strona główna regulaminy Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 2016/2017
Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 2016/2017 Drukuj Email
czwartek, 15 września 2016 13:18

HARMONOGRAM EWALUACJI

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  1. I. CEL EWALUACJI:

Rozwijanie  kompetencji czytelniczych oraz  upowszechnianie  czytelnictwa  wśród  dzieci i rodziców .

II.      CELE SZCZEGÓŁOWE

Zebranie informacji na temat:

1.poziomu kompetencji czytelniczych dzieci ,

2.upowszechnienia czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,

3.czy nabyte kompetencje czytelnicze przyczyniają się do osiągania sukcesów edukacyjnych dzieci,

4.w jaki sposób nauczyciele realizują podstawę programową w szczególności dotyczącą nabywania umiejętności czytelniczych,

 

III    WYMAGANIE:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych

oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

IV.      PYTANIA KLUCZOWE; KRYTERIA.

1.Jaki jest poziom kompetencji czytelniczych dzieci ?

2. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?

3.W jaki sposób w naszym przedszkolu  jest upowszechniane czytelnictwo wśród dzieci i jakie są tego efekty?

4.Czy w przedszkolu organizuje się spotkania z autorami książek, warsztaty aktywizujące czytelnictwo? Jaki jest tego efekt?

5. Czy w naszym przedszkolu organizuje się konkursy czytelnicze?

Jaki jest tego efekt? Czy wpływa to na wzrost kompetencji czytelniczych?

6. W jaki sposób nauczyciele wpływają na poszerzanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych?

7. Czy w przedszkolu prowadzi się analizę czytelnictwa dzieci ?

W jaki sposób jest to  udokumentowane?

8. Czy w przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, jakie są potwierdzenia ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji czytelniczych?

9.Czy w przedszkolu realizuje się treści podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych?

10.Czy przedszkole systematycznie wzbogaca zasoby biblioteki? O jakie pozycje czytelnicze wzbogacane są zasoby biblioteki?

11. Czy w grupach zorganizowane są kąciki czytelnicze?

12. Czy nauczyciele współpracują z bibliotekarzami w zakresie

upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci ? W jaki sposób się to odbywa i jakie są tego efekty?

13. Jakie działania z rodzicami i jak często podejmuje przedszkole w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?

14. Jakie działania i jak często podejmuje przedszkole w środowisku lokalnym w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?

METODY I ŹRÓDŁA INFORMACJI

  • Ankieta skierowana do rodziców, nauczycieli , wywiad z dyrektorem
  • Analiza dokumentacji pedagogicznej
  • Obserwacja

 

 

V. Harmonogram ewaluacji

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji

danych

1.Diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności dzieci w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych

Obserwacja pedagogiczna

arkusz obserwacji

Lider zespołu zadaniowego,

nauczyciele

poszczególnych grup

Zbiorczy arkusz obserwacji

 

2.Analiza dokumentacji pod kątem stosowanych i aktywizujących dzieci metod i form pracy mających na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 

Analiza dokumentów:

plany miesięczne,

dzienniki zajęć,

harmonogramy konkursów

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz dokumentacji

3. Lustracja sal zajęć pod kątem stworzenia dzieciom warunków materialnych rozwijających i aktywizujących je w zakresie kompetencji czytelniczych

 

Lustracja

Arkusz lustracji sali zajęć

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz

lustracji

4. Obserwacja zajęć w zakresie edukacji czytelniczej

Arkusz obserwacji zajęć

 

 

Dyrektor

 

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

 

5. Diagnozowanie  oczekiwań  rodziców w zakresie  rozwoju kompetencji czytelniczych

Ankietowanie

 

- kwestionariusz

ankiety

 

 

 

 

Lider zespółu do spraw ewaluacji

Zbiorcze

arkusze kwestionariuszy ankiet

 

 

 

 

 

  1. II. CEL EWALUACJI:

Ocena skuteczności tworzenia warunków do rozwijania kompetencji informatycznych dzieci.

II.      CELE SZCZEGÓŁOWE

Zebranie informacji na temat:

1.poziomu kompetencji informatycznych dzieci ,

2. czy nabyte kompetencje informatyczne przyczyniają się do osiągania sukcesów edukacyjnych dzieci,

3. w jaki sposób nauczyciele rozwijają kompetencje informatyczne u dzieci,

4. W jaki sposób nauczyciele planują zajęcia z wykorzystaniem środków multimedialnych

III    WYMAGANIE:

Dzieci są aktywne

IV.      PYTANIA KLUCZOWE; KRYTERIA.

1.Jaki jest poziom kompetencji informatycznych dzieci ?

2. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu rozwijania zainteresowań informatycznych ?

3. Czy w przedszkolu organizowane są konkursy z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych?

4. W jaki sposób nauczyciele wpływają na poszerzanie zainteresowań i zamiłowań informatycznych ?

5. Czy w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe tj. koło informatyczne?

6. Czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystując multimedia.

7.Czy przedszkole wyposażone jest w sprzęty multimedialne?

8.Czy w salach jest organizowana wystawa prac wykonywanych podczas zajęć Koła Informatycznego.

9. Czy w salach są stworzone kąciki komputerowe ?

10. Czy nauczyciele współpracują z informatykiem w celu podnoszenia swoich kompetencji informatycznych ? W jaki sposób się to odbywa i jakie są tego efekty?

11. Jakie działania z rodzicami i jak często podejmuje przedszkole w celu uświadamiania zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z Internetu? Czy istnieje kącik informacji dotyczący bezpiecznego surfowania po Internecie?

12. Jak często nauczyciele planują zajęcia edukacyjne z wykorzystywaniem sprzętu multimedialnego?

13. Które metody i formy pracy z zakresu kompetencji informatycznych aktywizują dzieci?

METODY I ŹRÓDŁA INFORMACJI

  • Ankieta skierowana do rodziców, nauczycieli , wywiad z dyrektorem
  • Analiza dokumentacji pedagogicznej
  • Obserwacja

V. Harmonogram ewaluacji

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji

danych

1.Diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności dzieci w zakresie korzystania z komputerów

Obserwacja pedagogiczna

arkusz obserwacji

Lider zespołu zadaniowego,

nauczyciele

poszczególnych grup

Zbiorczy arkusz obserwacji

 

2.Analiza dokumentacji pod kątem stosowanych i aktywizujących dzieci metod i form pracy mających na celu podnoszenie kompetencji informatycznych

 

 

Analiza dokumentów:

plany miesięczne,

dzienniki zajęć,

harmonogramy konkursów

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz dokumentacji

3. Lustracja sal zajęć pod kątem stworzenia bezpiecznych warunków korzystania z komputerów

 

Lustracja

Arkusz lustracji sali zajęć

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz

lustracji

4. Obserwacja zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego .

Arkusz obserwacji zajęć

 

 

Dyrektor

 

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

 

5. Opracowanie i realizacja planu pracy koła zainteresowań – koło informatyczne

Plany pracy

 

 

 

 

Koordynator koła zainteresowań

arkusze dokumentacji

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 15 września 2016 13:21
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości