strona główna regulaminy Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 Drukuj Email
środa, 03 września 2014 09:53

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

W ROGOWIE

 

Rogów 30.06.2014r.

 

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

CELE EWALUACJI :

 • zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie kształtowania nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych
 • ocena potrzeb przedszkola i rodziców w zakresie wzajemnej współpracy

 

OPIS PRZEDMIOTU EWALUACJI

WYNIKI EWALUACJI

 

WYMAGANIA – POZIOM B

2.1 Respektowane są normy społeczne.

PYTANIA KLUCZOWE:

 

 • Czy w przedszkolu podejmowane są działania prozdrowotne?
 • Czy podejmowane działania z zakresu promocji zdrowia są monitorowane i w razie potrzeby modyfikowane?
 • Czy w przedszkolu wspólnie z rodzicami, analizuje się, ocenia i w razie potrzeby modyfikuje podejmowane działania prozdrowotne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań?

CO ROBIMY DOBRZE

CO JEST NASZYM PROBLEMEM

DO ROZWIĄZANIA

 1. W opinii 98,8%  rodziców i 100% nauczycieli w przedszkolu są podejmowane działania prozdrowotne.
 2. 98,8%  rodziców i 100% nauczycieli uważa, że realizacja programów edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej kształtuje nawyki higieniczno – zdrowotne u dzieci.
 3. Według 96,6% badanych rodziców dziecko propaguje zdobytą wiedzę                i nabyte umiejętności zachęcając np. do aktywnego wypoczynku, przestrzegając zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa i higieny.
 4. Rodzice składają propozycje włączania się do realizacji działań prozdrowotnych w postaci:
 • dostarczania literatury dziecięcej z zakresu promocji zdrowia ( 17%)
 • pomocy w organizacji spotkań np. z lekarzem, stomatologiem, pielęgniarką  i innymi specjalistami związanymi z problematyką prozdrowotną ( 17% respondentów),
 • przynoszenia artykułów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu

ww. problematyki ( 36% respondentów),

 • organizowania lub brania udziału w warsztatach prozdrowotnych ( 42%)
 1. Według 100% badanych nauczycieli wspólnie z rodzicami, analizuje się, ocenia i w razie potrzeby modyfikuje podejmowane działania prozdrowotne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań.
 2. Nauczycielki upowszechniają działania prozdrowotne na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej w postaci: artykułów, zdjęć, przedstawienia realizacji programów, wskazówek prozdrowotnych, referatów, propozycji zabaw ruchowych, opisu imprez, spotkań ze specjalistami związanymi ze zdrowiem, prac plastycznych o tematyce zdrowia.
 3. Z zapisów w dzienniku oraz z ankietowania nauczycieli wynika, że w przedszkole wdraża innowacje o tematyce prozdrowotnej „ Zdrowie najważniejszym dobrem   i wartością człowieka – kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym”.
 4. 100% badanych nauczycieli wymienia wśród działań prozdrowotnych realizowanych w przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014:
 • spotkanie z lekarzem pediatrą -pogadanka na temat dbania o swoje zdrowie,
 • olimpiada sportowa oraz zabawy i ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne realizowane w sali zajęć oraz na placu zabaw,
 • udział w akcjach ekologicznych m.inn.: Sprzątanie świata, Święto Drzewa, Dzień Ziemi, Godzina dla Ziemi,
 • spotkanie ze stomatologiem,
 • organizacja kącika „ Szczotkowania zębów” i codzienne ich szczotkowanie,
 • działanie kółka kulinarnego w ramach, którego przygotowywane były zdrowe potrawy”: m.in. sałatki owocowe, warzywne, zdrowe przekąski, itd.,
 • warsztaty dla dzieci i rodziców „ Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych:

„ Mamo, tato wolę wodę”, „ Czyste powietrze wokół nas”,

„ Kubusiowi przyjaciele natury” oraz projektu KIK 34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

 1. Nauczyciele monitorują działania prozdrowotne w postaci: umieszczonych na stronie internetowej artykułów i zdjęć, zdjęć i opisu działań w kronice przedszkola i gazetce przedszkolnej, artykułów w prasie, protokołów rady pedagogicznej i spotkań z rodzicami, wpisów do dziennika, obserwacji dzieci podczas zajęć z problematyki prozdrowotnej i wpisów do kart obserwacji i diagnozy, udziału w ankietowaniu.

 

 

 

 

 

Brak problemów            w opinii respondentów

w badanym obszarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

 1. Kontynuowanie realizacji działań prozdrowotnych wynikających z innowacji „ Zdrowie najważniejszym dobrem  i wartością człowieka – kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci

w wieku przedszkolnym”.

 1. Kontynuowanie udziału w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia.
 2. Organizowanie kulinarnych warsztatów z rodzicami.
 3. Wystawienie przedstawienia o tematyce prozdrowotnej przez grupę teatralną „ Rogusie”
 4. Kontynuowanie działań w zakresie organizacji „stołu szwedzkiego”
 5. Organizowanie dni np. marchewki, wody, jabłka, itp.

 

WYNIKI EWALUACJI

 

Wymagania – poziom B

3.4. Wymaganie: Rodzice są partnerami przedszkola

 • Czy przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy modyfikując ją?
 • Czy rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach?
 • Czy przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola?
  • Czy w przedszkolu realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci                         i przedszkola?

CO ROBIMY DOBRZE

CO JEST NASZYM PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA

 1. Z badań nauczycieli i rodziców wynika, iż obje strony są  zadowolone z wzajemnej  współpracy.
 2. Odpowiedzi rodziców w ankiecie potwierdzają również partnerstwo oraz prawidłowy przebieg współpracy z dyrektorem.
 3. 93%  rodziców wyraża zadowolenie z pozyskiwania                                  i wykorzystywania opinii rodziców na temat działań przedszkola. Taki sam procent rodziców podkreśla, że ich opinia jest brana pod uwagę przy modyfikacji pracy przedszkola.
 4. 92% badanych rodziców informuje, że rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i współuczestniczą w podejmowanych działaniach.
 5. 98,5%  rodziców wyraża opinię, że przedszkole współpracuje z nimi na rzecz rozwoju dzieci.
 6. W opinii 97% rodziców w przedszkolu są realizowane ich inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.
 7. Rodzice w 95,5%  wyrażają zadowolenie z przepływu informacji związanych  np. z planowanymi wydarzeniami w przedszkolu oraz informacji dotyczących rozwoju ich dzieci.
 8. Polepszeniu współpracy z przedszkolem sprzyja wspieranie  przedszkola przez rodziców w jego działaniach w postaci: zbiórki zabawek, pomocy dydaktycznych, wzięcia udziału w wycieczkach w uroczystościach, imprezach okolicznościowych, zajęciach, akcjach np. „ Cała Polska czyta dzieciom”.
 9. 100% nauczycieli zapoznała rodziców z podstawą programową i włącza ich do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności określonych w podstawie  poprzez:
 • propozycje ćwiczeń dla dzieci do domu ( 100%) ,
 • zamieszczenie w kąciku dla rodziców propozycji ćwiczeń z różnych obszarów rozwojowych ( 37,5%).

10.  Badani nauczyciele w 100% informują rodziców na zebraniach, na tablicy ogłoszeń oraz w kontaktach indywidualnych o zadaniach wychowawczych  i kształcących realizowanych w przedszkolu

11.  Nauczyciele informują rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka poprzez:

 • Dzień Informacji – rozmowy indywidualne (100% respondentów)
 • rozmowy telefoniczne ( 50%)
 • wyniki diagnozy, obserwacji i wynikające z nich kierunki pracy (100%)
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (50%)

12.  Z analizy ankiet wynika, że formami współpracy przedszkola z rodzicami są: zebrania grupowe rodziców, kontakty indywidualne z wychowawcą, organizacja imprez przedszkolnych, wycieczki, konkursy, notes pilnej informacji, gazetki dla rodziców, wystawki prac dzieci, strona internetowa.

13.  Badania nauczycieli i rodziców wykazują, że formami wspomagania rodziców, w tym formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanymi przez przedszkole są: spotkania ze specjalistami, szkolenia i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, porady, konsultacje, biuletyny informacyjne oraz biblioteka dla rodziców.

14.  W opinii 100% nauczycieli rodzice mają prawo współdecydowania w sprawach wycieczek, organizacja uroczystości, w tych też formach współpracy uczestniczą. Innymi wskazanymi według respondentów formami uczestnictwa rodziców są: prace na rzecz przedszkola, akcje charytatywne, akcje ekologiczne, konkursy, warsztaty, strona internetowa.

15.  100% badanych nauczycieli ocenia bardzo wysoko aktywność rodziców i rady rodziców w działaniach na rzecz przedszkola.

16.  Z badań wynika, że 100% nauczycieli pozyskuje opinie rodziców na temat form współpracy na linii przedszkole – rodzic. Informacje na temat oczekiwań rodziców wobec przedszkola pozyskiwane są w formie: ankietowania, kontraktu wzajemnych oczekiwań, indywidualnych rozmów, zebrań, a wyniki ich wykorzystywane do polepszenia  jakości pracy w określonych przez rodziców obszarach, min. do poprawy organizacji wycieczek, uroczystości zajęć.

 

 

Brak problemów w opinii respondentów

w badanym obszarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PROPONUJEMY ZROBIĆ, ŻEBY POPRAWIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA

 1. Opracowanie i wdrożenie nowego harmonogramu współpracy na płaszczyźnie przedszkole – rodzice w ramach udział w projekcie „ Szkoła współpracy”.

 

 1. Kontynuowanie dobrych praktyk na linii przedszkole – rodzic.

 

 1. Zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości własnych inicjatyw na rzecz przedszkola.

 

 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI:

Wyniki ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane do poprawienia  jakości pracy przedszkola.

Wyniki zostaną przedstawione na:

 • posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 • zebraniu Rady Rodziców
 • na stronie internetowej
Poprawiony: środa, 03 września 2014 16:29
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości