strona główna regulaminy Regulamin Rady Rodziców 2017
Regulamin Rady Rodziców 2017 Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 08:57

Regulamin Rady Rodziców

Gminnego Przedszkola w Rogowie ; Józefów 8

Rozdział I
Podstawa prawna

§1

 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

 

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§.2

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Rogowie
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców, lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach przedszkola, należy przez to rozumieć odpowiednio:

– Dyrektora przedszkola,

– Radę Pedagogiczną

§.3

 1. Rada Rodziców, zwana dalej również Radą, stanowi reprezentację rodziców wobec organów przedszkola i działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, statutem przedszkola oraz niniejszym regulaminem.
 2. Terenem działania Rady jest budynek przedszkola, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają dzieci, rodzice i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi przedszkola.

 

 

 

Rozdział III
Cele statutowe działalności Rady

§.4

 1. Do celów statutowych Rady należy:
  • Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora przedszkola u organu prowadzącego.
  • Opiniowanie wniosków o podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację.
  • Wspieranie przedszkola w jego działalności statutowej.
  • Inicjowanie i organizowanie prac na rzecz przedszkola.

§5

 1. Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł na wyżej wymienioną działalność Rady. Zasady wydatkowania tych funduszy określa niniejszy Regulamin.
 2. Zgromadzone przez siebie fundusze Rada przeznacza na dofinansowywanie:
  • zajęć dodatkowych w uzasadnionych przypadkach,
  • zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych,
  • wyposażenia przedszkola,
  • koncertów i teatrzyków,
  • wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków oraz nagród dla dzieci,
  • warsztatów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli,
  • oraz inne wspierające statutową działalność przedszkola.
 1. Rada podejmuje działania służące zwiększeniu funduszy Rady oraz polepszaniu wyposażenia i warunków pracy przedszkola.

Rozdział IV
Tryb wyboru Rady Oddziałowej i Rady Rodziców

§6

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
 2. Do udziału w wyborach Rady Oddziałowej (tzw. „trójki klasowej”) uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 3. Rada Oddziałowa liczy co najmniej trzy osoby (Przewodniczący Rady Oddziałowej, jego pierwszy zastępca i drugi zastępca). O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają w głosowaniu tajnym ze swego grona Radę Oddziałową.
 5. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.
 6. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników spotkania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

§.7

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów Rad Oddziałowych.
 2. Wybory do władz Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 3. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę, Sekretarza oraz Skarbnika.
 4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia pisemnej rezygnacji, podanej do wiadomości Rady Rodziców lub odwołania na wniosek rodziców bądź członka Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów w oddziale.
 5. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia składu Rady Rodziców, należy przeprowadzić wybory uzupełniające z zachowaniem reguł wyborów określonych w § 6 pkt.5 .
 6. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą co najmniej 3/4 członków Rady.

 

Rozdział V
Zadania Rad Oddziałowych

§.8

 1. Przedstawiciel Rady Oddziałowej reprezentuje rodziców dzieci danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą dzieci, z wnioskami do dyrektora, nauczycieli oraz Rady Rodziców w sprawach istotnych dla dzieci danego oddziału.
 3. Rada Oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoprzedszkolnym.
 4. Rada Oddziałowa może organizować, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy dzieci, zebrania rodziców.

§.9

 1. Pracami Rady Oddziałowej kieruje przewodniczący.
 2. Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności:
  • reprezentuje rodziców dzieci danego oddziału i Radę Oddziałową wobec innych podmiotów;
  • utrzymuje stały kontakt z wychowawcą dzieci;
  • dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej.

 

Rozdział VI
Władze Rady

§10

 1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
 3. Za dokumentację Rady Rodziców i protokołowanie jej posiedzeń odpowiada Sekretarz.
 4. Za dokumentację finansową Rady Rodziców odpowiada Skarbnik.

 

Rozdział VII
Posiedzenia Rady

§11

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej siedem dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz jeżeli jest to technicznie możliwe również na stronie internetowej przedszkola lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
 4. Posiedzenia Rady Rodziców mogą też być zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 3/5 składu Rady, na wniosek Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, Rady Oddziałowej.
 5. Posiedzenia Rady Rodziców są prowadzone przez Przewodniczącego lub jego zastępcę a w przypadku ich braku przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego.
 6. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor, członkowie Rad Oddziałowych, przedstawiciel Rady Pedagogicznej lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 7. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady lub przez zebranie podpisów uczestników.
 8. Dokumentacja zebrań oraz protokoły Rady Rodziców stanowią dokumentację przedszkola w oryginale, a kopie posiada sekretarz Rady Rodziców

 

Rozdział VIII
Podejmowanie Uchwał, Decyzji i opiniowanie

§12

 1. Rada Rodziców obraduje na posiedzeniach.
 2. Rada Rodziców podejmuje Uchwały, Decyzje i opiniuje w sprawach należących do jej kompetencji określonych w Regulaminie i ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
 3. Uchwały, Decyzje i opinie Rady Rodziców podejmowane na posiedzeniach są głosowane zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% składu Rady Rodziców.
 4. Głosowania w sprawach niepersonalnych odbywają się w trybie jawnym a w sprawach personalnych w trybie tajnym.
 5. W przypadku trudności ze zwołaniem kworum na posiedzenie, Uchwały, Decyzje i opinie Rady Rodziców mogą być podejmowane w trybie obiegowym. W takim przypadku Przewodniczący rozsyła członkom Rady projekt Uchwały, Decyzji lub opinii, na co najmniej siedem dni kalendarzowych przed terminem. Głosowanie odbywa się w takim przypadku w trybie jawnym, a do jego skuteczności wymagane jest zebranie pod dokumentem podpisów ponad 50% członków Rady.

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 Prawo Oświatowe). Do kompetencji rady rodziców należy:: ( od 1.09.2017)

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

Rozdział IX
Prawa i obowiązki członków Rady

§13

 1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo:
 • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
 • opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola,
 • głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę,
 • wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela oraz ocenę pracy dyrektora,
 • opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela w związku z ubieganiem się przez niego o awans zawodowy na wyższy stopień.
 1. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady. W przypadku nieobecności członka Rady na dwóch posiedzeniach z rzędu Rada może wystąpić na zebraniu rodziców oddziału o wybór innej osoby na przedstawiciela do Rady.
 2. Członek Rady Rodziców jest zobowiązany do udostępnienia rodzicom numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej pozwalających na sprawny  i bezpośredni kontakt.
 3. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek bieżącego przekazywania swoim oddziałom informacji z posiedzeń Rady Rodziców dotyczących ich oddziałów.
 4. Rada Rodziców w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać ogólne zebranie rodziców.
 5. Wszyscy członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział X
Fundusze Rady

§14

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową Rady z dobrowolnych składek rodziców, z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla dzieci, rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola (np. występy, kiermasze, aukcje prac dzieci).
 2. Szczegółowe cele, na które mogą być wydatkowane fundusze Rady Rodziców są uchwalane corocznie przez Radę w planie finansowym (budżecie).
 3. Środki z funduszu Rady Rodziców mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają z Regulaminu Rady.
 4. Rada Rodziców może zawierać z osobami fizycznymi umowy o dzieło lub umowy zlecenia a z firmami umowy cywilno-prawne do wykonywania usług na rzecz celów statutowych Rady Rodziców.
 5. Finansowanie ww. umów odbywa się ze środków Rady Rodziców.
 6. Wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
 • Dyrektor Przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Nauczyciel,
 • Członek Rady Oddziałowej.
 1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe .
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby.
 3. Rodzice dokonują wpłat indywidualnie, bezpośrednio na konto bankowe Rady.
 4. Środkami finansowymi Rady Rodziców dysponuje Rada poprzez uchwalenie planu finansowego i Decyzje.
 5. Środkami ujętymi w planie finansowym dysponuje Skarbnik. Wydatki nieujęte w planie finansowym wymagają Decyzji Rady Rodziców.
 6. W przypadku nieuchwalenia planu finansowego, do czasu jego uchwalenia obowiązuje „prowizorium budżetowe” rozumiane jako kopia planu finansowego z poprzedniego roku szkolnego.
 7. Za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Rodziców odpowiada Skarbnik Rady Rodziców.

 

Rozdział XI
Postanowienia przejściowe i końcowe

§.15

 1. Zmiany w Regulaminie wymagają formy Uchwały, która może zostać podjęta na posiedzeniu Rady Rodziców w drodze głosowania większością kwalifikowaną 4/5 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 września 2017r.

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 08:59
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości