strona główna
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA - STRATEGIA DZIAŁAŃ Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 03 września 2012 20:20

BEZPIECZEŃSTWO

 

Jak każda placówka dla dzieci, nasze przedszkole posiada ustalone procedury dotyczące bezpieczeństwa wychowanków. W Gminnym Przedszkolu w Rogowie wszystkich pracowników , rodziców i opiekunów obowiązują przepisy zawarte w: statucie placówki, wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa dzieci, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży.

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

PODCZAS ICH POBYTU W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE

1.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

2.

Nauczyciel oraz inni pracownicy przedszkola muszą by ć świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nich spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich działań.

3.

Nauczyciel oraz inni pracownicy przedszkola muszą mieć świadomość, że w przypadku narażenia życia i zdrowia dzieci, ponoszą za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

4.

Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w instrukcji BHP i PPOŻ obowiązujące na terenie przedszkola.

5.

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. Wszystkie osoby upoważnione muszą być wykazane z imienia i nazwiska oraz stopnia pokrewieństwa w UPOWAŻNIENIU jakie wypisuje rodzic podczas pierwszego zebrania . Nauczyciel ma obowiązek nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.

6.

Od godziny 7:00 dzieci schodzą się w oddziale III. O godzinie 8.00 czynne są już wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

7.

Dzieci muszą być objęte ciągłym dozorem i opieką, nauczyciel pod żadnym pozorem nie pozostawia swoich wychowanków bez opieki dorosłych.

8.

Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

9.

Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek , uczy dzielenia się nimi.

10.

Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są same w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

11.

Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

12.

Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

13.

Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

14.

W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. Dodatkowo opiekę nad dziećmi sprawują woźne oddziałowe, które mają obowiązek wychodzić na plac zabaw razem ze swoją grupą.

15.

Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają do przedszkola kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy są obecne wszystkie dzieci.

16.

Codziennie rano nauczyciele mają obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Konserwator odpowiada za przegląd i usunięcie wszelkich niebezpieczeństw na terenie całego placu zabaw.

17.

Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

18.

Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść oraz karty wycieczki .Nad grupą sprawuje opiekę nauczyciel, który ma do pomocy woźną oddziałową. Wyjścia poza teren powinny być uzgadniane z dyrektorem przedszkola .

19.

Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę wycieczki. Kierownik i opiekunowie wycieczki biorą pełną odpowiedzialność podczas wycieczki za wymienione na liście dzieci. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni.

20.

Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek- patrz procedura wycieczek

21.

Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

22.

Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać ani na chwilę grupy samej. Gdy z różnych przyczyn nauczyciel musi wyjść, grupą musi się zająć woźna oddziałowa. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

23.

W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:

- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy

- zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka

- zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.

24.

Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji BHP obowiązującej w przedszkolu także w opracowanej na potrzeby przedszkola procedurze Strategii Działań Wychowawczych i Zapobiegawczych oraz Interwencyjnych Wobec Dzieci i Młodzieży.

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 20:25