strona główna
Program - Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Przedszkoli Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
środa, 09 września 2015 14:03

Program MEN dotyczący Kompleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli - współpraca z łódzkim WODN .

SPRAWOZDANIE ANIMATORA Z  REALIZACJI DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015-

W październiku 2014r. Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Rogowie przedstawiła wyniki swojej diagnozy potrzeb i wyraziła chęć realizacji Programu MEN dotyczącego Kompleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli.

Po analizie potrzeb wskazanych przez nauczycielki postanowiono zająć się obszarem dotyczącym bezpieczeństwa i wspierania rozwoju emocjonalnego małego dziecka. Sformułowano cele SMART, będące opisem stanu docelowego, który miał być efektem realizacji Rocznego Planu Wspomagania.
1. Dane z analizy zapisów w dziennikach wskażą, że każda grupa co najmniej dwa razy w miesiącu realizowała zadania rocznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny 2014/2015 dotyczące wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka i przeciwdziałania agresji.
2. Dane z analizy zapisów w dziennikach wskażą, że każda grupa co najmniej dwa razy w miesiącu realizowała zadania rocznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny 2014/2015 dotyczące stosowania różnorodnych metod i form pracy inspirujących dzieci do podejmowania działań twórczych.
3. Do 31 maja 2015r. przynajmniej 60% rodziców wskaże w ankiecie swój aktywny udział w działaniach podejmowanych przez przedszkole w zakresie promowania zachowan warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Cała Rada Pedagogiczna wspólnie opracowała Harmonogram Wspomagania Przedszkola. Zaplanowano zadania dotyczące szkoleń rady pedagogicznej mających na celu:
- wspieranie rozwoju emocjonalnego małego dziecka
- wychowanie w duchu wartości poprzez wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
- poznanie i wykorzystanie narzędzi myślowych TOC w edukacji zdrowotnej edukacji dla bezpieczeństwa
Ponadto rada pedagogiczna zaplanowała szereg działań podejmowanych z dziećmi – stosowanie metod aktywizujących – pedagogiki zabawy, muzykoterapii, bajko terapii, dramy, technik relaksacyjnych; udział w konkursach dotyczących właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia; spotkania z osobami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa i zdrowia (policjant, strażak, lekarz, pielęgniarka); udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków „Akademia Aquafresch”.
W roku szkolnym 2014/2015 w działania podejmowane przez przedszkole włączono rodziców poprzez udział rodziców z dziećmi w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, warsztatach kulinarnych i teatralnych. W celu sprawdzenia, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele SMART zaplanowano analizę dokumentów – planów miesięcznych nauczycieli. Analiza planów miesięcznych wykazała, że 100% nauczycieli planowało i realizowało dwa razy w miesiącu zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny i przeciwdziałające agresji oraz zajęcia z zastosowaniem różnorodnych metod
i form pracy inspirujących do podejmowania działań twórczych przez dzieci. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazały, że 87 % rodziców (przy zakładanych 60%) aktywnie uczestniczyło w działaniach podejmowanych przez przedszkole w zakresie promowania zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Na ostatnim spotkaniu z Radą Pedagogiczną przestawiono sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Wspomagania, oraz wnioski i rekomendacje:

Wnioski:

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy inspirujących dzieci do podejmowania działań twórczych zwiększyło efekty kształcenia.
 1. Systematyczne planowanie i realizowanie działań w zakresie wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka, oraz edukacji dla zdrowia
  i bezpieczeństwa  przyczyniło się do kształtowania pożądanych postaw
  dzieci.

Rekomendacje:

 1. W planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej, należy uwzględniać możliwości rozwojowe dzieci, ich zainteresowania i zdolności.
 2. Promowanie i prezentowanie działań, wiedzy i umiejętności dzieci
  w środowisku zwiększy motywację i przyczyni się do propagowania pozytywnych i pożądanych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych.
 3. W celu zwiększenia efektywności wprowadzanych zmian warto opracować narzędzia pozwalające na systematyczne monitorowanie realizowanych zadań.
Poprawiony: środa, 09 września 2015 14:08