strona główna plany-programy Roczny Plan Pracy Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018
Roczny Plan Pracy Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 08:20

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 poz. ze zm.),
 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 , poz.59 z późń. zmian.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

( Dz. U.  z 2017, poz.1658),

 • Statut przedszkola.

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2016/2017
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 • Oczekiwań rodziców
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO z roku 2016/2017

 1. W każdej grupie utworzenie kącików językowych z wyposażeniem w pomoce edukacyjne do nauki języka angielskiego.
 1. Kształtowanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem zestawu: NUMICON, PUSS.
 2. Zaplanowanie wycieczek integracyjnych z rodzicami.
 3. W dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać dzieciom i rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy.
 4. Stwarzać warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli.
 1. Kontynuowanie nauki j. angielskiego z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych „Baby Beetles” „Tom i Keri” – wprowadzić projekt do wszystkich grup wiekowych
 2. Zachęcać rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola
 1. W dalszym ciągu ulepszać bazę przedszkola, w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce dydaktyczne,

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 1. Z matematyką na Ty –rozwijanie i doskonalenie umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczo matematycznej.

Cele:

 • Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności matematyczno-przyrodnicze
 • Rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie dzieciom doświadczeń z zakresu matematyki i przyrody
 • Posługiwanie się podstawowym słownictwem z zakresu przyrody i matematyki

 1. 2. Z komputerem za pan brat – rozwijanie i doskonalenie umiejętności i wiadomości z zakresu kompetencji informatycznych dzieci.

Cele:

 • Bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu:

-          poznanie stron internetowych dla dzieci

-          korzystanie z gier i zbaw dostosowanych do wieku i możliwości dzieci

-          przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw z komputerem

-          rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego

 • Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności informatycznych.
 • Rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie dzieciom informatycznych  sytuacji dydaktycznych z wykorzystaniem programów komputerowych.
 • Posługiwanie się podstawowym słownictwem z zakresu pojęć informatycznych.
 1. 3. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka, wprowadzenie dzieci w świat wartości – kształtowanie postaw tolerancji
 • dostarczanie bodźców podświadomie działających na psychikę dziecka
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, życzliwości, przynależności do wspólnoty przedszkolnej
 • wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów pojawiających się w życiu codziennym
 • rozumienie postępowania innych i porównywanie z zachowaniem własnym
 • wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na szacunku , autonomii , trosce , zaufaniu i wsparciu
 • wzmocnienie  wiary w siebie i we własne możliwości poprzez udział w różnych formach aktywności
 • dążenie do zmian zachowań zmierzających do integracji grupy
 • weryfikacja własnych reakcji na niepełnosprawność
 • uświadamianie , że każdy ma swoje prawa ( Prawa Dziecka)
 • organizowanie spotkań integracyjnych
 • organizowanie kącików związanych ze światem wartości
 • uaktualnianie  kącika Praw Dziecka
 • prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

RODZAJ DZIAŁANIA :  DZIECI

1. Z matematyką na Ty –rozwijanie i doskonalenie umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczo-matematycznej .

* Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości

*  Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi

* Organizowanie i prowadzenie działań wynikających   z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

 

* udział w konkursach i quizach matemat-przyrod.

* udział dzieci w zabawach o wątku matematyczno-przyrodniczym w kącikach zainteresowań

* Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji ( LZD.SGGW.CEPL)

 

2. Z komputerem za pan brat  –rozwijanie i doskonalenie kompetencji informatycznych dzieci .

* Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości

*  Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi

* Organizowanie i prowadzenie działań wynikających   z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

* udział w zajęciach Koła Informatycznego

* udział dzieci w zabawach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych w oparciu o właściwe programy komputerowe

 

3. W świecie wartości – kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych Stosownie metod aktywizujących

Udział dzieci w:

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama

* Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami i obowiązkami

* udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów

*„Kodeks Przedszkolaka” – ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów

* Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczo-profilaktycznego

*udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka ( prawo do szacunku, bycia sobą , do radości , miłości)

*udział w akcjach charytatywnych

* poznawanie właściwych zachowań na podstawie wysłuchanych treści literackich

* kształtowanie postawy życzliwości i serdeczności wobec wszystkich

*kształtowanie tolerancji wobec innych

RODZAJ DZIAŁANIA: NAUCZYCIELE

1. Z matematyką na Ty –rozwijanie i doskonalenie umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczo-matematycznej .

 • Prowadzenie systematycznych obserwacji i diagnoz
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami
 • Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości
 • Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi
 • Udział w różnorodnych szkoleniach
 • Tworzenie i doposażanie kącików zainteresowań dotyczących edukacji przyrod.-matematy.

 

2. Z komputerem za pan brat  –rozwijanie i doskonalenie kompetencji informatycznych dzieci .

 • Prowadzenie systematycznych obserwacji i diagnoz
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami
 • Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości
 • Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi
 • Udział w różnorodnych szkoleniach
 • Tworzenie i doposażanie kącików komputerowych
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych – kółko informatyczne
 • Organizowanie zabaw z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych

3.W świecie wartości – kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych

Kształtowanie świadomości do akceptacji siebie i innych oraz przestrzegania zasad tolerancji

Stosownie metod aktywizujących

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

* gry i zabawy  ruchowe

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama, Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami   i obowiązkami

* współpraca z GOPS

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- realizacja innowacji pedagogicznej

 1. Organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola:
  1. terapia pedagogiczna
  2. jęz. angielski,
  3. umuzykalniające
  4. gimnastyka korekcyjna,
  5. koncerty muzyczne,
  6. zajęcia logopedyczne
  7. zajęcia taneczne
  8. z zakresu rekreacji ruchowej, inspirujących różne formy ruchu  i umożliwiających aktywność w tym zakresie np.:

- zajęciach sportowych

- terenowych

- różnego rodzaju wycieczkach

-  rodzinnym festynie sportowym

5. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

6. Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do

głównych kierunków pracy w roku szkolnym 2017/2018


RODZAJ DZIAŁANIA: RODZICE

1.Organizowanie spotkań grupowych w celu:

- Zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola, zmianami w ustawie o systemie oświaty, nowymi formami płatności za przedszkole,

- Zapoznanie rodziców z dokumentami prawnymi, m. in. Statutem przedszkola, Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, Podstawą Programowa, Program wychowawczym, Programem Opiekuńczym, Strategią działań wychowawczych i zapobiegawczych, Rocznym Planem Pracy Przedszkola, Koncepcją Pracy.

- Przedstawienie rodzicom wniosków z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017

- Przedstawienie rodzicom Kodeksu zachowania się przedszkolaka- respektowanie zasad przez dzieci
i rodziców.

- zapoznanie rodziców z głównymi ideami i treściami innowacyjnego programu dotyczącego dwujęzyczności w przedszkolu

- Współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola. Współpraca dotyczy m.in.:

- opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,

- wspierania działalności przedszkola poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

- oceny pracy nauczyciela;

-zagadnień wychowawczych i dydaktycznych.;

- Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami przedszkola oraz wydatkuje fundusze zgodnie z regulaminem swojej działalności.

- zapoznania rodziców z działaniami przedszkola na rzecz zdrowia

- informowania rodziców   o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

- zapoznania rodziców   z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”     i włączenia ich do kształtowania

u dzieci wiadomości   i umiejętności w niej zawartych,

- przekazywania rodzicom rzetelnej informacji na temat dzieci, ich zachowania i rozwoju, a także włączenia ich do

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci  i łagodzenia trudności  na jakie natrafiają,

- zachęcania rodziców  do współdecydowania w sprawach przedszkola np.: ustalania    i zatwierdzania harmonogramu

wycieczek, wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci, tworzenia dekoracji, wzbogacania sal

zajęć   w środki dydaktyczne, współtworzenie menu

- zapoznania rodziców z ofertami programowymi szkół

2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

3. Aktualizacja kącika dla rodziców w szatni

4. Udział rodziców w zajęciach otwartych metodą warsztatową

5.Zaproszenie na spotkania z rodzicami specjalistów: logopedę,   psychologa – porady jak poradzić sobie z agresją

6. Przeprowadzanie badań związanych z problemami i oczekiwaniami  rodziców.

7. Systematyczne włączanie rodziców do przygotowywania i wystawiania przedstawień zarówno na terenie przedszkola ,jak i poza nim.

8. Warsztaty teatralne , kulinarne z rodzicami

9. Sponsoring  pomocy do stworzenia optymalnego klimatu zajęć .

10.  Zachęcenie rodziców do czytania bajek, które znajdują się w innowacji oraz zamieszczone  na stronie internetowej naszego przedszkola.

11.Wspieranie działań nauczycieli poprzez doposażenie  kącików aktywności

12.Finansowanie wyjazdów swoich dzieci  np.: na wycieczki

13.   Udział rodziców w:

a. uroczystościach przedszkolnych

b. zajęciach otwartych prowadzonych przez  instruktorów zajęć dodatkowych

c. „Dniach Otwartych”

d. spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych

14. Śledzenie wydarzeń przedszkola na stronie internetowej oraz poprzez gazetkę przedszkolną „Gazetka przedszkolaka"

15.Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do głównych  kierunków pracy w roku szkolnym 2017/2018.

16. „Skrzynki uwag i propozycji rodziców”

RODZAJE DZIAŁAŃ: PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

1.Realizacja działań związanych z bezpieczeństwem dzieci:

 • dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek
 • usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w
 • pamiętanie o przepisach b.h.p. ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

2.Organizowanie przez intendenta i kucharkę szwedzkiego stołu

3. Opracowywanie menu : kucharz, intendent, przedstawiciel Rady Rodziców

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 08:31