strona główna plany-programy Plan współpracy z rodzicami 2017/2018
Plan współpracy z rodzicami 2017/2018 Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 07:59

 

Plan współpracy z rodzicami

Rok szk.2017/2018

 

„Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy

rodziców i nie włączy ich w osiągnięcie wspólnych celów”

WSTĘP

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Współpraca ta nie dotyczy tylko rodziców. Jeżeli dzieckiem zajmują się dziadkowie lub dorastające rodzeństwo, wówczas ich także trzeba traktować jak partnerów. Jeśli do przedszkola trafiają dzieci z domu dziecka, należy z ich wychowawcami nawiązać bliskie porozumienie.

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczanie  i wychowania.

Naczelnym celem współpracy z rodzicami jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z dziećmi. Nie chodzi tylko o doskonalenie działań wychowawczych jedynie w stosunku do dzieci tzw. trudnych czy zaistniałych w grupie sytuacji konfliktowych. Stosowane w praktyce różnorodne formy współpracy, dotyczą spraw związanych z wychowaniem wszystkich dzieci bez wyjątku. Należą one do codziennych oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu i przysługuje im taka sama ranga jak zajęciom dydaktycznym.

Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu.  Nauczyciel znając dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, ukierunkowuje pracę rodziców, ukazując wszelkie nieprawidłowości i nowe metody wychowawcze.

Wpływów rodziny nie można ignorować. Któż inny jak nie rodzic jest „kopalnią wiedzy” o własnym dziecku, z której nauczyciel czerpie informacje niezbędne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Od współdziałania tych dwóch środowisk zależą efekty rozwojowe dzieci.

CEL OGÓLNY :

 • Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci.
 • Obustronne wsparcie Rodzic-Nauczyciel-Rodzic,   w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 • ścisła współpraca ze Rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • wypracowanie więzi z rodzicami w roli współtwórców i odpowiedzialnych za organizację pracy przedszkola
 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola   i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

1. Organizacja spotkań  z rodzicami.

Formy realizacji:

 • Spotkania z Rodzicami:
  • Sprawy organizacyjne dla nowych rodziców , zapoznanie z działalnością Rady Rodziców
  • wybór trójek klasowych , powołanie nowej Rady Rodziców – opracowanie planu pracy RR
  • „kawiarenka dla rodziców” spotkania min. co 2 miesiące
  • Program współpracy z Rodzicami ( harmonogram , plan działań, terminy) Spotkania grupowe – podsumowanie obserwacji
  • Ustalenie przebiegu imprez świątecznych , zaopiniowanie planu finansowego przedszkola
  • Spotkanie wigilijne rodziców – Jasełka – Rodzice-nauczyciele - dzieciom
  • Podsumowanie działalności przedszkola za I półrocze
  • Przygotowanie występów artystycznych : Rodzice, Nauczyciele, Dzieci  dla mieszkańców Rogowa i okolic
  • Omówienie organizacji Festynu Rodzinnego
  • Wspólne zakończenie roku szkolnego – wycieczka koleją wąskotorową
 • Spotkania adaptacyjne:  Dni Otwarte Przedszkola

Spotkania indywidualne – w wyznaczonych godzinach konsultacji

2. Wspieranie  Rodziców w pozyskiwaniu wiedzy pedagogicznej na temat rozwoju i zdrowia dziecka.

Formy realizacji:

Przeprowadzenie prelekcji na temat:

> „Pierwsze kroki dziecka 3 letniego w przedszkolu. Adaptacja dziecka.”

> Respektowanie norm społecznych

> Prawa i obowiązki dziecka

> inne wg potrzeb ( z ankiet)

Prezentacja literatury dla rodziców – Biblioteczki przedszkolnej

Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci. (Spotkanie z pedagogiem , psychologiem, logopedą)

3. Współpraca z rodzicami w  celu podnoszeniu poziomu nauczania.

Formy realizacji:

 • Prowadzenie zajęć otwartych, połączonych z dyskusją
 • Włączanie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom.
 • Konsultacje z nauczycielem:

-          rozmowy indywidualne

-          rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

 • Współpraca nauczyciela i rodziców w celu ujednolicenia wychowania dziecka w domu i w przedszkolu ( tematy dotyczące ogólnych założeń planu pracy, warunków prawidłowego rozwoju dziecka, organizacja uroczystości)
 • Prowadzenie kącika dla rodziców ( aktualne gazetki na tematy wychowawcze, prezentacja nauczonych treści – wiersze, piosenki, zapoznanie z tematami kompleksowymi)
 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej
 • Informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu .
 • Organizowanie konkursów rodzinnych
 • Współpraca w organizowaniu wycieczek
 • Przedstawianie wyników diagnozy  dz. 6 letnich

Przedstawianie wyników obserwacji dz. 3-5 letnich

4. Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.

Formy realizacji:

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Kierowanie wychowanków do poradni za zgodą rodziców.
 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
 • Udział dzieci w zajęciach z terapii pedagogicznej
 • Udział dzieci w zajęciach logopedycznych  na terenie przedszkola

Powołanie zespołu – nauczycieli  do analizowania wyników obserwacji pedagogicznych i  wspomagania dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola.

Formy realizacji:

 • Zaangażowanie rodziców w prace  na rzecz przedszkola:

-          pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego

-          pomoc w przygotowaniu rekwizytów do inscenizacji bajek

-          pomoc w wykonaniu strojów na występy

-          pomoc w zorganizowaniu aukcji prac (sponsorowanie)

-          pomoc w modernizacji ogrodu przedszkolnego

6. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych.

Formy realizacji:

 • Współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka – zorganizowanie poczęstunku
 • Współudział rodziców w organizacji uroczystości noworocznej -wspólna zabawa.
 • Udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Udział w uroczystościach wewnętrznych przedszkola

7. Współudział Rodziców w respektowaniu Konwencji o Prawach Dziecka.

Formy realizacji:

*  udział rodziców w opracowywaniu Kontraktów klasowych

*  przestrzeganie Praw Dziecka

* udział rodziców w  pogadankach na w/w temat

8. Współudział Rodziców w realizacji innowacji pedagogicznych .

Formy realizacji:

- udział rodziców w realizacji zadań zawartych w innowacjach
- udział w konkursach  grupowych

- udział w akcjach charytatywnych

9. Rodzic – współtwórca osiąganych sukcesów.

Formy realizacji:

Założenie Klubu Aktywnych Rodziców .

Prowadzenie w ramach Klubu warsztatów teatralnych ( przygotowywanie przez rodziców przedstawień dla dzieci)

Czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Organizowanie spotkań w ramach poznawania ciekawych zawodów np.: kucharz, lekarz, policjant itp.

Prowadzenie warsztatów  dla Ojców np. : Tajemnicza podróż z Tatą

Prowadzenie warsztatów dla Mam np.: Kulinarne przygody z Mamą

Prowadzenie dla rodziców warsztatów np.: plastycznych , relaksacyjnych

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 08:10