strona główna
Roczny plan pracy przedszkola rok 2016/2017 Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
piątek, 02 września 2016 21:37

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 , poz.2156  ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego

( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015r.  poz. 1270),

· Statut przedszkola.

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2015/2016
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 • Oczekiwań rodziców
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO z roku 2015/2016

 1. 1. Wzmocnić nadzór pedagogiczny w zakresie bieżącej kontroli jakości pracy przedszkola.
 2. 2. Kontynuowanie nauki j. angielskiego z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych „ Baby Beetles” „Tom i Keri”- wprowadzić projekt we wszystkich grupach wiekowych .
 3. 3. W klasach wprowadzić napisy  dwujęzykowe  np.: nazwy przedmiotów , mebli, kolorów.
 4. 4. Zachęcać rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
 5. 5. W dalszym ciągu  ulepszać bazę przedszkola , w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce dydaktyczne .
 6. 6. Stwarzać warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli.
 7. 7. W dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać dzieciom i rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy.
 8. 8. Udoskonalić formę przekazu informacji na stronie internetowej przedszkola .
 9. 9. Systematycznie planować zadania ściśle związane z priorytetami na dany rok szkolny.
 10. 10. Zaplanować wycieczki integracyjne z rodzicami.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa , rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 1. 1. Z komputerem za pan brat  –rozwijanie i doskonalenie umiejętności i wiadomości z zakresu kompetencji informatycznych dzieci.

Cele:

 • Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności informatycznych.
 • Rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie dzieciom informatycznych  sytuacji dydaktycznych z wykorzystaniem programów komputerowych.
 • Posługiwanie się podstawowym słownictwem z zakresu pojęć informatycznych.

2.      Czytam ja czytasz ty - Tworzenie warunków do rozwijania aktywności i kompetencji czytelniczych dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 • pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec czytelnictwa
 • rozwijanie wyobraźni poprzez zapoznawanie z literaturą dziecięcą
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem  i ruchem
 • uczynienie przedszkolaka bycia wrażliwym, twórczym, myślącym i otwartym
 • zainteresowanie właściwym korzystaniem z książek
 • stworzenie warunków organizacyjnych , materialnych, wychowawczych i edukacyjnych , które wpłyną na

skuteczność osiągnięcia celów

3.    W świecie wartości – kształtowanie postaw tolerqancji i akceptacji wobec siebie i innych

Cele:

 • dostarczanie bodźców podświadomie działających na psychikę dziecka
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa , życzliwości, przynależności do wspólnoty przedszkolnej
 • uwrażliwianie dzieci na uważne słuchanie innych
 • wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów pojawiających się w życiu codziennym
 • rozumienie postępowania innych i porównywanie z zachowaniem własnym
 • wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na szacunku , autonomii , trosce , zaufaniu i wsparciu
 • wzmocnienie  wiary w siebie i we własne możliwości poprzez udział w różnych formach aktywności
 • korygowanie niewłaściwych postaw wobec siebie i innych
 • dążenie do zmian zachowań zmierzających do integracji grupy
 • weryfikacja własnych reakcji na niepełnosprawność
 • uświadamianie istnienia szansy pokonania swojej słabości , możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań
 • uświadamianie , że każdy ma swoje prawa ( Prawa Dziecka)
 • uświadamianie znaczenia wolontariatu w życiu każdego człowieka

4. „ Z angielskim za pan-brat” kształcenie umiejętności posługiwania się j. angielskim

Cele:

 • rozwijanie inteligencji językowej
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających swobodnemu używaniu języka obcego
 • usprawnienie przyswajania słówek nauczanych dwujęzycznie ( pol-ang)
 • kształtowanie świadomości przynależności do wspólnoty narodowej , etnicznej i językowej

 

 

Rodzaj działań

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 1. A. Dzieci

1. Z komputerem za pan brat  –rozwijanie i doskonalenie kompetencji informatycznych dzieci .

* Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości

*  Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi

* Organizowanie i prowadzenie działań wynikających   z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

 

* udział w zajęciach Koła Informatycznego

* udział dzieci w zabawach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych w oparciu o właściwe programy komputerowe

 

 

 

3. „Czytam ja czytasz ty” tworzenie warunków do rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci w różnorodnych formach działalności  :

Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

*  aktywne uczestniczenie w różnego typu przedstawieniach

Wewnątrz przedszkolnych

* wyjazdy do teatru , bibliotek

* odgrywanie scenek rodzajowych posługując

się mową, mimiką, gestem i ruchem

* udział w  zaproponowanych przez nauczycielki

formach pracy rozwijających twórczą aktywność

* Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

* Ekspozycje prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej działalności, zaangażowanie w konkursy plastyczne

* Udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu oraz w imprezach   i spotkaniach organizowanych przez inne placówki

*Rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich

*głośne czytanie wybranych fragmentów książek

Przynoszenie do przedszkola własnych książek

Udział w spotkaniach autorskich

*naprawianie uszkodzonych książek

*Tworzenie ilustracji do słuchanych utworów literackich

 

3.W świecie wartości – kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych Stosownie metod aktywizujących

Udział dzieci w:

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama

* Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami i obowiązkami

* udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów

*„Kodeks Przedszkolaka” – ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów

* Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczo-profilaktycznego

*udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka ( prawo do szacunku, bycia sobą , do radości , miłości)

*udział w akcjach charytatywnych

* poznawanie właściwych zachowań na podstawie wysłuchanych treści literackich

* kształtowanie postawy życzliwości i serdeczności wobec wszystkich

*kształtowanie  tolerancji wobec innych
4. „ Z angielskim za pan-brat” kształcenie umiejętności posługiwania się j. angielskim

* udział w konkursach o tematyce narodowościowej

* spiewanie piosenek , powtarzanie prostych rymowanego , wierszyków

* uczestniczenie  w zabawach prowadzonych w j. angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramami

przedstawień , uroczystości

i wycieczek, zgodnie z planami zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu całego roku

 

Na bieżąco

 

 

Zgodnie z :

-planami miesięcznymi

- innowacjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

B.  Nauczyciele

 

1. Z komputerem za pan brat  –rozwijanie i doskonalenie kompetencji informatycznych dzieci .

 • Prowadzenie systematycznych obserwacji i diagnoz
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami
 • Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości
 • Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi
 • Udział w różnorodnych szkoleniach
 • Tworzenie i doposażanie kącików komputerowych
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych – kółko informatyczne
 • Organizowanie zabaw z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych

2. „Czytam ja czytasz ty” tworzenie warunków do rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci w różnorodnych formach działalności

-   organizowanie spotkań autorskich

-         organizowanie uroczystości i imprez wewnątrz przedszkolnych

-         prowadzenie zajęć z wykorzystaniem biblioterapii

-         uściślenie współpracy z pobliskimi przedszkolami

i szkołami i placówkami kulturalno – oświatowymi

-   systematyczne wzbogacanie i doposażenie kącików

książki

- realizacja innowacji pedagogicznych

- kontynuowanie działalności kółka teatralnego Rogusie

-    wykorzystywanie w pracy z dziećmi  metod

i formy pracy rozwijających różne sfery aktywności,

a wśród nich m.inn.:

 • metodę żywego słowa – bajka , opowiadanie
 • metoda czynna- samodzielnych doświadczeń
 • zadań stawianych do wykonania
 • metoda wizualizacji
 • wizualizacja
 • pedagogika zabawy
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • elementy metody K. Orffa
 • opowieści ruchowe
 • burza mózgów

 

3.    W świecie wartości – kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych

Kształtowanie świadomości do akceptacji siebie i innych oraz przestrzegania zasad tolerancji

Stosownie metod aktywizujących

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

* gry i zabawy  ruchowe

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama, Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami                               i obowiązkami

* współpraca z GOPS

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- realizacja innowacji pedagogicznej

5. „ Z angielskim za pan-brat” kształcenie umiejętności posługiwania się j. angielskim

- kontynuowanie programu dwujęzyczności  Uczę się Ja – uczysz się Ty „

- organizowanie konkursów

- nawiązanie współpracy z placówką europejską

- tworzenie warsztatu pracy związanej z edukacją językową

 

6. Organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola:

 1. terapia pedagogiczna
 2. jęz. angielski,
 3. umuzykalniające
 4. gimnastyka korekcyjna,
 5. koncerty muzyczne,
 6. zajęcia logopedyczne
 7. zajęcia taneczne
 8. z zakresu rekreacji ruchowej, inspirujących różne formy ruchu  i umożliwiających aktywność w tym zakresie np.:

- zajęciach sportowych

- terenowych

- różnego rodzaju wycieczkach

-  rodzinnym festynie sportowym

7. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

8. Systematyczne monitorowanie frekwencji dzieci 6-

letnich.

 • Uściślenie współpracy nauczycieli dzieci 6- letnich w tym zakresie
 • Przyjęcie jednolitych działań wychowawczo- dydaktycznych w przypadku długo trwającej nieobecności dziecka

9. Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do

głównych kierunków pracy w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

systematycznie

w ciągu całego roku

zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z :

-treścią innowacji pedagogicznej

 

systematycznie

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systematycznie

w ciągu całego roku

 

Zgodnie z planami zajęć dodatkowych

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem ewaluacji

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszyst

 

Z.Krychniak,

A.Skoneczna

Z.Krychniak

D.Hermann

Towarzystwo muzycz

lider do spraw ewaluacji

wszyscy nauczyciele

C. Pracownicy administracji i obsługi

1.Realizacja działań związanych z bezpieczeństwem dzieci:

 • dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek
 • usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w
 • pamiętanie o przepisach b.h.p. ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

2.Organizowanie przez intendenta i kucharkę szwedzkie stołu

3. Opracowywanie menu : kucharz, intendent, przedstawiciel Rady Rodziców

w ciągu całego roku

pracownicy administracji i obsługi

 

 

 

 

 

D.  Modernizacja budynku i ogrodu

1. Doposażenie sal     w przybory i pomoce  przydatne                w prowadzeniu zajęć dodatkowych .

 

2.Doposażenie ogrodu przedszkolnego wg. potrzeb

 

3. Wzbogacenie kącików zainteresowań o materiały

umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

dzieci.

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

dyrektor

 

 

 

dyrektor

 

n-lki grup

 

 

E. Rodzice

 

1.Organizowanie spotkań grupowych w celu:

- Zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola, zmianami w ustawie o systemie oświaty, nowymi formami płatności za przedszkole,

- Zapoznanie rodziców z dokumentami prawnymi, m. in. Statutem przedszkola, Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, Podstawą Programowa, Program wychowawczym, Programem Opiekuńczym, Strategią działań wychowawczych i zapobiegawczych, Rocznym Planem Pracy Przedszkola, Koncepcją Pracy.

- Przedstawienie rodzicom wniosków z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017

- Przedstawienie rodzicom Kodeksu zachowania się przedszkolaka- respektowanie zasad przez dzieci
i rodziców.

- zapoznanie rodziców z głównymi ideami i treściami innowacyjnego programu dotyczącego dwujęzyczności w przedszkolu

- Współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola. Współpraca dotyczy m.in.:

- opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,

- wspierania działalności przedszkola po-przez gromadzenie funduszy
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

- oceny pracy nauczyciela;

-zagadnień wychowawczych i dydaktycznych.;

- Rada Rodziców współpracuje
z pozostałymi organami przedszkola oraz wydatkuje fundusze zgodnie z regulaminem swojej działalności.

- informowania rodziców   o zadaniach wychowawczych

i kształcących realizowanych w przedszkolu,

- zapoznania rodziców   z „Podstawą programową wychowania

przedszkolnego”     i włączenia ich do kształtowania

u dzieci wiadomości   i umiejętności w niej zawartych,

- przekazywania rodzicom rzetelnej informacji na temat dzieci,

ich zachowania i rozwoju, a także włączenia ich do

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci  i łagodzenia

trudności  na jakie natrafiają,

- zachęcania rodziców  do współdecydowania w sprawach

przedszkola np.: ustalania    i zatwierdzania harmonogramu

wycieczek, wspólnego organizowania wydarzeń, w których

biorą udział dzieci, tworzenia dekoracji, wzbogacania sal

zajęć   w środki dydaktyczne, współtworzenie menu

- zapoznania rodziców z ofertami programowymi szkół

2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

3. Aktualizacja kącika dla rodziców w szatni

4. Udział rodziców w zajęciach otwartych metodą warsztatową

5.Zaproszenie na spotkania z rodzicami specjalistów:

logopedę,   psychologa – porady jak poradzić sobie z agresją

6. Przeprowadzanie badań związanych z problemami

i oczekiwaniami  rodziców.

7. Systematyczne włączanie rodziców do przygotowywania

i wystawiania przedstawień zarówno na terenie przedszkola

,jak i poza nim.

8. Warsztaty teatralne , kulinarne z rodzicami

9. Sponsoring  pomocy do stworzenia optymalnego klimatu

zajęć .

10.  Zachęcenie rodziców do czytania bajek, które znajdują się

w innowacji oraz zamieszczone  na stronie internetowej

naszego przedszkola.

11.Wspieranie działań nauczycieli poprzez doposażenie

kącików aktywności

12.Finansowanie wyjazdów swoich dzieci  np.: na wycieczki

13.   Udział rodziców w:

a. uroczystościach przedszkolnych

b. zajęciach otwartych prowadzonych przez  instruktorów

zajęć dodatkowych

c. „Dniach Otwartych”

d. spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych

14. Śledzenie wydarzeń przedszkola na stronie internetowej

oraz poprzez gazetkę przedszkolną„Gazetka

przedszkolaka”.

15.Udział rodziców z dziećmi w szkoleniach z I pomocy przedmedycznej , w spotkaniach kulinarnych

16.Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu

do głównych  kierunków pracy w roku szkolnym

2016/2017.

17. „Skrzynki uwag i propozycji rodziców”

 

 

 

Zgodnie z planem współpracy z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie  harmonogramem

 

 

 

wg harmonogramu spotkań rodziców

 

 

 

 

 

zgodnie  harmonogramam

 

 

 

 

 

wszyscy n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Poprawiony: piątek, 02 września 2016 21:46