………………………………………………………………………………………………………

ô Przedstawienie  i  uzasadnienie  celów  zajęć :

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ô Poprawność   doboru  treści  do  założonych  celów :

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ô Występowanie :  ewaluacji  bieżącej  i  końcowej  oraz  ich  technika  :

……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ô Zastosowane  środki  dydaktyczne  , potrzeba  i  umiejętność  ich  stosowania :

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

III.  ZAGADNIENIA   DYDAKTYCZNE  :

 

ô    stosowane  w  czasie  zajęć  ( stopniowanie  trudności , korelacji) , …………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ô  Sposoby  motywowania  dzieci  do  aktywniejszej  pracy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.  WARTOŚCI   MERYTORYCZNE      …………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. MOCNE  STRONY  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. SŁABE STRONY  :

………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

 

VII.   SAMOOCENA   NAUCZYCIELA :

………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

VIII.        TERMIN  PONOWNEJ  KONTROLI  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

 

 

 

……………………………………….                                  ………………………

(  podpis  nauczyciela  )                                                       ( podpis  dyrektora  )

 

ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

Nazwisko nauczyciela:

Grupa :

Data zajęcia :

21.04.2016

Temat zajęcia :

Obszar podstawy programowej:

CEL HOSPITACJI :

Ocena umiejętności planowania sytuacji edukacyjnych mających na celu zdiagnozowanie stopnia opanowania  realizowanego planu miesięcznego ( wybrany element)

USTALENIA PRZEDHOSPITACYJNE - INFORMACJE NAUCZYCIELA

Liczba dzieci zapisanych do grupy

Liczba dzieci biorących udział w zajęciu

 

 

 

Informacja o wstępnych umiejętnościach operacyjnych dzieci udzielona na podstawie arkusza obserwacji rozwoju dzieci ( stan początkowy)

 

Ilość dzieci  objętych obserwacją : 1. cała grupa 

2. wybrane dziecko

3.  mała grupa //ilość dzieci

Informacje dotyczące poziomu umiejętności operacyjnych dzieci  w trakcie zajęcia

Lp

Cele operacyjne :

Poziom dziecięcych umiejętności operacyjnych

ILOŚĆ

uwagi

tak

Nie

Myli

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

DYSKUSJA POHOSPITACYJNA :

WSPOLNE USTALENIE DOTYCZĄCE :  MOCNYCH STRON

 

WSPOLNE USTALENIE DOTYCZĄCE :  OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH DOSKONALENIA

 

Prognoza: przewidywania nauczyciela co do skuteczności swoich oddziaływań

 

Wskazówki, zalecenia dyrektora:

Podpis nauczyciela :

Data

Podpis dyrektora

 

.

 

 

Arkusz rozmowy przed obserwacyjnej

 

Rodzaj obserwacji: Obserwacja kontrolno-oceniająca

Data prowadzenia obserwacji:

Nazwisko i imię nauczyciela:

Grupa wiekowa:

Miejsce prowadzenia obserwacji: SALA GR

Planowany cel obserwacji:

Data prowadzenia rozmowy przed obserwacyjnej:

Planowany temat zajęć:

Realizowany obszar edukacyjny (zgodnie z podstawą programową):

Cele zajęć: Cel główny

 

dziecko potrafi

Formy pracy:

Metody pracy z dzieckiem:

Środki dydaktyczne:

Pytania pomocnicze:

 1. Co dziecko powinno potrafić po przeprowadzonym zajęciu?
 2. Jak cele zajęcia odnoszą się do planów miesięcznych..
 3. Jakie  formy pracy będą przeważały w zajęciu?
 4. W jaki sposób dokonana zostanie  ewaluacja?

……………………………                                                  ……………………………

(data i podpis nauczyciela)                                                                                           (podpis dyrektora)

Arkusz rozmowy po obserwacyjnej

Rodzaj obserwacji: Obserwacja kontrolno-oceniająca

Data prowadzenia obserwacji:

Nazwisko i imię nauczyciela:

Grupa wiekowa:

Miejsce prowadzenia obserwacji: SALA GR

Planowany cel obserwacji:

Data prowadzenia rozmowy po obserwacyjnej

Planowany temat zajęć: Poranek w lesie

Opis celów zrealizowanych przez nauczyciela:

dziecko potrafi

Zrealizowane obszary podstawy programowej:

W jaki sposób nauczyciel dokonał ewaluacji przeprowadzonych zajęć…………………………………………………………..

Spostrzeżenia i wnioski nauczyciela po przeprowadzeniu zajęć:………………………………………………………..

Spostrzeżenia i uwagi dyrektora – obserwatora:…………………………………………………………………………..

Zalecenia do dalszej pracy:

brak zaleceń.

……………………………                                                        ……………………………

(data i podpis nauczyciela)                                                                                            (podpis dyrektora)


OBSERWACJA DORADCZA

ROZMOWA DYREKTORA Z NAUCZYCIELEM .............................................................

O co może pytać dyrektor w rozmowie przed  obserwacja ?

 

         Planowaną organizację, przebieg zajęć, jakie nauczyciel zastosuje metody, środki dydaktyczne, formy aktywności dzieci itp.

         Aktywność dzieci , o ich poza programowe zainteresowania

         Cel główny  zajęcia

         Cele szczegółowe

         Znajomość przez nauczyciela literatury metodycznej, jakie pozycje ostatnio czytał

         Zapoznaje się z materiałem rzeczowym na dany temat, wymaganiami programowymi, dokumentacją nauczyciela

         Jakie szczególne prośby i życzenia nauczyciel pod adresem hospitującego.

NOTATKI DYREKTORA PO  OBSERWACJI

Ogólne wrażenie i wstępna ocena:

 • Sądzi Pan(i), że jak Panu(i) poszło?
 • ..............................................................
 • ..............................................................
 • ..............................................................

Odwołanie się do przejawów oddających ogólne wrażenie i wstępną ocenę:

 • Na jakiej podstawie Pan(i) tak sądzi?

 

 

 • Z jakich zachowań dzieci Pan(i) wnioskuje, że Pan(i) zrealizował(a) cele zajęcia?
 • ...............................................................

.....................................................................

....................................................................

 • ............................................................... ............................................................... ...............................................................

...................................................................

Porównanie zaplanowanych i osiągniętych wyników lekcji:

 • Jaki był faktyczny przebieg zajęć w porównaniu z zaplanowanym?
 • ............................................................... ...............................................................

....................................................................

..................................................................

Określenie związku między działaniami nauczyciela a wynikami pracy uczniów:

 • Co Pan(i) zrobił(a), żeby zajęcie tak właśnie przebiegało?
 • Czy wyniki pracy dzieci były następstwem Pan(i) działań, a jeżeli tak, to jakich?
 • Co z tego wynika w kontekście planowania przebiegu zajęcia?
 • Jaki wniosek o dzieciach można z tego wyprowadzić?
 • O czym Pan(i) myślał(a), kiedy Pan(i) postanowił(a) zmienić zaplanowany przebieg zajęcia?
 • Jak Pan(i) uważa, dlaczego niektóre dzieci  zachowywały się tak, jak Pan(i) oczekiwał(a), a inni nie?
 • ............................................................... ...............................................................

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

 • ............................................................... ............................................................... ...............................................................
 • ............................................................... ...............................................................
 • ............................................................... ...............................................................
 • ............................................................... ............................................................... ...............................................................
 • ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Podsumowanie i wnioski:

 • Jeśli mógłby (mogłaby) Pan(i) to zajęcie powtórzyć, co Pan(i) zrobiłby (zrobiłaby) inaczej?
 • Biorąc za podstawę analizę tego zajęcia, co Pan(i) będzie się starał(a) robić lepiej w przyszłości?
 • Jakie wnioski ogólne może Pan(i) wyprowadzić z omówionego zajęcia?
 • Które z nich zastosuje Pan(i), planując kolejne zajęcie?
 • ............................................................... ............................................................... ...............................................................
 • ............................................................... ............................................................... ...............................................................
 • ............................................................... ...............................................................
 • ............................................................... ...............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis dyrektora

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 10:35