strona główna plany-programy Harmonogram współpracy z PPP w Brzezinach
Harmonogram współpracy z PPP w Brzezinach Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 09:05

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

W BRZEZINACH

W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

Cel:

Połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych i z deficytami rozwojowymi.

Współpraca polega na:

·konsultowaniu i diagnozowaniu dzieci mających dysfunkcje rozwojowe

·opracowywaniu wspólnie ze specjalistami z poradni programów indywidualnych dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego

·organizowaniu szkoleń w ramach WDN - u z udziałem pracowników poradni na tematy interesujące kadrę przedszkola

–(warsztaty prowadzone metodami alternatywnymi, ze współudziałem nauczycieli inny przedszkoli)

·zorganizowaniu i przeprowadzaniu badań diagnostycznych przesiewowych dotyczących wad wymowy , leworęczności

·organizowaniu i przeprowadzaniu wstępnych badań ukierunkowanych na dziecko zdolne

–objęcie opieką

·organizowaniu indywidualnych konsultacji z pracownikami poradni na temat problemu dzieci

·organizowaniu spotkań dla rodziców na terenie przedszkola z udziałem pracowników poradni  ( formy warsztatowe)

Efekty:

- Niesiemy właściwą pomoc dzieciom. Praca ta jest bardziej efektywna, ponieważ przebiega zgodnie z zaleceniami i wskazówkami fachowców.


ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

TERMIN WYKONANIA

 

1. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna i logopedyczna dzieciom z ryzyka dysleksji, wadami mowy,  zaburzeniami emocjonalnymi i innymi

Specjalistyczna diagnoza psychologiczno -pedagogiczna

Lider

 

psycholog

 

cały rok

Terapia indywidualna dla dzieci
z ryzyka dysleksji

 

Pracownicy PP - P

Nauczyciele przedszkola

 

cały rok

Konsultacje  dla rodziców i nauczycieli

Lider

 

Logopeda  PP- P

 

Specjaliści PP-P

cały rok

Terapia logopedyczna

Logopeda

cały rok

Terapia psychologiczna dzieci z symptomami zaburzeń emocjonalnych.

 

Pracownicy P P- P

Lider Pomocy PP

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

2. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji przedszkola

Zajęcia warsztatowe dla rodziców

 

 

Psycholog , logopeda

I/ II semestr

Prelekcje, wykłady  i warsztaty dla rodziców

(tematyka do uzgodnienia)

Opiekun przedszkola

lub

zaproszeni pracownicy PP-P

 

cały rok

Indywidualne konsultacje dla rodziców

Opiekun przedszkola

cały rok

Konsultacje dla nauczycieli

 

Lider

 

cały rok

Szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN

 

Lider

oraz specjaliści PPP

cały rok

4. Profilaktyka oraz wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci

Przesiewowe badania logopedyczne

 

Logopeda

 

 

IX-X 2017

Przesiewowe badania pod katem dojrzałości szkolnej

Pracownicy PP-P

Opiekun przedszkola

IV  2018

Grupowe i indywidualne zajęcia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego

Pracownik PP- P

Nauczyciele przedszkola

cały rok

 

Plan  współpracy zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu .......................

Nauczyciele:                                                                                                  Dyrektor Przedszkola:

 

Niniejszy plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w zależności od potrzeb placówki i możliwości kadrowych poradni

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN  z dn.13 lutego 2013 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym   poradni specjalistycznych    (.Dz. U. z 2013 r., poz. 199 ze zmian)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  ( Dz. U. z 2017r. ; poz.1591 )

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 09:08