strona główna procedury Procedura awans zawodowy
Procedura awans zawodowy Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2018 10:03

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

ZATRUDNIONYCH W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE

wprowadzona Zarządzeniem wewnętrznym nr 19/17/18 z dnia 02.03.2018r. dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie

 

 1. 1. Podstawa prawna:

1)      Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z 26 maja 2017 r. z późn. zm.).

2)      Rozporządzenie Ministra i Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

 

 1. 2. Cel procedury:

1) uzyskanie systematycznej, okresowej informacji o realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli;

2) dokonanie właściwego doboru zadań do realizacji w trakcie stażu, zgodnych z potrzebami szkoły oraz z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego;

3) rzetelne realizowanie przez nauczycieli odbywających staż wyznaczonych zadań, w celu spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania wyższego stopnia awansu.

 

 1. 3. Zakres procedury

Procedura swoim zasięgiem obowiązuje dyrektora przedszkola i wszystkich nauczycieli.

 1. 4. Algorytm postępowania

I. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

DŁUGOŚĆ TRWANIA STAŻU

1 rok i 9 miesięcy

(od1 września 2018r)

2 lata i 9 miesięcy

Po przepracowaniu co najmniej 3 lat od nadania poprzedniego stopnia awansu

Nauczyciele z oceną wyróżniającą będą mogli rozpocząć staż już po 2 latach  od nadania poprzedniego stopnia awansu

2 lata i 9 miesięcy

Po przepracowaniu co najmniej 4 lat od nadania poprzedniego stopnia awansu

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE STAŻU

Nie składa wniosku- automatycznie rozpoczyna staż w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, najpóźniej do 14 września.

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego.

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego.

TERMIN PRZEDSTAWIENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Projekt planu rozwoju zawodowego stażysta przedkłada dyrektorowi w terminie  20 dni od dnia rozpoczęcia stażu  czyli do 20 września.

Projekt planu rozwoju zawodowego załączają  do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora – do 14 września.

Projekt planu rozwoju zawodowego załączają  do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora – do 14 września.

WYZNACZENIE OPIEKUNA STAŻU

Pierwszy tydzień roku szkolnego.

Nauczycielowi  odbywającemu staż  dyrektor przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych , może nim być  również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze .

Pierwszy tydzień roku szkolnego. Nauczycielowi  odbywającemu staż  dyrektor przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych , może nim być  również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze .

Nie dotyczy.

ZATWIERDZENIE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

W ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem , w formie pisemnej , zakresu niezbędnych zmian  czyli do 30 września. Nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu  rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponownie przedłożyć  dyrektorowi  .

W ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem , w formie pisemnej , zakresu niezbędnych zmian  czyli do 30 września. Nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu  rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponownie przedłożyć  dyrektorowi  .

W ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem , w formie pisemnej , zakresu niezbędnych zmian  czyli do 30 września. Nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu  rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponownie przedłożyć  dyrektorowi  .

REALIZACJA ZADAŃ ZAWARTYCH W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego
lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.
W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

W ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu;

 

 

W ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu;

 

 

 

W ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu;

 

 

 

 

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA CZĄSTKOWEGO Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

po pół roku

co pół roku
licząc od 1 września

co pół roku
licząc od 1 września

PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU OCENY OPIEKUNA STAŻU

W ciągu 14 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela.

Projekt oceny uwzględnia również realizację zadań nauczyciela opisanych w art. 6 i art.6a Karty Nauczyciela.

W ciągu 14 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela.

Projekt oceny uwzględnia również realizację zadań nauczyciela opisanych w art. 6  i art.6a  Karty Nauczyciela.

Nie dotyczy.

OPINIA RADY RODZICÓW

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego n-la.

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego n-la.

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

OCENA DYREKTORA SZKOŁY

W ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania ( po zapoznaniu się z projektem  oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ). Ocena uwzględnia również realizację zadań nauczyciela opisanych w art. 6 i art.6a Karty Nauczyciela oraz zadania wymienione w Statucie .

W ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania ( po zapoznaniu się z projektem  oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ). Ocena uwzględnia również realizację zadań nauczyciela opisanych w art. 6 i art.6a Karty Nauczyciela oraz zadania wymienione w Statucie .

W ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania ( po zapoznaniu się z opinią Rady Rodziców ). Ocena uwzględnia również realizację zadań nauczyciela opisanych w art. 6 i art.6a  Karty Nauczyciela oraz zadania wymienione w Statucie .

W PRZYPADKU WYSTAWIENIA OCENY NEGATYWNEJ PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

Odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny.

Odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny.

Odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO LUB EGZAMINACYJNEGO

W roku kalendarzowym uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, biorąc pod uwagę fakt, że wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego musi nastąpić do 31 sierpnia (do dnia zakończenia roku szkolnego, w którym był realizowany staż).

 

W roku kalendarzowym uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, do 30 czerwca lub 31 października.

W okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego, do 30 czerwca lub 31 października.

UZYSKANIE AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LUB EGZAMINACYJNEJ

ORGAN NADAJĄCY WYŻSZY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOW.

Dyrektor Przedszkola

Powołanie komisji egzaminacyjnej:

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny

- przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole

- ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty, a także jak dotychczas – dyrektor oraz opiekun stażu

organ prowadzący Przedszkole

- Komisja egzaminacyjna

 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny

(kuratorium oświaty)

- komisja kwalifikacyjna

 

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UZYSKANIE KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

 

II. ANALIZA I  ZATWIERDZENIE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

 1. Nauczyciel stażysta i kontraktowy opracowują plan rozwoju zawodowego z pomocą opiekuna stażu, nauczyciel mianowany samodzielnie.
 2. Dyrektor przedszkola analizuje przedłożony projekt planu rozwoju zawodowego i przedstawia nauczycielowi na piśmie swoje uwagi i sugestie.
 3. Nauczyciel nanosi sugerowane zmiany i dostarcza plan rozwoju zawodowego w terminie określonym w piśmie.
 4. Procedura zatwierdzania planu rozwoju zawodowego musi być zakończona przez Dyrektora Przedszkola nie później niż 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

 

III. ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELA

Dyrektor Przedszkola:

 1. przyjmuje wniosek o rozpoczęcie stażu od nauczycieli kontraktowych i mianowanych, a także od nauczycieli, którzy chcą ponownie rozpocząć dodatkowy staż, rejestruje wniosek, sprawdza go pod względem formalnym;
 2. informuje nauczycieli o terminie rozpoczęcia stażu (nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z chwilą nawiązania stosunku pracy- nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć- nauczyciel kontraktowy i mianowany z dniem 1 września);
 3. wyznacza zgodnie z procedurami opiekuna stażu, podpisuje z nim umowę, powierzając mu funkcję;
 4. analizuje i zatwierdza plan rozwoju zaw. zgodnie z harmonogramem i procedurami zatwierdzania planu;
 5. zapewnia prawidłowy przebieg stażu poprzez

1)       ułatwianie stażyście obserwacji zajęć;

2)       umożliwienie stażyście udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami uczniów - Szkoły;

3)       obserwację i omawianie zajęć lub innych zadań realizowanych przez nauczyciela;

 1. monitoruje przebieg stażu w stopniu i zakresie określonym w procedurach;
 2. dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zgodnie z harmonogramem;
 3. powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego;

1)       określa skład komisji;

2)       zapewnia obsługę administracyjno- biurową komisji;

3)       przestrzega działania komisji zgodnego z przyjętą procedurą;

4)       sprawdza wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego pod względem formalnym;

 1. uczestniczy w pracach komisji jako przewodniczący lub jako członek komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej;
 2. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;
 3. prowadzi rejestr zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji przez komisję;

12. przechowuje w dokumentacji przedszkola wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz dokumenty określone prawem oświatowym związane z realizowanym stażem

 1. wydaje zaświadczenia nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego.

IV. PROCEDURA WYZNACZANIA OPIEKUNA STAŻU. ZADNIANIA OPIEKUNA STAŻU

 1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przedszkola przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.
 2. Nauczyciel stażysta może sam zaproponować osobę, który miałaby pełnić funkcję jego opiekuna stażu.
 3. Opiekunem może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany oraz osoba pełniąca kierownicze stanowisko.
 4. Opiekunem stażu powinien być nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, posiadający kompetencje merytoryczne i metodyczne oraz predyspozycje osobowościowe.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać zmiany opiekuna stażu (zmiana miejsca pracy opiekuna stażu, jego dłuższa nieobecność, niewywiązywanie się z zadań opiekuna stażu - poniżej).

 

Zadania opiekuna nauczyciela stażysty

 1. Pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.
 2. Pomoc w realizacji zadań nauczyciela określonych w Statucie Przedszkola oraz art. 6 i art. 6a. ustawy Karta nauczyciela.
 3. Pomoc, udzielanie wskazówek podczas opracowywania przez stażystę sprawozdań cząstkowych oraz ostatniego sprawozdania.
 4. Zapoznawanie stażysty z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, jej specyfiką i tradycjami.
 5. Prowadzenie raz w miesiącu zajęć z dziećmi w obecności nauczyciela stażysty i omawianie ich.
 6. Udzielanie instruktażu, wydawanie zaleceń nauczycielowi stażyście, egzekwowanie realizacji tych zaleceń.
 7. Analiza dokumentacji przebiegu nauczania nauczyciela stażysty.
 8. Uczestniczenie raz w miesiącu jako obserwator w prowadzonych przez stażystę zajęciach i omawianie ich.
 9. Uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

10.  Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego.

Opiekun stażu odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola za:

 1. Rzetelną i systematyczną realizację określonych wyżej zadań.
 2. Rzetelny i merytorycznie sporządzony projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

 

Zadania opiekuna nauczyciela kontraktowego

 1. Pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.
 2. Udzielanie instruktażu, wydawanie zaleceń nauczycielowi kontraktowemu, egzekwowanie ich  realizacji.
 3. Analiza dokumentacji przebiegu nauczania nauczyciela kontraktowego.
 4. Uczestniczenie jako obserwator w prowadzonych przez stażystę zajęciach i omawianie ich (raz na kwartał).
 5. Prowadzenie raz na kwartał zajęć z dziećmi w obecności nauczyciela kontraktowego i omawianie ich.
  1. Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego.

Opiekun stażu odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:

 1. Rzetelną i systematyczną realizację określonych wyżej zadań.
 2. Rzetelny i merytorycznie sporządzony projekt oceny dorobku zawodowego, z uwzględnieniem realizacji zadań nauczyciela opisanych w art. 6 i art.6a. Karty Nauczyciela oraz zadań nauczyciela wymienionych w Statucie Przedszkola.

V. INFORMACJE O STOPNIU I ZAKRESIE MONITOROWANIA PRZEBIEGU STAŻU

Zakres

Sposób monitorowania

Osoba monitorująca

Termin

nauczyciel stażysta

Systematyczna realizacja planu rozwoju zawodowego.

Kontrola okresowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Dyrektor przedszkola

co pół roku

Umiejętność planowania procesu edukacyjnego .

Plany miesięczne.

opiekun stażu,

dyrektor

na bieżąco

Prowadzenie zajęć z dziećmi

Obserwacja zajęć.

opiekun stażu

raz w miesiącu

dyrektor

raz na dwa miesiące

Przedsięwzięcia podejmowane przez nauczyciela w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego.

Obserwacja.

opiekun stażu

dyrektor

na bieżąco

nauczyciel kontraktowy

Systematyczna realizacja planu rozwoju zawodowego.

Kontrola okresowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

dyrektor

co pół roku

Umiejętność planowania procesu edukacyjnego.

Plany miesięczne.

opiekun stażu,

dyrektor

na bieżąco

Prowadzenie zajęć z dziećmi

Obserwacja zajęć.

opiekun stażu

raz na kwartał

dyrektor

raz na dwa miesiące

Przedsięwzięcia podejmowane przez nauczyciela w ramach realizacji planu

Obserwacja.

opiekun stażu

dyrektor

na bieżąco

nauczyciel mianowany

Systematyczna realizacja planu rozwoju zawodowego.

Kontrola okresowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

dyrektor

co pół roku

Prowadzenie zajęć z dziećmi

Obserwacja zajęć.

dyrektor

raz na kwartał

Przedsięwzięcia podejmowane przez nauczyciela w r

ramach realizacji prz.

Obserwacja.

dyrektor


VI. PROCEDURA DZIAŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 1. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje Dyrektor .
 2. W skład komisji wchodzą:

-         Dyrektor (wicedyrektor)  jako przewodniczący,

-         opiekun stażu,

-         przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

-         przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole

-         ekspert z listy ekspertów  ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

W pracach komisji może brać również wniosek nauczyciela stażysty przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego - nauczyciel sam zawiadamia związki zawodowe.

 1. Komisja egzaminacyjna , kwalifikacyjna  przeprowadza rozmowę  w sposób bezstronny i obiektywny, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans: A)  na stopień nauczyciela kontraktowego:

-         przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

-         odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań.

B) na stopień nauczyciela mianowanego:

- dokonuje prezentacji dorobku zawodowego

-odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań

C) na stopień nauczyciela dyplomowanego:

- komisja kwalifikacyjna  analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie  przedłożonej przez nauczyciela  dokumentacji oraz przeprowadzonej  rozmowy, podczas której  nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji  dotyczące wpływu działań i zadań  zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy przedszkola, w którym nauczyciel dobywał staż.

 1. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu :

nauczyciela kontraktowego obejmują:

-         znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

-         umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

-         znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,

-         umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Nauczyciela mianowanego:

1)   umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji   własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

2)   umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki  środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

3) Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

4)   umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

5)   umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż .

Nauczyciela dyplomowanego:

1)   uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

2)   wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

3)   umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć; 4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

a)   opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

b)   wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

c)   poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

d)   uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

e)   wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

f)   uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

 1. Komisja egzaminacyjna  podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów,  z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
 2. Po podjęciu rozstrzygnięcia (uzyskanie lub nieuzyskanie akceptacji komisji egzaminacyjnej ) dyrektor wręcza nauczycielowi  zaświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu akceptacji komisji . Rejestr zaświadczeń prowadzi dyrektor przedszkola.
 3. Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający:

-         datę i miejsce posiedzenia komisji,

-         imiona i nazwiska członków komisji,

-         imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora,

-         pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,

-         uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,

-         średnią arytmetyczną punktów,

-         uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji,

-         podpisy członków komisji.

 1. Protokoły i dokumentacja komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.
 2. Dokumentację zwraca się nauczycielowi, na jego wniosek, jeżeli decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.
 3. Organ, który powołał komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno – biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.
 4. W sprawach dotyczących prac komisji egzaminacyjnej nieuregulowanych w rozporządzeniu (podstawa prawna procedury), decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

 

VII. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU

 1. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu dokonywana jest zgodnie z harmonogramem.
 2. W treści oceny muszą znaleźć się informacje o nauczycielu i jego pracy w kontekście spełnienia przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 3. Uzasadnienie oceny zawierać powinno w szczególności:

-         informacje o realizacji przez nauczyciela konkretnych zaplanowanych przez niego działań;

-         informacje o wpływie realizowanych przez nauczyciela przedsięwzięć na jakość pracy szkoły, z uwzględnieniem realizacji zadań opisanych  art.. 6 ustawy Karta nauczyciela oraz zadań nauczyciela wymienionych w Statucie Przedszkola.

 1. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu ma charakter opisowy, winna zawierać następujące elementy:

-         podstawa prawna dokonania oceny (art.9c ust.6 KN);

-         informacje o okresie odbywania stażu ze wskazaniem jego podstawy prawnej (np. art. 9c ust. 1 KN);

-         uogólniające stwierdzenie ( katalog ocen zawarty w procedurze OCENA PRACY NAUCZYCIELA) ;

-         uzasadnienie oceny;

-         pouczenie o możliwości wniesienia odwołania oraz o trybie jego wniesienia.

 1. Dokonana ocena powinna nosić cechy charakterystyczne dla pism urzędowych tj. powinna zawierać:

-         pieczęć nagłówkową szkoły;

-         datę dokonanej oceny;

-         numer sprawy;

-         pieczęć i podpis osoby uprawnionej do jej sporządzenia (Dyrektora).

 1. Przy sporządzaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego uwzględnia się projekt oceny sporządzony przez opiekuna stażu.
 2. W przypadku nauczyciela kontraktowego i mianowanego, który posiada cząstkowe oceny dorobku zawodowego nauczyciela sporządzone w związku ze zmianą miejsca pracy oraz w związku z realizowana procedurą, w treści oceny dorobku zawodowego dokonanej za okres całego stażu uwzględnia się dokonaną wcześniej ocenę.

VIII Dokumentacja

 

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje + akt nadania stopnia awansu zawodowego –poświadczone kopie;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

ü    wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;

ü    dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

ü    dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

ü    uzyskanej przez nauczyciela ocenie (opinii) dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej  dokonania;

ü    A nauczyciel mianowany dodatkowo: opis i analizę realizacji wymagań określonych  w § 8 ust.2, w szczególności ze wskazaniem  uzyskanych efektów + dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego - jeżeli nauczyciel realizował to

zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d – poświadczoną kopię.

IX. Co w razie gdyby…

 

 

•          NEGATYWNA OCENA (OPINIA)DOROBKU ZAWODOWEGO:

 • Od oceny (opinii) dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu     rozpatrzenia odwołania (21 dni) nauczyciel jest dopuszczony do rozmowy / egzamin W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna,  ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą             dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.
 • W przypadku niezadowalającej oceny pracy  po zakończeniu stażu, możliwość odbycia dodatkowego stażu 9 m-cy.

•          NEGATYWNA OCENA KOMISJI:

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami,  może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu tylko jeden raz; nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w  pełnym wymiarze.

 

 

 

 

Wprowadzono Zarządzeniem wewnętrznym  nr 19/17/18 z dnia 2 marca 2018r.

Zapoznałam się z w/w procedurą :

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 10:12