strona główna procedury Procedura wprowadzania w przedszkolu innowacji pedagogicznych
Procedura wprowadzania w przedszkolu innowacji pedagogicznych Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 07:49

PROCEDURA WPROWADZANIA

INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH

W PRZEDSZKOLU W ROGOWIE

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.)

 1. Cel procedury:

-        Poprawa jakości pracy przedszkola.

-        Poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych metod pracy wpływających korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka.

-        Celowe, planowe i zorganizowane wprowadzenie działalności innowacyjnej.

 1. Definicja przedmiotu procedury

W świetle obowiązującego prawa innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub grupę, ale nie może prowadzić do zmiany typu placówki. Obszarami podlegającymi innowacji są: programy nauczania, wychowania i opieki, organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Kogo dotyczy procedura

Procedura dotyczy dyrektora, nauczycieli oraz rodziców.

 1. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury
 • Autor lub zespół autorów przygotowuje opis innowacji.
 • Rada pedagogiczna i rada rodziców opiniuje innowację.
 • Nauczyciele biorący udział w innowacji odpowiedzialni są za jej wdrażanie  i ewaluację.
 • Dyrektor:

-        odpowiada za wdrożenie innowacji pedagogicznej na podstawie Uchwały

Rady Pedagogicznej,

-        monitoruje wdrażanie innowacji,

-        odpowiada za realizację innowacji poprzez zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, kadrowych i materialnych oraz ocenę wyników prowadzonej innowacji.

 1. Opis pracy – ustalona kolejność działań:
  1. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Może się to wiązać z doskonaleniem kadry wprowadzającej innowację, czy też ze zmianą organizacyjną przedszkola.
  2. Rekrutacja do przedszkola lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
  3. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
  4. Innowacje nie mogą naruszać uprawnień dziecka do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu przedszkola.
  5. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji po uprzednim uzyskaniu:

a)     zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

b)     pisemnej zgody autora (autorów) innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej publikowane,

c)     opinii rady pedagogicznej (występującej w roli rady przedszkola),  po uprzednim zasięgnięciu opinii rady rodziców, co wynika z realizacji zawartego w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156  z późn. zm.) uprawnienia rady rodziców do występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły (przedszkola).

 1. Innowacja, której wprowadzenie uchwala rada pedagogiczna powinna spełniać warunki dotyczące:

a)     określenia jej rodzaju,

b)     ustalenia zakresu,

c)     przedstawienia motywacji wprowadzenia i oczekiwań z nią związanych,

d)     przedstawienia założeń (treści innowacji),

e)     ewaluacji

 1. Tak podjętą uchwałę rady pedagogicznej wraz z krótkim opisem zasad innowacji oraz opinią rady pedagogicznej i zgodą autora (autorów) dyrektor dopuszcza do realizacji w przedszkolu , nadając jej numer w rejestrze innowacji pedagogicznych.
 2. Jeżeli innowacja wymaga przyznania przedszkolu dodatkowych środków należy uzyskać pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań. Kopię pisemnej zgody organu prowadzącego należy załączyć do dokumentacji związanej z innowacją.
 1. Wykaz materiałów i dokumentów:

-        pisemna zgoda autora (autorów) innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu,

-        pisemna zgoda nauczycieli na uczestniczenie w realizacji innowacji, -   opinia Rady rodziców,

-        Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji, wraz z opisem zasad oraz opinią rady pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, .

-        Karta innowacji

 1. Tryb dokonywania zmian:

Zmian dokonuje dyrektor na wniosek:

-        Rady Pedagogicznej,

-        Rady Rodziców,

-        Kuratorium Oświaty

-        lub organu prowadzącego.

 

Opinia Rady Pedagogicznej: ………………….…

Niniejsza procedura została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną 15.09. 2017 r.

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik 1

OPIS INNOWACJI

I.       Określenie rodzaju innowacji

 1. Podział na „programowe, organizacyjne lub metodyczne”, moŻna rozszerzyć ten podział o rodzaje mieszane, np. programowo-metodyczne, organizacyjno-programowe, metodyczno-organizacyjne.
 2. Stosować prostą zasadę uznawania za programowe tych innowacji, w których zmiany dotyczą programów zajęć edukacyjnych; za organizacyjne tych, które dotyczą organizacji kształcenia, wychowania lub opieki; za metodyczne tych, w których zmiany dotyczą metod pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
 3. Określenia rodzaju innowacji powinien dokonać jej autor (autorzy) kierując się własną oceną wagi i znaczenia wprowadzanych zmian, i na tej podstawie zaliczając innowację do któregoś z ww. rodzajów.

 

II.      Zakres innowacji

 1. Wskazać jakie zajęcia edukacyjne obejmuje innowacja (wszystkie, wybrany rodzaj zajęć edukacyjnych),
 2. Wskazać do kogo adresowana jest innowacja, kto zostanie nią objęty (całe przedszkole, wybrane grupy lub grupa, wybrane dzieci lub dziecko), nie zapominać o wskazaniu typu przedszkola,
 3. Określić przewidywany czas realizacji innowacji, wskazać termin jej rozpoczęcia  i zakończenia (konkretny semestr, rok szkolny, etap edukacji od-do).

 

III.    Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane

1. Określić powody, przyczyny, motywację opracowania i wprowadzenia innowacji.

a)     istotne jest tu wykazanie, że wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji i wynikającymi z tej diagnozy potrzebami wprowadzenia zmian, np. niezadowalające efekty pracy dydaktycznej lub wychowawczej; niezadowolenie z rezultatów własnej pracy; niedogodności wynikające z funkcjonowania przedszkola; narastanie niepokojących zjawisk w pracy przedszkola; oczekiwania odbiorców usług edukacyjnych i chęć sprostania im; aspiracje zawodowe, dążenie do mistrzostwa osobistego; chęć dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu, w edukacji, inne,

b)     określić przewidywane efekty wdrożenia innowacji, czyli:

-          jakie pozytywne zmiany w zakresie efektów kształcenia, wychowania lub opieki nastąpią,

-          jakie korzystne zmiany organizacyjne nastąpią w przedszkolu,

-          jakie będą pozytywne efekty zmian metodycznych, -      inne korzyści z wprowadzenia innowacji.

2. Niezbędne jest też ustalenie kryteriów sukcesu w odniesieniu do oczekiwanych efektów innowacji.

 

IV.   Założenia innowacji  (treść innowacji)

 1. To zagadnienie powinno być potraktowane bardzo rzeczowo i czytelnie. Jeżeli przedstawiana jest innowacja programowa odnosząca się do konkretnego przedmiotu, polegająca na modyfikacji ogólnie dostępnego programu nauczania (a jest to najczęściej spotykany rodzaj innowacji) należy koniecznie uwzględnić poniższe uwarunkowania.
 2. Wskazać wyraźnie jaki program nauczania jest poddawany zmianom, podać jego nazwę, symbole, numer dopuszczenia.
 3. Wskazać wyraźnie jakie treści z tego programu ulegają modyfikacji, jakie zostają usunięte, jakie nowe treści zostają wprowadzone do programu. Odnieść się do podstawy programowej danych zajęć edukacyjnych, określić czy wprowadzone do programu treści mieszczą się w treściach przewidywanych przez podstawę programową, jeżeli wykraczają poza podstawę programową to wskazać w jakim zakresie. Pamiętać o tym, by poprzez usunięcie pewnych treści z programu nie doprowadzić do sytuacji, w której program nie będzie zawierał wszystkich treści wymaganych przez podstawę programową.
 4. Określić przewidywane osiągnięcia, wiedzę i umiejętności wychowanków uzyskane poprzez wprowadzenie nowych treści do programu nauczania.
 5. Odnieść się do przewidywanych sposobów realizacji nowych treści oraz zakładanych sposobów oceniania wiedzy i umiejętności wychowanków.
 6. Przy realizacji innowacji polegającej na łączeniu treści kilku zajęć edukacyjnych  w ramach jednych odrębnych zajęć zasady wymienione w pkt 2-5 należy stosować odpowiednio.
 7. Przy innowacji polegającej na dopuszczeniu do użytku w przedszkolu tzw. autorskiego programu nauczania czyli opracowanego przez nauczyciela (nauczycieli) należy pamiętać o uzyskanie dla programu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego

lub dyplomowanego, posiadającego wyższe wykształcenie  i odpowiednie kwalifikacje. Dyrektor przedszkola przed dopuszczeniem programu do użytku                             i włączeniem do przedszkolnego zestawu programów nauczania powinien zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Powyższe działania muszą być spełnione w związku z dopuszczeniem programu autorskiego do użytku w przedszkolu.

 1. Jeżeli program, o którym mowa w punkcie 7, jest równocześnie zgłaszany jako innowacja należy zastosować w/w procedurę zgłoszenia .

V.   Ewaluacja innowacji

 1. Podstawowym zadaniem ewaluacji jest stwierdzenie:

a)     czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami,

b)     czy uzyskuje się przewidywane efekty,

c)     czy nie należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym,

d)     czy nie należy zaprzestać realizacji innowacji ze względu na powodowane szkody edukacyjne?

 1. W celu prowadzenia skutecznej ewaluacji należy:

a)     ustalić jakie informacje o realizacji programu innowacyjnego będą zbierane, np. osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach, inne sukcesy wychowanków, pozytywne zmiany wychowawcze, opinie rodziców, innych osób,

b)     określić źródła informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków, np. opinie dzieci, rodziców, innych nauczycieli, dokumentacja przebiegu nauczania

i wychowania, wywiad, obserwacja, inne źródła,

c)     określić jakie narzędzia i procedury zostaną wykorzystane do zbierania informacji, np. ankiety, testy, arkusze diagnostyczne, obserwacja,

d)     określić kto, kiedy i w jakiej formie opracuje wyniki ewaluacji oraz jak zostaną one wykorzystane, komu będą udostępnione.

Załącznik 2

KARTA INNOWACJI

 

 

Innowacja  pedagogiczna:

.............................................................................................................

(tytuł innowacji)

 

 

 1. Osoby wdrażające innowację: ................................................................................
 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: .....................................................
 3. Miejsce realizacji (placówka): .................................................................................
 4. Zakres (grupy itp.): ..................................................................................................
 5. Krótki opis innowacji: ...............................................................................................
 6. Cele i spodziewane efekty: .....................................................................................
 7. Sposoby ewaluacji: .................................................................................................
 8. Rodzaj innowacji: ....................................................................................................
 9. Koszt innowacji: ......................................................................................................
 10. Uchwała Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Rogowie ................................ o wprowadzeniu innowacji.
 11. Pisemna zgoda dyrektora i zobowiązanie się do realizacji innowacji poprzez zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, kadrowych i materialnych oraz zobowiązanie do oceny wyników prowadzonej innowacji .

 

Rogów. ....................................

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 07:51