strona główna
Plan współpracy z rodzicami 2015/2016 Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
środa, 09 września 2015 12:57

CEL OGÓLNY :

 • Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci.
 • Obustronne wsparcie Rodzic-Nauczyciel-Rodzic,   w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 • ścisła współpraca ze Rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • wypracowanie więzi z rodzicami w roli współtwórców i odpowiedzialnych za organizację pracy przedszkola
 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola  i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi

1. Organizacja spotkań  z rodzicami.

 • Spotkania z Rodzicami:
  • Sprawy organizacyjne dla nowych rodziców , zapoznanie z działalnością Rady Rodziców
  • wybór trójek klasowych , powołanie nowej Rady Rodziców – opracowanie planu pracy RR
  • „kawiarenka dla rodziców” spotkania min. co 2 miesiące
  • Program współpracy z Rodzicami ( harmonogram , plan działań, terminy)
  • Ustalenie przebiegu imprez świątecznych , zaopiniowanie planu finansowego przedszkola
  • Spotkanie wigilijne rodziców – Jasełka – Rodzice-nauczyciele - dzieciom
  • Podsumowanie działalności przedszkola za I półrocze
  • Spotkania grupowe – podsumowanie obserwacji
  • Marcowane przedszkole- integracja rodziców
  • Przygotowanie występów artystycznych : Rodzice, Nauczyciele, Dzieci  dla mieszkańców Rogowa i okolic
  • Omówienie organizacji Festynu Rodzinnego
  • Wspólne zakończenie roku szkolnego – wycieczka koleją wąskotorową

 

 • Spotkania adaptacyjne:  Dni Otwarte Przedszkola

 

 • Spotkania indywidualne – w wyznaczonych godzinach konsultacji

 

Czerwiec 2015 /                   1 wrzesień 2015

Wrzesień/październik 2015

min. 1x na dwa m-ce

Październik 2015

Listopad 2015

Grudzień 2015

Styczeń 2016

Luty 2016

Marzec 2016

Kwiecień 2016

Maj 2016

Czerwiec 2016

marzec /czerwiec

cały rok

 

 

 

2. Wspieranie

Rodziców w pozyskiwaniu wiedzy pedagogicznej na temat rozwoju i zdrowia dziecka.

Przeprowadzenie prelekcji na temat:

> „Pierwsze kroki dziecka 3 letniego w przedszkolu. Adaptacja dziecka.”

> Zdrowa żywność  w przedszkolu

> Rola rodziców w rozwijaniu zainteresowań małych

dzieci

> Matematyka - królowa nauk

 

Prezentacja literatury dla rodziców – Biblioteczki przedszkolnej

 

 

Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci. (Spotkanie z pedagogiem , psychologiem, logopedą)

 

 

wrzesień

 

wg ustaleń z nauczycielami

 

 

 

czerwiec

 

 

wg potrzeb

 

 

 

3. Współpraca z rodzicami w  celu podnoszeniu poziomu nauczania.

 • Prowadzenie zajęć otwartych, połączonych z dyskusją
 • Włączanie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom.
 • Konsultacje z nauczycielem:

-          rozmowy indywidualne

-         rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

 

 • Współpraca nauczyciela i rodziców w celu ujednolicenia wychowania dziecka w domu i w przedszkolu ( tematy dotyczące ogólnych założeń planu pracy, warunków prawidłowego rozwoju dziecka, organizacja uroczystości)
 • Prowadzenie kącika dla rodziców ( aktualne gazetki na tematy wychowawcze, prezentacja nauczonych treści – wiersze, piosenki, zapoznanie z tematami kompleksowymi)
 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej
 • Informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu .
 • Organizowanie konkursów rodzinnych
 • Współpraca w organizowaniu wycieczek
 • Przedstawianie wyników diagnozy  dz. 5 i 6 letnich
 • Przedstawianie wyników obserwacji dz. 3-4 letnich

 

w ciągu roku szkolnego

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

aktualizowanie co miesiąc

 

na bieżąco

na bieżąco

co 3 miesiące

 

Min. 2 x w roku

 

4. Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.

 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Kierowanie wychowanków do poradni za zgodą rodziców.
 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
 • Udział dzieci w zajęciach z terapii pedagogicznej

 

 • Udział dzieci w zajęciach logopedycznych  na terenie przedszkola
 • Powołanie zespołu – nauczycieli  do analizowania wyników obserwacji pedagogicznych i  wspomagania dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

w zależności od potrzeb

 

5.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola.

 • Zaangażowanie rodziców w prace  na rzecz przedszkola:

-          pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego

-          pomoc w przygotowaniu rekwizytów do inscenizacji bajek

-          pomoc w wykonaniu strojów na występy

-          pomoc w zorganizowaniu aukcji prac (sponsorowanie)

-          pomoc w modernizacji ogrodu przedszkolnego

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

6. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych.

 

 • Współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka – zorganizowanie poczęstunku
 • Współudział rodziców w organizacji uroczystości noworocznej -wspólna zabawa.
 • Udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Udział w uroczystościach wewnętrznych przedszkola

 

 

styczeń

wg harmonogramu uroczystości

 

7. Współudział Rodziców w respektowaniu Konwencji o Prawach Dziecka

*  udział rodziców w opracowywaniu Kontraktów klasowych

*  przestrzeganie Praw Dziecka

* udział rodziców w  pogadankach na w/w temat

 

wg zapotrzebowania

 

8. Współudział Rodziców w realizacji innowacji pedagogicznych .

- udział rodziców w realizacji zadań zawartych w innowacjach
- udział w konkursach  grupowych

- udział w akcjach charytatywnych

wg zapotrzebowania

 

9. Rodzic – współtwórca osiąganych sukcesów

Założenie Klubu Aktywnych Rodziców .

Prowadzenie w ramach Klubu warsztatów teatralnych                     ( przygotowywanie przez rodziców przedstawień dla dzieci)

Czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Organizowanie spotkań w ramach poznawania ciekawych zawodów np.: kucharz, lekarz, policjant itp.

Prowadzenie warsztatów  dla Ojców np. : Tajemnicza podróż z Tatą

Prowadzenie warsztatów dla Mam np.: Kulinarne przygody z Mamą

Prowadzenie dla rodziców warsztatów np.: plastycznych , relaksacyjnych

 

 

Wg zapotrzebowania

 

Poprawiony: środa, 09 września 2015 13:02