strona główna regulaminy Raport z ewaluacji wewnetrznej 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2014/2015 Drukuj Email
środa, 09 września 2015 13:49

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

W ROGOWIE

Zespół ewaluacyjny:

Lider zespołu: Katarzyna Ćwiklińska

Członkowie: Małgorzata Gradowska

Ewa Kwiatkowska

Rogów 30.06.2015 r.

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

CELE EWALUACJI:

 • Zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami  i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego
 • Ocena skuteczności tworzenia warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności
 • Ocena skuteczności zarządzania przedszkolem

 

WYNIKI EWALUACJI

 

WYMAGANIA – POZIOM B

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Czy w przedszkolu uwzględnia się indywidualną sytuację dziecka?
 • Czy przedszkole stwarza dziecku warunki niematerialne jak materialne dostosowane do jego możliwości i potrzeb rozwojowych?
 • Czy w przedszkolu systematycznie są prowadzone obserwacje i diagnozy?
 • Czy przedszkole pozyskuje od rodziców informację na temat rozwoju dziecka?
 • Czy w przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się, ocenia i w razie potrzeby modyfikuje podejmowane działania edukacyjne, w tym mające na celu zapewnienie potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka?
 • Czy przedszkole współpracuje z podmiotami świadczącymi pomoc dzieciom?
 • Czy przedszkole ma opracowany program zapobiegający agresji i dyskryminacji?

CO ROBIMY DOBRZE

CO JEST NASZYM PROBLEMEM

DO ROZWIĄZANIA

 1. Z zapisów w dzienniku oraz z ankietowania nauczycieli wynika, że przedszkole wdraża innowacje o tematyce „Świat bez przemocy” 100% Nauczycielek korzysta z propozycji zawartych w w/w innowacji pedagogicznej m.in. zabaw, scenariuszy i różnego rodzaju gier.
 2. Z arkuszy obserwacji zajęć w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego wynika, że nauczyciele uwzględniają możliwości wychowanków i ich preferencje uczenia się.
 3. Z arkusza analizy dokumentacji prowadzonych prze dyrektora wynika, że nauczyciele systematycznie planują zajęcia indywidualne oraz prace z dzieckiem zdolnym. Planowanie sytuacji edukacyjnych opiera się na podstawie arkuszy obserwacji i diagnozy, którą nauczyciele przeprowadzają systematycznie.
 4. Z arkusza lustracji wynika, że nauczyciele tworzą odpowiednie warunki dla indywidualizacji procesu edukacyjnego dzieci. Baza pomocy edukacyjnych jest na wysokim poziomie, a nauczyciele systematycznie pozyskują sponsorów w celu zakupu dodatkowych atrakcyjnych pomocy naukowych.
 5. Według 78,9 % badanych rodziców  100% stwierdza, że najlepszym sposobem pozyskiwania informacji na temat dzieci są rozmowy indywidualne.
 6. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji związanej ze współpracą z różnymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom (GOPS, PPP) Dyrektor stwierdził, że w/w współpraca jest na wysokim poziomie. Przedszkole zapewnia rodzicom i dzieciom kontakt ze specjalistami poprzez możliwość udziału w różnego rodzaju warsztatach, pogadankach, indywidualnych konsultacjach.
 7. Z pozyskanych informacji od rodziców i nauczycielek wynika, iż w grupach zostały wybrane osoby, które objęte zostały pracą z dzieckiem zdolnym oraz pracą indywidualną. W każdej grupie prowadzone były wyżej wymienione prace w zakresie każdej aktywności (fizycznej, społeczno – emocjonalnej, umysłowej). Do pracy indywidualnej zostało zakwalifikowane 43 dzieci, natomiast do pracy z dzieckiem zdolnym 26 dzieci.
 8. Z dokumentacji wychowawców grup, protokołów z zebrań z rodzicami możemy wywnioskować, że rodzice włączyli się w realizację działań edukacyjnych. Aktywnie uczestniczyli w zebraniach organizowanych podczas całego roku. Włączyli się w prace koła teatralnego, przygotowując bajkę dla dzieci pt.: „Kot problemów butach”. Z badań nauczycieli i rodziców wynika, iż obie strony są zadowolone z wzajemnej współpracy.

 

Brak problemów w opinii respondentów w badanym obszarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

 1. Kontynuowanie realizacji działań wynikających z innowacji „Świat bez przemocy”
 2. Modyfikowanie ankiet dla rodziców.

 

WYNIKI EWALUACJI

 

WYMAGANIA – POZIOM B

Dzieci są aktywne

PYTANIA KLUCZOWE:

 

 • Czy w przedszkolu działają koła zainteresowań?
 • Czy przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci, przedszkola i środowiska?
 • Czy dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska?
 • Czy w przedszkolu stwarzane są warunki do rozwoju wszechstronnej aktywności dziecka?
 • Czy dzieci mają możliwość rozwijania swojej samodzielności?

CO ROBIMY DOBRZE

CO JEST NASZYM PROBLEMEM

DO ROZWIĄZANIA

1. Nauczycielki opracowały i realizowały plany pracy kół zainteresowań:

* koła plastycznego;

* koła teatralnego;

* koła kulinarnego.

Dzieci brały udział w zajęciach prowadzonych przez koordynatorów kół.

 1. Z dokumentacji wynika, że rodzice współpracują z przedszkolem na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. Odpowiedzi rodziców w ankiecie potwierdzają również partnerstwo oraz prawidłowy przebieg współpracy.
 2. W opinii 97% rodziców w przedszkolu są realizowane ich inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.
 3. Rodzice w 80 % wyrażają zadowolenie z przepływu informacji związanych np. z uwagami dotyczącymi rozwoju ich dzieci.

5. Polepszeniu współpracy z przedszkolem sprzyja wspieranie przedszkola przez rodziców.

6. Z dokonanej analizy dokumentacji nauczycieli (plany miesięczne, plany kół zainteresowań, harmonogramy udziału dzieci w konkursach, festiwalach) wynika, że nauczyciele systematycznie uwzględniają w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej rozwój wszechstronnej aktywności dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, iż nauczyciele w ciągu roku wzbogacają o nowe propozycje działań w/w dokumentacji.

7. Z lustracji sal pod kątem tworzenia warunków materialnych do twórczego działania wynika, że nauczyciele wzbogacają różnego rodzaju kąciki zainteresowań w nowatorskie pomoce, które wpływają na wysoki poziom aktywności dzieci.

8. Z ankiet wypełnianych przez nauczycieli i rodziców wynika, że planowane w przedszkolu działania skutecznie wpływają na rozwój samodzielności i twórczej aktywności dzieci. Wszystkie działania znajdują odzwierciedlenie w pełnej dokumentacji nauczyciela.

 

 

Brak problemów w opinii respondentów

w badanym obszarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

 1. 1. Kontynuowanie dobrych praktyk na linii przedszkole – rodzic.
 2. 2. Zachęcanie rodziców do zwiększenia ilości własnych inicjatyw na rzecz dzieci i przedszkola.

WYNIKI EWALUACJI

 

WYMAGANIA – POZIOM B

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Czy istniejący model zarządzania przedszkolem wpływa na pozytywne postrzeganie przedszkola przez petentów?
 • Czy sposób zarządzania pozwala na indywidualną i zespołową pracę nauczycieli?
 • Czy Dyrektor uwzględnia w planowanych działaniach wnioski wynikające z planu nadzoru?
 • Czy w przedszkolu prowadzi się działania nowatorskie, innowacyjne?
 • Czy nauczyciele, pracownicy i rodzice mają możliwość podejmowania kluczowych decyzji dotyczących przedszkola?
 • Czy nauczyciele i rodzice mają możliwość aktywnego udziału w ewaluacji wewnętrznej?

CO ROBIMY DOBRZE

CO JEST NASZYM PROBLEMEM

DO ROZWIĄZANIA

 1. Z badań wynika, że 100% nauczycieli pozyskuje opinie rodziców na temat form współpracy na linii przedszkole – rodzic. Informacje na temat oczekiwań rodziców wobec przedszkola pozyskiwane są w formie: ankietowania, kontaktu wzajemnych oczekiwań, indywidualnych rozmów, zebrań, a wyniki ich wykorzystywane są do polepszenia jakości pracy w określonych przez rodziców obszarach.
 2. W opinii nauczycieli i pracowników przedszkole pozwala na indywidualną i zespołową pracę. Istniejący model zarządzania placówką pozytywnie wpływa na postrzeganie przedszkola zarówno przez rodziców jak i w środowisku lokalnym.
 3. W opinii 98% nauczycieli przedszkole zapewnia środki i pomoce niezbędne do realizacji przyjętych programów, z których korzystają codziennie. Wśród których wymieniają: magnetofon, plansze, ilustracje, pacynki, kukiełki, gry, układanki, karta pracy. Ankietowane nauczycielki przedstawiają w ankiecie propozycje niezbędnych pomocy dydaktycznych, min. : filmy edukacyjne, czasopisma, sprzęt gimnastyczny i przybory ( piłki, woreczki, materace, obręcze, materace ,itd.), komputer + drukarka, tablica interaktywna, pacynki, makiety, modele, pomoce do rozwijania koordynacji wzrokowo – ruchowej, pomoce o charakterze matematycznym i przyrodniczym .
 4. 100% ankietowanych uważa, że teren przedszkolny i jego wyposażenie sprzyja realizacji przyjętych programów. Pozytywnymi elementami terenu przedszkolnego i wyposażenia według 100% respondentów są przyrodnicze aspekty umożliwiające obserwacje przyrodnicze, 87,5% wskazuje wielkość terenu, natomiast 62,5% sprzęt do zabaw i ćwiczeń.
 5. 100% badanych uznało, iż Dyrektor uwzględnia w planowanych działaniach wnioski wynikające z planu nadzoru. Jednym z nich było zmodyfikowanie arkusza testu sprawności ruchowej. Nauczycielki zebrały potrzebne materiały w celu modyfikacji, nowy arkusz zostanie wprowadzony w nowym roku szkolnym.
 6. 62 % badanych rodziców stwierdza, że nasze przedszkole prowadzi działania nowatorskie. Aż 77% rodziców wie o programach w których przedszkole bierze udział.
 7. Zdaniem 98 % ankietowanych odpowiada, że w przedszkolu realizowane są:

- KIK Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności ficzycnej;

- „Mamo, tato wolę wodę”;

- „Dzieciństwo bez próchnicy”;

- „Czyste powietrze wokół nas”;

- Aquafresh;

- „Kubusiowi przyjaciele natury”;

- „Szkoła współpracy”;

- UNICEF.

6. 62% rodziców wie, że w przedszkolu realizowane są innowacje pedagogiczne. Natomiast 100%, że działają koła zainteresowań.

7. Na podstawie analizy oceny skuteczności aktywnego włączania rodziców i nauczycieli należy stwierdzić, że zarówno rodzice jak i nauczyciele przyczyniają się do realizacji zadań zawartych w harmonogramie ewaluacji wewnętrznej.

 1. 100% ankietowanych pracowników uważa, że przedszkole zapewnia bezpieczne warunki do pracy. z czego 75% myśli, że współpraca między współpracownikami przebiega dobrze.
 2. 25% ankietowanych proponuje:

- poprawę atmosfery wśród pracowników, którzy angażują się w swoją pracę;

- rozmowy z dyrektorem, który powinien pełnić funkcję mediatora; mediator powinien poznać powód sporu i wspólnie z pracownikami dojść do konsensusu.

10. 25 % ankietowanych pracowników proponuje zmiany dotyczące lepszych środków chemicznych oraz wyższego wynagrodzenia.

 

 

Brak problemów w opinii respondentów

w badanym obszarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

1. Zachęcenie rodziców do aktywniejszego udziału w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.

2.         Kontynuowanie dobrych praktyk na linii nauczyciel – Dyrektor – pracownik.

 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI

Wyniki ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane do poprawienia jakości pracy przedszkola.

WYNIKI ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ.

Z WYNIKAMI ZOSTANĄ ZAPOZNANI WSZYSCY KLIENCI PRZEDSZKOLA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Poprawiony: środa, 09 września 2015 13:51
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości