strona główna plany-programy Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 2017/2018
Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 2017/2018 Drukuj Email
poniedziałek, 25 września 2017 09:35

HARMONOGRAM EWALUACJI

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

I. CEL EWALUACJI:

Podniesienie jakości edukacji matematycznej zgodnie z wdrażaną nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

II.      CELE SZCZEGÓŁOWE

Zebranie informacji na temat:

1.poziomu kompetencji matematycznych dzieci

2.czy nabyte kompetencje matematyczne przyczyniają się do osiągania sukcesów edukacyjnych dzieci,

3.w jaki sposób nauczyciele realizują podstawę programową w szczególności dotyczącą nabywania umiejętności matematycznych,

III    WYMAGANIE:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji matematycznych.

 

IV.      PYTANIA KLUCZOWE; KRYTERIA.

1.Jaki jest poziom kompetencji matematycznych dzieci ?

2. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu rozwijania zainteresowań matematycznych wśród dzieci?

3. Jaka jest efektywność działań podejmowanych w przedszkolu z zakresu pojęć matematycznych?

4. Czy w naszym przedszkolu organizuje się konkursy matematyczne?

Jaki jest tego efekt? Czy wpływa to na wzrost kompetencji matematycznych?

5. W jaki sposób nauczyciele wpływają na poszerzanie zainteresowań matematycznych?

6. Czy w przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, jakie są tego potwierdzenia ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych?

7.Czy w przedszkolu realizuje się treści podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych?

8.Czy przedszkole wzbogaca swoje zasoby w pomoce matematyczne?

9. Czy w grupach zorganizowane są kąciki matematyczne?

10. Jakie działania podejmuje przedszkole w środowisku lokalnym w celu rozwijania zainteresowań matematycznych wśród dzieci?

METODY I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Ankieta skierowana do rodziców, nauczycieli , wywiad z dyrektorem

Analiza dokumentacji pedagogicznej

Obserwacja

V. Harmonogram ewaluacji

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji

danych

1.Diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności dzieci w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych

Obserwacja pedagogiczna

arkusz obserwacji

 

Lider zespołu zadaniowego,

nauczyciele

poszczególnych grup

Zbiorczy arkusz obserwacji

 

2.Analiza dokumentacji pod kątem stosowanych i aktywizujących dzieci metod i form pracy mających na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych

 

Analiza dokumentów:

plany miesięczne,

dzienniki zajęć,

harmonogramy konkursów

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz dokumentacji

3. Lustracja sal  pod kątem stworzenia dzieciom warunków materialnych rozwijających i aktywizujących je w zakresie kompetencji matematycznych

 

Lustracja

Arkusz lustracji sali zajęć

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz

lustracji

4. Obserwacja zajęć w zakresie edukacji matematycznych

Arkusz obserwacji zajęć

 

 

Dyrektor

 

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

5.Diagnozowanie  oczekiwań         rodziców w zakresie  rozwoju kompetencji matematycznych

Ankietowanie

- kwestionariusz

ankiety

 

 

Lider zespołu do spraw ewaluacji

Zbiorcze

arkusze kwestionariuszy ankiet

 

II. CEL EWALUACJI:

Zebranie informacji na temat działań podejmowanych w przedszkolu na rzecz upowszechniania wiedzy o prawach dziecka, wprowadzania dzieci w świat wartości, kształtowania postaw tolerancji.

II.      CELE SZCZEGÓŁOWE

Zebranie informacji na temat:

1.poziomu znajomości swoich praw przez dzieci ,

2. czy świadomość własnych praw wpływa na kształtowanie postaw tolerancji wśród dzieci,

3. w jaki sposób nauczyciele wprowadzają dzieci w świat wartości,

III    WYMAGANIE:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

IV.      PYTANIA KLUCZOWE; KRYTERIA.

1.Jaki jest poziom znajomości swoich praw przez dzieci?

2. Czy w przedszkolu organizowane są zajęcia wprowadzające w świat wartości i praw dzieci?

3. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu upowszechniania wiedzy o prawach dziecka, wprowadzania dzieci w świat wartości i kształtowania postaw tolerancji?

4.Czy przedszkole przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz w sytuacjach zadaniowych uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań dzieci?

5.Czy dzieci respektują prawa i obowiązki swoje oraz innych osób ?

6.Czy dzieci przejawiają poczucie własnej wartości jako osoby, wyrażają szacunek wobec innych osób i przestrzegają  tych wartości?

7.Czy dzieci przyjmują, respektują i tworzą zasady zabaw w grupie, współdziałają z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku?

8.Czy poziom samoświadomości swoich praw wpływa na kształtowanie postaw tolerancji?

 

METODY I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Ankieta skierowana do rodziców, nauczycieli , wywiad z dyrektorem

Analiza dokumentacji pedagogicznej

Obserwacja

V. Harmonogram ewaluacji

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji

danych

1.Diagnoza poziomu wiadomości dzieci w zakresie znajomości swoich praw

Obserwacja pedagogiczna

arkusz obserwacji

 

Lider zespołu zadaniowego,

nauczyciele

poszczególnych grup

Zbiorczy arkusz obserwacji

 

2.Analiza dokumentacji pod kątem realizowanych w placówce treści dotyczących Praw Dziecka

 

 

Analiza dokumentów:

plany miesięczne,

dzienniki zajęć,

harmonogramy konkursów

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz dokumentacji

3. Lustracja sal  pod kątem tworzenia kącików Praw Dziecka, Zasad Grupy (Kodeks)

 

Lustracja

Arkusz lustracji sali zajęć

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz

lustracji

4. Obserwacja zajęć wprowadzających w świat wartości i praw dzieci.

Arkusz obserwacji zajęć

 

 

Dyrektor

 

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

 

5.Diagnozowanie przedszkola jako pierwszej instytucji wprowadzającej dzieci w świat wartości i reguł życia w grupie społecznej.

Ankieta dla nauczycieli

 

Dyrektor

 

Lider zespołu zadaniowego

 

 

 

Arkusz zbiorczy ankiety

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 09:38