strona główna
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 02 września 2013 14:05

Plan współpracy z rodzicami

rok szk.2013/2014

 

„Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy

rodziców i nie włączy ich w osiągnięcie wspólnych celów”

WSTĘP

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Współpraca ta nie dotyczy tylko rodziców. Jeżeli dzieckiem zajmują się dziadkowie lub dorastające rodzeństwo, wówczas ich także trzeba traktować jak partnerów. Jeśli do przedszkola trafiają dzieci z domu dziecka, należy z ich wychowawcami nawiązać bliskie porozumienie.

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczanie  i wychowania.

Naczelnym celem współpracy z rodzicami jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z dziećmi. Nie chodzi tylko o doskonalenie działań wychowawczych jedynie w stosunku do dzieci tzw. trudnych czy zaistniałych w grupie sytuacji konfliktowych. Stosowane w praktyce różnorodne formy współpracy, dotyczą spraw związanych z wychowaniem wszystkich dzieci bez wyjątku. Należą one do codziennych oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu i przysługuje im taka sama ranga jak zajęciom dydaktycznym.

Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu.  Nauczyciel znając dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, ukierunkowuje pracę rodziców, ukazując wszelkie nieprawidłowości i nowe metody wychowawcze.

Wpływów rodziny nie można ignorować. Któż inny jak nie rodzic jest „kopalnią wiedzy” o własnym dziecku, z której nauczyciel czerpie informacje niezbędne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Od współdziałania tych dwóch środowisk zależą efekty rozwojowe dzieci.

CEL OGÓLNY :

 • Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci.
 • Obustronne wsparcie Rodzic-Nauczyciel-Rodzic w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 • ścisła współpraca ze Rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola  i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 

 

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi

1. Organizacja spotkań                      z rodzicami.

 • Spotkanie organizacyjne
 • Spotkania adaptacyjne
 • Dni Otwarte Przedszkola
 • Spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

wrzesień

kwiecień /czerwiec

cały rok

 

2. Wspieranie

Rodziców w pozyskiwaniu wiedzy pedagogicznej na temat rozwoju

i zdrowia dziecka.

 • Przeprowadzenie pogadanek na temat:

-   „Pierwsze kroki dziecka 3 letniego w przedszkolu. Adaptacja     dziecka.”

-  Wartości  w życiu małego człowieka

- Zdrowe odżywianie przedszkolaka

- Rola rodziców w rozwijaniu zainteresowań małych dzieci

Prezentacja literatury dla rodziców – Biblioteczki przedszkolnej

Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci. (Spotkanie z pedagogiem , psychologiem, logopedą)

 

 

 

wrzesień

 

wg ustaleń nauczycieli

 

czerwiec

 

wg potrzeb

 

3. Współpraca z rodzicami w  celu podnoszeniu poziomu nauczania.

 • Prowadzenie zajęć otwartych, połączonych z dyskusją
 • Włączanie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom.
 • Konsultacje z nauczycielem:

-          rozmowy indywidualne

-          rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

 • Współpraca nauczyciela i rodziców w celu ujednolicenia wychowania dziecka w domu i w przedszkolu ( tematy dotyczące ogólnych założeń planu pracy, warunków prawidłowego rozwoju dziecka, organizacja uroczystości)
 • Prowadzenie kącika dla rodziców ( aktualne gazetki na tematy wychowawcze, prezentacja nauczonych treści – wiersze, piosenki, zapoznanie z tematami kompleksowymi)
 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej
 • Informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu .
 • Organizowanie konkursów rodzinnych
 • Współpraca w organizowaniu wycieczek
 • Przedstawianie wyników diagnozy  dz. 5 i 6 letnich
 • Przedstawianie wyników obserwacji dz. 3-4 letnich

 

 

w ciągu roku szkolnego

w ciągu roku szkolnego

 

aktualizowanie co miesiąc

 

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

Min. 2 x w roku

 

 

 

 

4. Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Kierowanie uczniów do poradni za zgodą rodziców.
 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
 • Udział dzieci w zajęciach z terapii pedagogicznej
 • Udział dzieci w zajęciach logopedycznych  na terenie przedszkola
 • Powołanie zespołu – nauczycieli  do analizowania wyników obserwacji pedagogicznych i  wspomagania dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

w zależności od potrzeb

 

5.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola.

 • Zaangażowanie rodziców w prace  na rzecz przedszkola:

-          pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego

-          pomoc w przygotowaniu rekwizytów do inscenizacji bajek

-          pomoc w wykonaniu strojów na występy

-          pomoc w zorganizowaniu aukcji prac (sponsorowanie)

-          pomoc w modernizacji ogrodu przedszkolnego

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

6. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych.

 

 • Współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka – zorganizowanie poczęstunku
 • Współudział rodziców w organizacji uroczystości noworocznej -wspólna zabawa.
 • Udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Udział w uroczystościach wewnętrznych przedszkola

 

 

styczeń

 

wg harmonogramu uroczystości

 

7. Współudział Rodziców w respektowaniu Konwencji o Prawach Dziecka

*  udział rodziców w opracowywaniu Kontraktów klasowych

*  przestrzeganie Praw Dziecka

* udział rodziców w  pogadankach na w/w temat

wg zapotrzebowania

 

8. Współudział Rodziców w realizacji innowacji pedagogicznych .

- udział rodziców w realizacji zadań zawartych w innowacjach
- udział w konkursach  grupowych

- udział w zbiórce zużytych  baterii

wg zapotrzebowania

 

9. Rodzic – współtwórca osiąganych sukcesów

Założenie Klubu Aktywnych Rodziców .

Prowadzenie w ramach Klubu warsztatów teatralnych                     ( przygotowywanie przez rodziców przedstawień dla dzieci)

Czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Organizowanie spotkań w ramach poznawania ciekawych zawodów np.: kucharz, lekarz, policjant itp.

Prowadzenie warsztatów  dla Tatusiów np. : Tajemnicza podróż z Tatą

Prowadzenie warsztatów dla Mam np.: Kulinarne przygody z Mamą

Prowadzenie dla rodziców warsztatów np.: plastycznych , relaksacyjnych

 

 

Wg zapotrzebowania

 

Poprawiony: poniedziałek, 02 września 2013 14:11