strona główna plany-programy ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA 2012/2013 ROK
ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA 2012/2013 ROK Drukuj Email
sobota, 01 września 2012 21:13

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

• Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2011/2012

• Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

• Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci

• Oczekiwań rodziców

• Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011/2012:

1. Zwiększyć ilość planowanych zajęć dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

2. Należy podejmować większą ilość działań związanych z edukacją prozdrowotną , zwłaszcza skupiając się na zdrowym odżywianiu.

3. Wzbogacić działania nauczycieli poprzez przystąpienie do ogólnopolskich projektów związanych z edukacją prozdrowotną.

4. Opracować harmonogram współpracy z rodzicami ( warsztaty, konkursy) z uwzględnieniem wspólnych działań – dziecko-nauczyciel-rodzic w kontekście edukacji prozdrowotnej ( higiena, żywienie, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo)

5. W dalszym ciągu kontynuować i prowadzić działania wspierające dla dzieci ( i ich rodziców) ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

6. Opracować innowację pedagogiczną związaną z pomocą dzieciom z trudnościami.

7. Pozyskanie sponsorów w celu zakupienia filmów i programów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zachowań prozdrowotnych.

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

• Wspieranie rozwoju dziecka młodszego , w tym obniżenie wieku szkolnego do lat 6 .

• Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego MEN obejmują w przedszkolach:

• Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego

• Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych

CELE:

1. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez :

- pogłębieniu edukacji dzieci w zakresie edukacji prozdrowotnej

- podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności prozdrowotnej u dzieci

- wyrobienie orientacji w zasadach zdrowego żywienia

- stworzenie warunków organizacyjnych , materialnych, wychowawczych i edukacyjnych do kształtowania zachowań

sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

- doskonalenie sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie

przedszkolnym

- promowanie prawidłowych nawyków higienicznych

- dokonywanie ewaluacji działań sprzyjającej dostarczeniu informacji na temat osiągnięcia zaplanowanych celów

2. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa , pewności siebie, zapobieganie zagrożeniom

- wzbogacanie wiedzy o tym jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc

- wyrabianie orientacji w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie

bawić, a gdzie nie

- wdrażanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu

- kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych

- korygowanie niewłaściwych postaw wobec siebie i innych

- uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań

3.Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych, wynikających w szczególności : ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności

w uczeniu się

- prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci o specyficznych wyzwaniach

edukacyjnych

- organizowanie zajęć dodatkowych na terenie przedszkola dla dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

- doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013:

1.„ Czym skorupka za młodu nasiąknie , tym na starość trąci”- kształtowanie świadomości prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym

2. „ Dziecko chce być dobre- jeśli nie umie- naucz ; jeśli nie wie – wytłumacz ; jeśli nie może- pomóż” – „Jednym z najważniejszych praw dziecka jest prawo do poczucia bezpieczeństwa w świecie jasnych reguł…” J.Korczak – kształtowanie poczucia bezpieczeństwa , pewności siebie, zapobieganie zagrożeniom.

3. „Mówisz , że ja Ci pomogłam? Była to dla mnie przyjemność. Tańczyłam mój taniec. Pomogło Ci to? No to

cudownie. Przyjmij moje gratulacje , niczego mi nie zawdzięczasz . Sam to osiągnąłeś”- wspieranie rodziców i dzieci w rozwiązywaniu specyficznych potrzeb edukacyjnych ( rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci , pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako jeden z ważniejszych elementów działań nauczycieli)

 

Rodzaj działań Terminy Osoby odpowiedzialne

 

Uwagi

 

DZIECI:

Ad 1. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej u dzieci w wieku przedszkolnym:

-    poznanie zasad racjonalnego odżywiania się i konieczność jedzenia warzyw,      owoców  i nabiału

-   udział w innych  zaproponowanych przez nauczycielki formach pracy rozwijających aktywność prozdrowotną

- udział w uroczystościach i imprezach w zakresie aktywności prozdrowotnej organizowanych w przedszkolu oraz w imprezach i spotkaniach organizowanych przez inne placówki

-   udział dzieci w zajęciach dodatkowych z zakresu aktywności fizycznej

Ad 2.Wdrażanie do dbałość o bezpieczeństwo własne i innych poprzez :

- zapoznanie i przestrzeganie  zasad warunkujących  bezpieczną zabawę w przedszkolu i w domu

- zapoznanie z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej – straż pożarna – i omawianie ich podstawowych funkcji. Ogólne przyczyny powstawania pożarów i zapobieganie ich powstawaniu.

 

w ciągu całego roku

 

 

zgodnie z harmonogramem uroczystości

 

 

 

w ciągu całego roku

w ciągu całego roku

zgodnie z harmonogramem

spotkań

 

 

 

nauczycielki wszystkich grup

n-lki ujęte w harmonogramie uroczystości

osoby prowadzące zajęcia dodatkowe

nauczycielki wszystkich grup

 

nauczycielki wszystkich grup

NAUCZYCIELE:

Ad 1.Ksztatowanie postawy prozdrowotnej poprzez:

1.Realizację projektu edukacji zdrowotnej „ KIK 34”, a w ramach jego:

-   organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych dla  dzieci i rodziców,

-  edukację dzieci na temat roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju,

-   edukację rodziców na temat roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju ich dzieci oraz profilaktyki prozdrowotnej,

-  organizowanie zajęć motywujących przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów,

-  organizowanie wystaw przedszkolaków promujących zdrowe żywienie,

-  organizowanie zajęć kulinarnych np. „ Wykonanie zdrowej sałatki”, „Moja pierwsza surówka”, itp.

- prowadzenie ogródka w kąciku przyrodniczym

2. Udział w I edycji Programu edukacyjnego „Pogromcy zarazków”

- realizacja określonych w programie działań

 

Ad 2.Wdrażanie do dbałość o bezpieczeństwo własne i innych:

1. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa określonych w Programie profilaktyki przedszkola.

Ad. 3 Wspieranie rodziców i dzieci w rozwiązywaniu specyficznych potrzeb edukacyjnych

1. Realizacja procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2. Prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych.

3. Doskonalenie w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

 

zgodnie z harmonogramem uroczystości

 

 

w ciągu całego roku

 

zgodnie z planem współpracy z rodzicami w ciągu całego roku ustalony przez koordynatora projektu

określony w planie miesięcznym

w terminie określonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

n-lki ujęte w harmonogramie uroczystości

 

 

 

 

nauczycielki wszystkich grup

 

koordynator projektu

nauczycielki wszystkich grup

 

 

 

nauczycielki wszystkich grup

 

nauczycielki wszystkich grup

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

Ad.1

1.Zapewnienie śniadań, obiadów i podwieczorków zgodnie z rekomendacjami Instytutu Zdrowego Zywienia

 

Ad.2.

1.Realizacja działań związanych z bezpieczeństwem dzieci:

 • dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek
 • usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu
 • pamiętanie o przepisach b.h.p. ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
w ciągu całego roku

 

 

intendent

 

 

pracownicy administracji i obsługi

 

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM I MODERNIZACJA BUDYNKU I OGRODU:

Ad 1,2

1. Ograniczanie na terenie przedszkola wpływu reklamy żywności niezalecanej w żywieniu dzieci.

2. Doposażenie sal     w przybory i pomoce  przydatne w prowadzeniu zajęć dodatkowych .

3.Doposażenie ogrodu przedszkolnego wg. potrzeb

4. Wzbogacenie kącików zainteresowań o materiały umożliwiające realizację głównych kierunków pracy określonych na bieżący rok szkolny.

Ad.3

1.Organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola  dla dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

2.Organizowanie zajęć  i imprez dodatkowych na terenie przedszkola:

 1. z  jęz. angielskiego,
 2. umuzykalniających (rytmiki),
 3. gimnastyki korekcyjnej,
 4. koncertach muzycznych,
 5. logopedycznych
 6. tanecznych
 7. z zakresu rekreacji ruchowej, inspirujących różne formy ruchu  i umożliwiających aktywność w tym zakresie np.:

- zajęciach sportowych

- terenowych

- różnego rodzaju wycieczkach

-  rodzinnym festynie sportowym

w ciągu całego roku

dyrektor

RODZICE:

1.Udział w spotkaniach grupowych w celu:

- pozyskania informacji  o zadaniach wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w przedszkolu

- zapoznania  z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”     i włączenia  do kształtowania u dzieci wiadomości   i umiejętności w niej zawartych

- pozyskania rzetelnej informacji na temat dzieci, ich zachowania i rozwoju

- włączenia ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności  na jakie natrafiają,

- współdecydowania w sprawach  przedszkola np.: ustalania i zatwierdzania harmonogramu wycieczek, wspólnego organizowania wydarzeń

2. Udział w konsultacji indywidualnych.

3. Śledzenie na bieżąco kącika dla rodziców w szatni

4. Udział w zajęciach otwartych

5. Udział w  spotkaniach ze specjalistami

6. Branie udziału w tworzeniu dekoracji, wzbogacaniu sal zajęć w środki dydaktyczne,

7.  Sponsoring  pomocy do stworzenia optymalnego klimatu zajęć .

8. Pomoc w realizacji projektów, innowacji i programów przedszkola

9.  Czytania bajek, które znajdują się    w innowacji oraz zamieszczone  na stronie internetowej naszego przedszkola.

10.Finansowanie wyjazdów swoich dzieci  np.: na wycieczki

11.   Udział w:

a. uroczystościach przedszkolnych

b. zajęciach otwartych prowadzonych przez  instruktorów

zajęć dodatkowych

c. „Dniach Otwartych”

d. spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych

e. kiermaszu prac plastycznych dzieci z  okazji:

- Świąt Bożego Narodzenia

- Świąt Wielkanocnych

f) konkursach

g) akcjach charytatywnych

h) akcjach ekologicznych

12. Śledzenie wydarzeń przedszkola na stronie internetowej oraz poprzez gazetkę przedszkolną„Gazetka przedszkolaka”.

13.Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do głównych  kierunków pracy w roku szkolnym 2012/201

 

IX. 2012

I    2013

IV 2013

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

określony w planie współpracy z rodzicami

 

w ciągu całego roku szkolnego

zgodnie  harmonogramem wycieczekzgodnie  harmonogramami

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

zgodnie z harmonogramem ewaluacji

 

 

 

 

 

wszyscy n-le

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

lider do spraw ewaluacji
Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 12:34