strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli - Statut szkoły i przedszkola
Szkolenie nauczycieli - Statut szkoły i przedszkola Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
wtorek, 17 października 2017 18:48

 

Nowe prawo oświatowe, zmiana struktury organizacyjnej szkół, powodują konieczność przystosowania statutów do obecnie obowiązującego prawa.  Jest to również okazja do tego, aby   przyjrzeć się dokładnie i sprawdzić, czy  zapisy statutu  są zgodne z „zasadami technik prawodawczych” oraz z obowiązującym prawem.  To dobry moment, by naszemu statutowi nadać nową formę oraz wprowadzić nowe treści.Statut szkoły (placówki) jest najważniejszym dokumentem określającym organizację i zadania szkoły w zakresie  pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  Jest aktem prawa wewnętrznego  i powinien odzwierciedlać specyfikę szkoły i być w zgodzie z prawem oświatowym. Treść statutu powinna być najwyższej jakości; wymaga to od dyrektora i nauczycieli stałego monitorowania zawartych w nim zapisów  i bieżącego dokonywanie zmian zgodnie z prawem oświatowym. Aby sprostać tym zadaniom w przedszkolu odbyło się szkolenie rad pedagogicznych Gminnego Przedszkola w Rogowie , Szkoły Podstawowej w Wągrach , Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym oraz Przedszkola w Jeżowie.  Szkolenie pt ”Statut szkoły i przedszkola” prowadziły konsultantki z łódzkiego WODNu p. A.Góra   i A. Śladek .Prowadzące omówiły rolę i znaczenie statutu w działalności placówki oraz wpływ przepisów prawnych na tworzenie statutu . Podczas części warsztatowej nauczycielki zapoznane zostały z zasadami technik prawodawczych a więc:

- budową statutu;
- prawidłowym dokonywaniem zmian w statucie;
- jednostkami redakcyjnymi statutu;
- sporządzaniem  uchwał  rady pedagogicznej dotyczących zmian w statucie lub przyjęcia nowego statutu;
- elementami, które powinny  znaleźć się  w statucie zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Wspólnie z prowadzącymi dokonano analizy przykładowego statutu pod kątem poprawności merytorycznej i technicznej .

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 19:06