strona główna regulaminy Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 Drukuj Email
wtorek, 29 sierpnia 2017 12:18

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

W ROGOWIE

 

Zespół ewaluacyjny:

Lider zespołu: Katarzyna Ćwiklińska

Członkowie: Małgorzata Gradowska

Ewa Kwiatkowska

 

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

CELE EWALUACJI:

• Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.

• Ocena skuteczności tworzenia warunków do rozwijania kompetencji informatycznych dzieci.

 

WYNIKI EWALUACJI

WYMAGANIA:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

PYTANIA KLUCZOWE:

• Jaki jest poziom kompetencji czytelniczych dzieci?

• Jakie działania podejmuje przedszkole w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?

• W jaki sposób w naszym przedszkolu jest upowszechniane czytelnictwo wśród dzieci i jakie są tego efekty?

• Czy w przedszkolu organizuje się spotkania z autorami książek, warsztaty aktywizujące czytelnictwo? Jaki jest tego efekt?

• Czy w naszym przedszkolu organizuje się konkursy czytelnicze? Jaki jest tego efekt? Czy wpływa na wzrost kompetencji czytelnictwa?

• W jaki sposób nauczyciele wpływają na poszerzenie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych?

• Czy w przedszkolu prowadzi się analizę czytelnictwa dzieci? W jaki sposób jest to udokumentowane?

• Czy w przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, jakie są potwierdzenia ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji czytelniczych?

• Czy w przedszkolu realizuje się treści podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych?

• Czy przedszkole systematycznie wzbogaca zasoby biblioteki? O jakie pozycje czytelnicze wzbogacone są zasoby biblioteki?

• Czy w grupach organizowane są kąciki czytelnicze?

• Czy nauczyciele współpracują z bibliotekarzami w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci? W jaki sposób się to odbywa i jakie są tego efekty?

• Jakie działania z rodzicami i jak często podejmuje przedszkole w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?

• Jakie działania i jak często podejmuje przedszkole w środowisku lokalnym w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?

CO ROBIMY DOBRZE CO JEST NASZYM PROBLEMEM  DO ROZWIĄZANIA

• Na podstawie analizy przeprowadzonych ankiet dzieci prezentują wysoki poziom kompetencji czytelniczych. 100% potwierdza, że w przeważającej większości zajęć stwarza dzieciom warunki do kształtowania kompetencji czytelniczych, 100% rodziców deklaruje, że czyta swoim dzieciom a 96% ankietowanych dzieci lubi, gdy ktoś im czyta książeczki.

• Przedszkole podejmuje szeroki wachlarz działań w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Według opinii 100% nauczycieli stosowane przez nich formy poszerzania zainteresowań czytelniczych przyczyniają się w dużym stopniu do rozwijania kompetencji dzieci w tym obszarze. Powszechne na zajęciach jest czytanie różnorodnych tekstów (krótkich opowiadań, wierszy, bajek), organizowanie zabaw z wykorzystaniem utworów literackich, przygotowanie scenek parateatralnych, teatrzyków, organizowanie konkursów literackich i recytatorskich. W każdej grupie znajdują się kąciki czytelnicze, biblioteczki łatwo dostępne dla dzieci co potwierdza 100% ankietowanych dzieci, rodziców i nauczycieli. W przedszkolu trwa akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”, do której zapraszani są rodzice oraz goście specjalni.

• Podejmowane działania na rzecz kształtowania umiejętności czytelniczych wśród dzieci przyczyniają się w szczególności do poprawy umiejętności wypowiadania się pod względem gramatycznym w 100%, umiejętności analizowania i omawiania treści poznanych tekstów w 100%, łączenia treści z obrazkiem w 88%, nauki samodzielnego czytania ze zrozumieniem w 75%, czytania z właściwą intonacją, samodzielnego interpretowania tekstów, szukania informacji w różnych źródłach w 62%.

• W przedszkolu organizowane są spotkania autorskie z twórcami współczesnej literatury dziecięcej. Dają one dzieciom możliwość obcowania „z żywym słowem”, przybliżają nowości literackie, sposób pisania bajek dla dzieci. Dają poczucie własnej wartości, że ich świat – problemy i radości – są ważne dla dorosłych. W przedszkolu działa kółko teatralne, w ramach którego wystawiane są sztuki teatralne na podstawie literatury. Rozwijają one twórczą aktywność dziecka oraz wpływają na jego wszechstronny rozwój.

• W przedszkolu organizowane są konkursy wpływające na wzrost kompetencji czytelniczych dzieci, m.in.: konkursy plastyczne na okładkę książki, ulubionego bohatera bajek. Przedszkole jest też gospodarzem spotkań teatralnych – Festiwal Teatrów Dziecięcych oraz Wiersze na wesoło, które umożliwiają wymianę doświadczeń nauczycieli z różnych placówek regionu łódzkiego w pracy z dziećmi oraz upowszechniają twórczość artystyczną dzieci szeroko rozumianą.

• Nauczyciele wpływają na poszerzenie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych dzieci poprzez: wspólne czytanie w grupie , podczas specjalnie organizowanych Poranków Głośnego Czytania, czytanie bajek przez rodziców, tworzenie grupowej biblioteczki, zajęcia z fragmentami tekstu – przygotowanie scenek parateatralnych, wyjazdy do teatru, udział w spotkaniach teatralnych, wycieczki do biblioteki oraz gazetki czy plakaty tematyczne.

• W przedszkolu przeprowadzono analizę czytelnictwa poprzez kwestionariusze ankiet skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców. Ankiety zawierały pytania zamknięte oraz otwarte (ankieter wpisywał odpowiedzi). Odpowiedzi udzieliło 50 dzieci, 34 rodziców oraz wszyscy nauczyciele.

• W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego do rodziców została skierowana ankieta, która dotyczyła ich oczekiwań w zakresie rozwoju kompetencji czytelniczych dzieci w przedszkolu. Wydano 50 ankiet, odpowiedzi udzieliło 34 rodziców.

47% rodziców uważa, że zajęcia rozwijające kompetencje czytelnicze dzieci powinny odbywać się codziennie, 38% - kilka razy w tygodniu a 15% uważa za wystarczające kilka razy w miesiącu.

Formą zajęć, która wg rodziców najbardziej służy rozwojowi kompetencji czytelniczych dzieci jest słuchanie i omawianie utworów literackich – 65%, dalej są zabawy parateatralne -15%, konkursy recytatorskie oraz akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom – po 9% i wycieczki do biblioteki 2%.

Trzy najważniejsze wartości jakie powinny być przekazywane, wg rodziców, poprzez zajęcia czytelnicze to umiejętność samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo – skutkowego i krytycznego 52%, rozwijanie wyobraźni 41% i poszerzanie wiedzy ogólnej 38%. Na dalszym miejscu znalazło się m.in.: rozwijanie wrażliwości i moralności, budowanie więzi z bliskimi/ otoczeniem , zaspokajanie potrzeb emocjonalnych – uwagi miłości itp.

W odpowiedzi na pytanie czy audiobooki są dobrym rozwiązaniem upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci 40% rodziców podaje odpowiedź twierdzącą, uzasadniając ją tym, że dzieci lubią nowoczesne techniki, słuchanie w samochodzie zachęca do czytania kolejnej części książki i wspomaga samodzielne czytanie. Po 30% ankietowanych rodziców odpowiedziało na to pytanie przecząco bądź nie mam zdania. Swoją negatywną odpowiedź rodzice uzasadniali tym, że lepiej pogłębiać nawyk samodzielnego czytania, poprzez słowo pisane dzieli utrwalają obraz poprawnej pisowni ortograficznej, uczą się czytać płynnie i ze zrozumieniem, mają kontakt z bliska osobą, z która nawiązują bliższą więź, utrwalają w pamięci miłe wspomnienia, audiobooki nie mają obrazków, istnieje zagrożenie uzależnieniem od Internetu.

88% rodzicom odpowiada im obecna forma akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 3% nie odpowiada i nie podaje propozycji zmian, 9% rodziców nie ma zdania w tej kwestii.

Na pytania otwarte dotyczące gatunków i tytułów, które powinny być omawiane na zajęciach w przedszkolu znaleźli się:

Autorzy – J. Brzechwa, J. Tuwim, M. Konopnicka, Andersen, W. Chotomska, G. Kasdepke, A. Onichimowska, bracia Grimm;

Tytuły: Wesoły Ryjek, Zezia i wszystkie problemy świata, Pan Pozytywka, Dzieci z Bullerbyn, W 80 dni dookoła świata, Pippi Pończoszanka, Mikołajek, Przygody Fenka;

Gatunki: bajki, wiersze, opowiadania, przygodowe, fantastyczne, historyczne;

Uzasadnienie: zawierają morał, pouczają, są humorystyczne, odpowiadają na różne zagadnienia.

Udzielane odpowiedzi na pytanie: Jakie działania, Państwa zadaniem, należałoby podjąć, by zachęcić dzieci do czytania książek? Pokrywają się z codzienną działalnością edukacyjną nauczycieli w przedszkolu, tj.: opowiadać o książkach i ich autorach, pokazywać ilustracje, czytać, pozwalać, aby dziecko samo wybrało książkę bądź temat, organizować konkursy, wizyty w bibliotece, spotkania autorskie a nawet zadawać rodzicom pracę domową – czytać dzieciom.

• Nauczyciele przygotowują co miesiąc plany pracy odpowiednie dla dzieci w swoich grupach wiekowych. Na podstawie obserwacji tworzą plany pracy z dzieckiem zdolnym oraz plany pracy indywidualnej, uwzględniając na bieżąco możliwości rozwojowe swoich wychowanków oraz ich osiągnięcia z uwzględnieniem kompetencji czytelniczych. Wiadomości zbiorcze podsumowujące osiągnięcia dzieci w kolejnych etapach edukacji zawierają wypełniane przez nauczycieli poszczególnych grup arkusze obserwacji pedagogicznej. Monitorowanie oraz analiza osiągnięć każdego dziecka odbywa się także na podstawie przeprowadzonej w grupach starszych diagnozy gotowości szkolnej.

• W przedszkolu realizowane są treści podstawy programowej dotyczące rozwijania kompetencji czytelniczych poprzez tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania), poprzez wychowanie przez sztukę – dziecko aktorem i widzem, poprzez wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

• Zasoby biblioteczki przedszkolnej są na bieżąco wzbogacane o pozycje związane z aktualnie prowadzoną działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola.

• Na podstawie lustracji sal w każdej grupie funkcjonują kąciki czytelnicze, których łatwo dostępna lokalizacja, sprzyja częstemu korzystaniu z jej zasobów przez dzieci.

• Nauczyciele współpracują z bibliotekarzami na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci. Przede wszystkim organizowane są wycieczki do biblioteki w celu zapoznania dzieci z zasadami funkcjonowania tej placówki, poznania jej zasobów oraz możliwości wypożyczania książek bądź korzystania z nich na miejscu w czytelni. W ramach współpracy nauczycieli z pracownikami biblioteki, dyrektor tej placówki włączyła się w akcję organizowaną przez przedszkole „Cała Polska Czyta Dzieciom”, czytając dzieciom podczas spotkania.

• W ciągu całego roku nauczyciele współpracują z rodzicami na rzecz rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci poprzez akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. We wszystkich grupach odbyły się liczne spotkania, podczas których rodzice czytali dzieciom swoje ulubione bajki z dzieciństwa bądź ulubione bajki swoich dzieci. Zorganizowany został plastyczny konkurs rodzinny na „Moja ulubiona książka – okładka na książkę”. W wyniku współpracy z rodzicami organizowane są cykliczne wyjazdy dzieci do teatru. W gazetce przedszkolaka umieszczono artykuł poświęcony korzyściom jakie przynosi czytanie dzieciom książek.

• Na podstawie harmonogramu imprez przedszkole regularnie podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. W bibliotece gminnej organizowane są konkursy teatralne, recytatorskie, prezentowane są prace plastyczne dzieci. Przedszkole uczestniczy w zabawach, konkursach oraz przedstawieniach teatralnych rozwijających zainteresowania czytelnicze organizowanych przez lokalne placówki oświatowe. Były to, m.in.: „Czerwony Kapturek” w SP w Rogowie, „Kaczka Dziwaczka” w SP w Przyłęku Dużym.

Brak problemów w opinii respondentów w badanym obszarze

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

1. Kontynuowanie podjętych działań związanych z upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

2. W planowaniu zajęć uwzględnić oczekiwania rodziców w stosunku do upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci w przedszkolu poprzez włączenie do planowanych zajęć edukacyjnych pozycje literackie wymienione przez rodziców w ankiecie.

WYNIKI EWALUACJI

WYMAGANIA – Dzieci są aktywne.

PYTANIA KLUCZOWE:

• Jakie jest poziom kompetencji informatycznych dzieci?

• Jakie działania podejmuje przedszkole w celu rozwijania zainteresowań informatycznych?

• Czy w przedszkolu organizowane są konkursy z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych?

• W jaki sposób nauczyciele wpływają na poszerzenie zainteresowań i zamiłowań informatycznych?

• Czy w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe tj. koło informatyczne?

• Czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, wykorzystując multimedia?

• Czy przedszkole wyposażone jest w sprzęty multimedialne?

• Czy w salach jest organizowana wystawa prac wykonywanych podczas zajęć koła informatycznego?

• Czy w salach są stworzone kąciki komputerowe?

• Czy nauczyciele współpracują z informatykiem w celu podnoszenia swoich kompetencji informatycznych? W jaki sposób się to odbywa i jakie są tego efekty?

• Jakie działania z rodzicami i jak często podejmuje przedszkole w celu uświadomienia zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z Internetu? Czy istnieje kącik informacji dotyczący bezpiecznego surfowania po Internecie?

• Jak często nauczyciele planują zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego?

• Które metody i formy pracy z zakresu kompetencji informatycznych aktywizują dzieci?

CO ROBIMY DOBRZE CO JEST NASZYM PROBLEMEM  DO ROZWIĄZANIA

• Na podstawie pełnej dokumentacji nauczyciela oraz analizy działalności koła komputerowego – poziom kompetencji informatycznych dzieci jest zgodny z ich poziomem rozwoju, możliwości oraz zainteresowań.

• W celu rozwijania zainteresowań informatycznych w przedszkolu prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, organizowane są wycieczki w celu zapoznania z działalnością kafejki internetowej w bibliotece gminnej oraz zabawach interaktywnych z tablicą multimedialną w SP w Przyłęku Dużym.

• W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe z koła komputerowego. Odbywały się systematycznie, co dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym przez dyrektora przedszkola programem. Głównym założeniem zajęć kółka informatycznego jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie poznania komputera oraz wybranych urządzeń multimedialnych a także budowania systemu wartości dzieci wobec nowoczesnych zdobyczy technologicznych tak, aby orientowały się, co jest dobre, a co złe w trakcie ich użytkowania. W pierwszym semestrze tego roku szkolnego zajęcia były zorientowane na kształtowanie umiejętności obsługi komputera oraz rozwijaniu manualnych zdolności „kursantów” przy wykorzystaniu edytora graficznego Paint oraz połączeniu wiedzy z różnych obszarów edukacyjnych. W drugim semestrze krąg tematyczny koła komputerowego dotyczył Internetu i bezpiecznego korzystania z jego zasobów. Zabawy interaktywne były tak dobrane, aby również łączyły w sobie wiadomości z różnych obszarów edukacyjnych.

• W szczególności na zajęciach koła komputerowego dzieci nabyły następujące wiadomości i umiejętności: przestrzegały ustalonego Regulaminu Pracy z Komputerem (obecność osoby dorosłej, utworzenie kącika komputerowego), przestrzegały zasad higieny pracy z komputerem (wyprostowana sylwetka, przerwy podczas ćwiczeń), poznały i doskonaliły swoje umiejętności związane z obsługa komputera (posługiwanie się klawiszami klawiatury, myszką), poznały zasady obsługi drukarki i aparatu fotograficznego, poznały strony internetowe, na których znajdują się gry i zabawy dostosowane do ich wieku i możliwości, wykonywały ćwiczenia zawarte w grach i zabawach on-line, sprawnie posługując się klawiaturą i myszką, utrwalając i poszerzając swoje wiadomości i umiejętności zdobyte podczas zajęć w przedszkolu, poznały podstawowe narzędzia edytora graficznego Paint i tekstowego WORD, wykonywały zadania w w/w edytorach.

• W przedszkolu organizowano wystawy prac dzieci z koła komputerowego. Na łamach strony internetowej przedszkola przedstawiano ich osiągnięciach oraz informowano rodziców o bezpiecznych, atrakcyjnych i odpowiednich stronach internetowych zawierających gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Przedszkole uczestniczyło w ogólnopolskich konkursach plastycznych ogłaszanych drogą internetową.

• W przedszkolu został utworzony kącik komputerowy w sali, gdzie odbywają się zajęcia z koła komputerowego.

• Przedszkole jest wyposażone w sprzęty multimedialne, tj. laptopy, rzutnik, drukarki, aparaty fotograficzne, telewizory znajdujące się na każdej sali, urządzenia DVD, sprzęt nagłośnieniowy, magnetofon, które nauczyciele wykorzystują według potrzeb na zajęciach edukacyjnych z dziećmi, podczas wspólnych uroczystości oraz zabaw integracyjnych.

• Nauczyciele wykorzystują na zajęciach sprzęt multimedialny w postaci nagrań krótkich bajek edukacyjnych, filmów, piosenek, specjalnie przygotowanych prezentacji, pokazów, quizów itp., które stanowią atrakcję dla dzieci, oddziaływają wielozmysłowo, angażując uwagę dzieci na jednolitym wysokim poziomie co przekłada się szybsze i znaczące osiągnięcia edukacyjne dzieci.

• Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje informatyczne poprzez szkolenia w ramach WDN „Z komputerem za pan brat” oraz szkolenia w ramach WODN: Praktyczne zastosowanie tablic multimedialnych w Twojej placówce – tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych; Propozycje wykorzystania komputera i zasobów Internetu w pracy z dzieckiem; Propozycje wykorzystania komputera i zasobów Internetu w pracy z dzieckiem – Z fotografią na Ty w zakresie komputer i zasoby internetowe w edukacji; Mały Informatyk. Nauka programowania w

przedszkolu i szkole podstawowej. Multimedialna placówka XXI wieku – programy edukacyjne wspierające pracę nauczyciela; „Akademia Zajęć Komputerowych – Generatory pomocy dydaktycznych” w zakresie komputer i zasoby internetowe w edukacji. Nauczyciele dzielą się zdobytymi informacjami oraz umiejętnościami systematycznie wdrażając je do pracy z dziećmi.

Ze względu na brak warunków lokalowych nie ma możliwości zorganizowania w przedszkolu pracowni komputerowej.

Z powodu ograniczonych środków finansowych przedszkole dysponuje laptopami z przestarzałymi, wolnymi procesorami, co powoduje utrudnienia w pracy koła komputerowego.

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

1. Pozyskać fundusze bądź sponsorów w celu odnowienia zaplecza komputerowego.

2. Zorganizować w przedszkolu konkurs internetowy na wybrany temat.

3. Zaangażować rodziców do zwiększenia ilości własnych inicjatyw na rzecz dzieci i przedszkola.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI

Wyniki ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane do poprawienia jakości pracy przedszkola.

WYNIKI ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ.

Z WYNIKAMI ZOSTANĄ ZAPOZNANI WSZYSCY KLIENCI PRZEDSZKOLA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Rogów, 29.06.2017

Poprawiony: wtorek, 29 sierpnia 2017 12:23
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości