strona główna
PROCEDURA organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 03 września 2012 19:04

PROCEDURA

„ ORGANIZACJI POMOCY

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE”

I. PODSTAWA PRAWNA

1. art.22 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ.U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

3.Statut przedszkola

II. CEL PROCEDURY

1. Ujednolicenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Gminnym Przedszkolu w Rogowie

2. Zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3.Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczo – dydaktycznych.

III. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych uczniów, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności

2) z niedostosowania społecznego

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4) ze szczególnych uzdolnień

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się

6) z zaburzeń komunikacji językowej

7) z choroby przewlekłej

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9) z niepowodzeń edukacyjnych

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową

dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego,

kontaktami środowiskowymi

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi

lub ze zmianą środowiska edukacyjnego

2.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi we współpracy z:

 rodzicami uczniów;

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

 placówkami doskonalenia nauczycieli;

 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci.

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 ucznia;

 rodziców ucznia;

 nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 pomocy nauczyciela.

5.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie udzielana uczniom w formie:

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

 socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 porad i konsultacji,

 zajęć rozwijających uzdolnienia

rodzicom uczniów i nauczycielom:

 porad

 konsultacji

 warsztatów

 Szkoleń

6. Rodzaje oraz organizacja zajęć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1) Rodzaje zajęć:

 zajęcia rozwijające uzdolnienia

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 zajęcia specjalistyczne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

2) Organizacja zajęć specjalistycznych:

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów

 zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów

 zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 dzieci.

3) Czas trwania zajęć:

Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.

4) Osoby prowadzące

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający

kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

Zadania dyrektora:

1. Organizowanie w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2. Tworzenie Zespołu w składzie ( decyzja - załącznik nr 1) : zespołu nauczycieli, oraz specjalistów prowadzących zajęcia przed opracowaniem

arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012:

 dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii),

 dla ucznia wobec którego nauczyciel, lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych (niezwłocznie po otrzymaniu informacji)

3. Wyznaczanie osoby koordynującej pracę Zespołu.

4. Na podstawie zaleceń Zespołu, ustalanie dla ucznia form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru

godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012 (Wymiar godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do

Dyspozycji dyrektora szkoły zgodnie z Kartą Nauczyciela).

5. Wpisywanie do Kary indywidualnej potrzeb ucznia ustalonych form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz umieszczenie daty i podpisu.

6. Informowanie na piśmie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

7. Poszukiwanie rozwiązań w sprawie nawiązania współpracy z nauczycielami i specjalistami posiadający kwalifikacje odpowiednie

do potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8. Powiadomienie rodziców dziecka o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach. (w części dotyczącej ich dziecka.)

9. Wnioskowanie o uczestniczeniu w spotkaniach zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10. Na podstawie dokonanej przez zespół oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej decydowanie o wcześniejszym zakończeniu

udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

11. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola przekazanie rodzicom ucznia

oryginału karty. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, pozostaje kopia karty.

12. Przekazanie kopii karty indywidualnej potrzeb ucznia za zgodą rodziców ucznia przedszkola, do przedszkola o której mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy,

do której uczeń został przyjęty.

Zadania koordynatora zespołu :

1. Zwoływanie spotkań zespołu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

2. Koordynowanie prac zespołu.

3. Kierowanie ewaluacją zespołu.

4. Współdziałanie z innymi instytucjami i osobami wspierającymi.

Zadania Zespołu:

1. Ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.

2. Określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, a w przypadku ucznia

posiadającego orzeczenie lub opinię z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii( § 19.ust.2.1)

3. Określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie informacji

zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia przekazanej przez przedszkole lub szkołę do której uczeń uczęszczał poprzednio.

4. Na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno -pedagogicznej

oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, plan działań wspierających

( załącznik nr 2) zawierający:

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;

3) metody pracy z uczniem;

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

5) działania wspierające rodziców ucznia;

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi

na rzecz rodziny, dzieci.

5. Opracowanie wspólnego planu działań wspierających dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz

możliwości psychofizyczne mogą.

6. Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć dotyczącej

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej — po zakończeniu jej udzielania;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym — przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola,

na kolejny rok szkolny.

7. Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć na wniosek rodziców, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola okresu udzielania danej formy pomocy.

8. Dokonując oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dziecku dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Zakładanie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia. ( załącznik nr 3) , którą dołącza się do dokumentacji badań i czynności

uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

10. Przedstawianie dyrektorowi Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia po każdym spotkaniu zespołu.

11. Nie później niż do 30 kwietnia danego roku określanie zalecanych form i sposobów pomocy.

12. W terminie do dnia 30 września 2011 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2011/2012.

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

Zadania nauczycieli :

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

2. Zaplanowanie sposobów zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.

3. Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień.

4. Informowanie dyrektora przedszkola o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych.

Zadania specjalistów posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć

Zadania pedagoga i psychologa w przedszkolu:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów.

2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

Zadania logopedy w przedszkolu:

1. Prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.

3. Diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

4. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

5. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.ó

IV. TERMINY

1. W przedszkolach, pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2011/2012.

2. W terminie do dnia 31 marca 2011 r.:

1) dyrektorzy przedszkoli tworzą dla uczniów zespoły

2) zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1

3. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną w roku szkolnym 2010/2011, zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.

4. W terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dyrektorzy przedszkoli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012.

5. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji przedszkoli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rok szkolny 2011/2012

dyrektorzy informują na piśmie rodziców uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012.

6. W terminie do dnia 30 września 2011 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających ( załącznik nr 2) realizowane w roku szkolnym 2011/2012.

7. W roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolach, pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 39.

8. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną w roku szkolnym 2011/2012, zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Decyzja dyrektora w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2. Plan działań wspierających

3. Kary indywidualnej potrzeb ucznia

4. Karta informacyjna dla rodziców

Procedura przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 04.04.2011 r.

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 19:19