strona główna procedury Procedura dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego
Procedura dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 07:45

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PROGRAMU PRZEDSZKOLNEGO

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE

PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§1

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, „Procedura” reguluje zasady dopuszczania programów wychowania przedszkolnego do użytku w Gminnym Przedszkolu w Rogowie .

§2

Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora ( autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

§3

Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego musi być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

§4

Nauczyciel, wybierając lub opracowując program wychowania przedszkolnego, powinien przestrzegać następujących zasad dotyczących zawartości programu, które warunkują jego dopuszczenie do użytku w przedszkolu. Program zostanie dopuszczony do użytku jeżeli:

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. Dz.U. z 2017 , poz.356  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

2) zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

§ 5

Program wychowania przedszkolnego dyrektor dopuszcza do użytku w przedszkolu na pisemny wniosek nauczyciela lub nauczycieli (wzór wniosku - załącznik nr 1)

§ 6

Wniosek, o którym mowa w § 5, nauczyciel lub nauczyciele składają do 15 czerwca każdego roku, dla programów, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego.

§ 7

Dyrektor analizuje przedstawiony przez nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego, uwzględniając warunki określone w § 4 pkt 1, 2 ( wzór arkusza analizy

- załącznik nr 2)

§ 8

Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia musi zawierać w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

§ 9

Opinia, o której mowa w § 8 , zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

§ 10

Ostateczne dopuszczenie programów do użytku przedszkolnego, poprzedzone zasięgnięciem opinii Rady Pedagogicznej, następuje nie później niż na pierwszym (sierpniowym) posiedzeniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

§ 11

Program wychowania przedszkolnego dopuszczony przez dyrektora do użytku w przedszkolu zostaje wpisany do przedszkolnego zestawu programów.

§ 12

Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej Przedszkola „ Procedura" wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 07:47