strona główna regulaminy Harmonogram ewaluacji wewnetrznej na rok szkolny 2014/2015
Harmonogram ewaluacji wewnetrznej na rok szkolny 2014/2015 Drukuj Email
środa, 03 września 2014 09:59

HARMONOGRAM EWALUACJI

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

CELE EWALUACJI :

 • zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami  i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego
 • ocena skuteczności tworzenia warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności
 • ocena skuteczności zarządzania przedszkolem

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Wymagania – poziom B

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci , z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Czy w przedszkolu  uwzględnia się indywidualną sytuację dziecka ?
 • Czy przedszkole stwarza  dziecku warunki niematerialne jak materialne dostosowane do jego możliwości i potrzeb rozwojowych?
 • Czy w przedszkolu systematycznie są prowadzone obserwacje i diagnozy?
 • Czy przedszkole pozyskuje od rodziców  informację na temat rozwoju dziecka?
 • Czy w przedszkolu , wspólnie z rodzicami, analizuje się, ocenia i w razie potrzeby modyfikuje podejmowane działania edukacyjne, w tym mające na celu zapewnienie potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka?
 • Czy przedszkole współpracuje z podmiotami świadczącymi pomoc dzieciom?
 • Czy przedszkole ma opracowany program zapobiegający agresji i dyskryminacji?

Działanie

Metody

i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy

i prezentacji

danych

1. Wdrażanie innowacji

pedagogicznej „Świat bez przemocy”

 

Dokumentacja dotycząca innowacji, ewaluacja innowacji

 

 

X.2014-VI.2015

 

wychowawcy grup

zespół do spraw ewaluacji

 

Arkusz ewaluacji

innowacji

2.Obserwacja zajęć w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego, uwzględniającego możliwości wychowanków i ich preferencje uczenia się

Arkusz obserwacji zajęć

 

Wg potrzeb

dyrektor

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

3. Analizowanie zapisów

w dzienniku pod kątem  
realizacji zajęć indywidualnych

Analizowanie zapisów

w dzienniku pod kątem 
oceny działań nauczyciela w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego

Analiza dokumentacji

- arkusz analizy dokumentacji

 

XII/2014

 

III/ 2015

 

dyrektor

 

Arkusz zbiorczy analizy dokumentacji

4. Ocena działań nauczycieli w zakresie tworzenia warunków materialnych    dla indywidualizacji procesu edukacyjnego

 

Arkusz lustracji

I/ 2015

VI/2015

dyrektor

Arkusz zbiorczy lustracji

5. Badanie wśród nauczycieli

i rodziców sposobów   
pozyskiwania informacji o rozwoju dziecka.

 

Ankietowanie

- kwestionariusz

ankiety

 

II. 2015

zespół do spraw ewaluacji

Arkusze zbiorcze z wynikami

 

 

6. Badanie skuteczności działań przedszkola we współpracy z podmiotami świadczącymi pomoc dzieciom

Analiza dokumentacji,

ankietowanie nauczycieli

plany współpracy

 

V. 2015

zespół do spraw ewaluacji,

dyrektor

arkusz zbiorczy analizy dokumentacji

7. Pozyskiwanie od rodziców                     i nauczycieli opinii na temat działań  i potrzeb przedszkola

w zakresie indywidualizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego

Ankietowanie nauczycieli                 i rodziców w tej sprawie

 

Wg potrzeb

 

 

 

zespół do spraw ewaluacji,

dyrektor

 

Arkusz zbiorczy

8. Włączenie rodziców do realizacji działań edukacyjnych

mających na celu zapewnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

 

 

Analiza dokumentacji

 

II.2015

wychowawcy grup

 

Dokumentacja wychowawcy grup

Protokół                     z zebrań

z rodzicami

 

 

Wymagania – poziom B

Dzieci są aktywne

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Czy w przedszkolu działają koła zainteresowań?
 • Czy przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci , przedszkola                     i środowiska ?
  • Czy dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska?
  • Czy w przedszkolu stwarzane są warunki do rozwoju wszechstronnej aktywności dziecka?
  • Czy dzieci mają możliwość rozwijania swojej samodzielności?

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy

i prezentacji

danych

1. Opracowanie i realizacja planu

pracy kół zainteresowań.

Plany pracy

IX2014- VI.2015

wychowawcy grup

 

koordynatorzy kół zainteresowań

 

Arkusz dokumentacji

2.Realizowanie działań wynikających z inicjatywy rodziców lub przedszkola na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

Analiza dokumentacji

 

cały rok

wychowawcy grup

 

Dokumentacja wychowawcy grup i dyrektora

 

3. Pozyskiwanie od rodziców                     i pracowników przedszkola opinii na temat działań i potrzeb przedszkola w zakresie wzajemnej współpracy.

 

Ankietowanie:

rodziców i personel przedszkola

 

 

październik 2014 r.

 

 

 

 

lider zespołu do spraw ewaluacji

 

 

Opracowanie arkuszy zbiorczych

4. Analiza dokumentacji związanej

z wszechstronną aktywnością
dzieci

 

 

 

 

 

Analiza dokumentacji nauczycieli

( plan miesięczne, plany kół zainteresowań, harmonogramy udziału dzieci w konkursach, festiwalach itp.)

 

 

 

V.2015

dyrektor,

 

lider zespołu do spraw ewaluacji

 

 

Arkusz zbiorczy analizy dokumentacji

 

5.Lustracja sal pod kątem tworzenia warunków materialnych do twórczego działania

 

 

 

 

Arkusz lustracji

 

XII/ 2014

 

IV/2015

 

 

dyrektor

 

Zbiorczy arkusz lustracji sal

6. Badanie skuteczności działań przedszkola wpływających na rozwój samodzielności i twórczej aktywności dzieci

Dokumentacja przedszkola

Ankiety dla nauczycieli, rodziców

 

po przeprowadzonych badaniach

dyrektor,

wychowawcy grup

 

 

Dokumentacja wychowawcy grup i dyrektora

 

 

Wymagania – poziom B

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Czy istniejący model zarządzania przedszkolem wpływa na pozytywne postrzeganie przedszkola przez petentów?
 • Czy sposób zarządzania pozwala na indywidualną i zespołową pracę nauczycieli ?
 • Czy dyrektor uwzględnia w planowanych działaniach wnioski wynikające a planu nadzoru?
 • Czy w przedszkolu prowadzi się działania nowatorskie , innowacyjne?
 • Czy nauczyciele, pracownicy i rodzice mają możliwość podejmowania kluczowych decyzji dotyczących przedszkola?
 • Czy nauczyciele i rodzice mają możliwość aktywnego udziału w ewaluacji wewnętrznej?

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy

i prezentacji

danych

1.  Pozyskiwanie od rodziców                     i pracowników przedszkola opinii na temat działalności przedszkola.

Ankieta do rodziców

XII2014

V/15

wychowawcy grup

dyrektor

zespół do tworzenia ankiet

Arkusz zbiorczy ankiet- wnioski

2.Pozyskiwanie od nauczycieli , pracowników przedszkola informacji czy planowane działania pozwalają na pracę indywidualna i zespołową pracowników .

Analiza dokumentów – harmonogramów

Ankieta do nauczycieli i pracowników

 

XII/14

 

V/15

wychowawcy grup

 

Dokumentacja dyrektor

Arkusze zbiorcze ankiet

wnioski

 

3. Pozyskiwanie informacji o wykorzystywaniu wniosków z planu nadzoru do planowania dalszej pracy przedszkola.

 

Ankietowanie:

rodziców ., nauczycieli , personel przedszkola

 

 

X/ 2014 r.

 

 

 

 

Zespół do spraw tworzenia i analizowania ankiet

 

 

Opracowanie arkuszy zbiorczych

4. Pozyskiwanie informacji o działalności innowacyjnej , nowatorskiej.

 

 

Analiza dokumentacji związanej z innowacją

Ankieta dla rodziców , nauczycieli

 

 

 

IV.2015

dyrektor,

 

lider zespołu do tworzenia i analizowania ankiet

 

 

Arkusz zbiorczy analizy dokumentacji

5. Ocena skuteczności aktywnego włączania rodziców i nauczycieli w zadania zaplanowane w ewaluacji wewnętrznej.

Dokumentacja przedszkola

po przeprowadzonych badaniach

dyrektor,

wychowawcy grup

 

 

Dokumentacja

 

Poprawiony: środa, 03 września 2014 16:35
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości