strona główna
STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 03 września 2012 20:25

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

(rozporządz. MENiS z dnia 31.01.2003 z późń. zmian)w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; ustawa o wychowaniu w trzeźwości;)

PROCEDURA l

• dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

1. Powiadamia dyrektora placówki

2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola

3. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17:00) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka - sprawdzeniu czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:

a) podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców);

b) gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).

4. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.

5. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka , jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję (specjalisty ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd rodzinny.

PROCEDURA II

. dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Nie wydaje dziecka.

2. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną- wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

4. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania - uzgadnia kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie widnieje na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka - przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nauczyciel sprawdza czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon.

5. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor może - patrz punkt 4 procedury l

6. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.

7. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

PROCEDURA III

• dotyczy przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki

2. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

3. Dyrektor placówki wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania; zobowiązuje go do podporządkowania się im.

4. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu.

5. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy Wydz. Rodzinny i Nieletnich.

PROCEDURA IV

• dotyczy przypadku gdy nauczyciel otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki, zaniedbane powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia osobę, która przekazuje informację o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych).

2. Jeżeli osoba powiadamiająca nie chce podejmować działań osobiście powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i sporządza notatkę służbową.

3. Dyrektor wspólnie z nauczycielem może podjąć następujące kroki:

a) rozmowa z rodzicami i wskazanie instytucji pomocowych;

b) zwraca się do najbliższej jednostki policji z prośba o rozeznanie w sytuacji rodzinnej i domowej dziecka;

c) w sytuacji, gdy nadal sytuacja nie ulega zmianie powiadamia najbliższą jednostkę policji celem wyjaśnienia, a następnie powiadamia sąd rodzinny

4. W przedszkolu gromadzona jest dokumentacja z podejmowanych działań.

PROCEDURA V

• dotyczy przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy powinien podjąć następujące kroki:

1. Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.

2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.

3. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola.

4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.

5. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.

6. W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.

7. W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby ( straż pożarną, pol

8. W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

PROCEDURA VI

• dotyczy przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

Lekkie obrażenia ( otarcia, skaleczenia)

1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę

2. Powiadamia dyrektora placówki.

3. Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.

4. Dokonuje się zapisu w zeszycie szybkiej informacji.

Poważny wypadek

1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę

2. Powiadamia dyrektora placówki.

3. Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku, gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców spisuje notatkę z rozmowy)

4. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej powiadamia dyrektora przedszkola , wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców/opiekunów

5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 

Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112

Ośrodek Zdrowia  w Rogowie

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 20:32