strona główna
Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
środa, 09 września 2015 12:50

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

( Dz. U. z dnia 14 maja 2013r.  poz. 560),

· Statut przedszkola.

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2014/2015

 

 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015

 

 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci

 

 • Oczekiwań rodziców

 

 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

 

 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

 

 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego

 

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO z roku 2014/2015

 1. 1. W dalszym ciągu zapewniać dzieciom bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu i w ogrodzie.
 2. 2. Monitorowanie  obiektu przedszkola , stały nadzór nad placem zabaw.
 3. 3. Promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznych nawyków poprzez działalność kółka kulinarnego
 4. 4. W dalszym ciągu kontynuować i prowadzić działania wspierające dla dzieci ( i ich rodziców) ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. 5. Wdrażanie innowacyjnej metody „ Dwujęzyczność w przedszkolu”
 6. 6. Prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu edukacji informatycznej .
 7. 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie zewnętrznego konkursu teatralnego z terenu gminy i powiatu.
 8. 8. Wypracowanie nowego systemu pisania planów miesięcznych.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 2. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

 

 1. 1. Z matematyką na Ty –rozwijanie i doskonalenie umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczo-matematycznej .

Cele:

 • Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności matematyczno-przyrodnicze
 • Rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie dzieciom doświadczeń z zakresu matematyki i przyrody
 • Posługiwanie się podstawowym słownictwem z zakresu przyrody i matematyki
 1. 2. „Przedszkolak odkrywca ” -Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami  i predyspozycjami. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci  i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych, wynikających ze szczególnych uzdolnień.

Cele:

 • stworzenie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych   i edukacyjnych, które wpłyną na rozwijanie zdolności dziecka ( koła zainteresowań)
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych
 • prowadzenie pracy wspierającej rozwój dzieci  o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych
 • organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola  dla dzieci wykazujących predyspozycje twórcze

3.      Przedszkolak – mały artysta - Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 • pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata
 • wielostronne wspieranie uzdolnień
 • rozwijanie kreatywnych postaw
 • uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem  i ruchem
 • doskonalenie nauczycieli  w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych
 • uczynienie przedszkolaka bycia wrażliwym, twórczym, myślącym i otwartym
 • podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci
 • stworzenie warunków organizacyjnych , materialnych, wychowawczych i edukacyjnych , które wpłyną na

skuteczność osiągnięcia celów

4.    Bezpieczny przedszkolak - Stop agresji -  Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Cele:

 • znajomość zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci
 • promowanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • zorganizowanie zajęć dodatkowych( I pomoc przedmedyczna)
 • przygotowywanie przez dzieci , rodziców , nauczycieli scenek teatralnych
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci
 • udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne
 • kształtowanie umiejętności zgodnej pracy i zabawy w grupie;
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami przedszkolaka;
 • wprowadzenie elementów Konwencji Praw Dziecka;
 • zwrócenie uwagi na problem występowania agresji wśród dzieci;
 • kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania;
 • uświadomienie rodzicom problemu agresji;
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności rodziców za wychowanie dziecka „bez przemocy”;
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad i norm
 • organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce
 • organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem

 

5. „ Z angielskim za pan-brat” kształcenie umiejętności posługiwania się j. angielskim

Cele:

 • rozwijanie inteligencji językowej
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających swobodnemu używaniu języka obcego
 • usprawnienie przyswajania słówek nauczanych dwujęzycznie ( pol-ang)
 • kształtowanie świadomości przynależności do wspólnoty narodowej , etnicznej i językowej

 

Rodzaj działań

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 1. A. Dzieci

1. Z matematyką na Ty –rozwijanie i doskonalenie umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczo-matematycznej .

* Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości

*  Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi

* Organizowanie i prowadzenie działań wynikających   z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

 

* udział w konkursach i quizach matemat-przyrod.

* udział dzieci w zabawach o wątku matematyczno-przyrodniczym w kącikach zainteresowań

* Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji ( LZD.SGGW.CEPL)

2.

 1. 3. „Przedszkolak odkrywca ” -Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami                                 i predyspozycjami. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci  i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych, wynikających ze szczególnych uzdolnień.
 • Udział  w zajęciach dodatkowych

- koło plastyczne

- informatyczne

-kulinarne

* aktywne uczestniczenie w różnego typu konkursach , zabawach twórczych , warsztatach , doświadczeniach i imprezach

* udział w organizowanych wernisażach i wystawach twórczości dziecięcej

* spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne zawody( malarz , rzeźbiarz, kucharz, informatyk)

*udział w konkursie kulinarnym

* wycieczki tematyczne

 

 

3. „Przedszkolak mały artysta” Rozwój twórczej aktywności dzieci poprzez :

Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

* Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych: kącik teatralny, muzyczny, plastyczny, przyrodniczy.

*  aktywne uczestniczenie w różnego typu przedstawieniach

wewnątrzprzedszkolnych

* wyjazdy do teatru

* odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując

się mową, mimiką, gestem i ruchem

*udział w uroczystościach i imprezach organizowanych

w przedszkolu oraz w imprezach i spotkaniach

organizowanych przez inne placówki

*odgrywanie scenek rodzajowych

*udział w zabawach dydaktycznych wynikających

z Konwencji Praw Dziecka ( prawo do szacunku, do bycia

sobą , do radości, do miłości itp. )

* udział w innych  zaproponowanych przez nauczycielki

formach pracy rozwijających twórczą aktywność

*udział dzieci w zajęciach dodatkowych z zakresu

aktywności artystycznej

* Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

* Ekspozycje prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej działalności, zaangażowanie w konkursy plastyczne

* Udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu oraz w imprezach   i spotkaniach organizowanych przez inne placówki

* Rozbudzanie talentów muzyczno- ruchowych

*Nauka lub przypomnienie słów i melodii hymnu przedszkolnego

*Grupowe i indywidualne śpiewanie piosenek

*Rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich

*Zachęcanie dzieci do wyrażania ciałem, gestem, ruchem otaczającą rzeczywistość

*Przedstawienie ruchem różnego typu muzyki

*Wykonanie niekonwencjonalnych instrumentów (grzechotki z puszek, butelek wypełnionych różnymi materiałami)

*Spotkanie ze zdolnymi muzycznie absolwentami przedszkola

*Zabawy w orkiestrę i dyrygenta z wykorzystaniem głosu lub instrumentu

*Organizowanie występów taneczno- wokalnych przed grupą, rodzicami , zaproszonymi gośćmi

*Słuchanie utworów muzyki klasycznej ( z nagrań na płycie CD )oraz utworów muzyki organowej

*Organizowanie spacerów i wycieczek połączonych ze słuchaniem odgłosów (lasu, parku, ruchu ulicznego)

*Kontynuowanie współpracy ze Szkołą Muzyczną w Brzezinach

*Przygotowanie „kącika muzycznego" bogatego w : instrumenty muzyczne, sprzęt do nagrania i odtwarzania muzyki, książki o znanych kompozytorach)

*Rozwijanie plastycznych uzdolnień dzieci

*Tworzenie ilustracji wyrażających zaobserwowane zjawiska i otaczający świat

*Uczestniczenie w zajęciach plastycznych na powietrzu(rysowanie kredą, patykiem po ziemi, zabawy twórcze z wykorzystaniem piasku, układanie kompozycji z tworzywa przyrodniczego

 

4. Bezpieczny przedszkolak - Stop agresji  Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci Stosownie metod aktywizujących

Udział dzieci w:

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

* gry i zabawy  ruchowe

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama

* Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami i obowiązkami

* Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia dzieci podczas realizacji innowacji pedagogicznej i programów typu: KIK 34 , Kubusiowi Przyjaciele Natury , Mamo Tato wolę wodę, Czyste powietrze wokół nas

* Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, straży miejskiej

*„Kodeks Przedszkolaka” – ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów

* Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków „Akademia Aquafresch”

* Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczo-profilaktycznego

* Poznawanie przepisów ruchu drogowego

 

Spotkanie z policjantem- „Policjant to nasz przyjaciel”

-dziecko poznaje stróżów prawa

-pogadanki policjanta-

-zwiedzanie Komendy

 

Spotkanie ze strażakiem

- pogadanki ze strażakami

- demonstracja samochodu, stroju

- próbna ewakuacja

- zwiedzanie strażnicy

 • udział w konkursach plastycznych

- zorganizowanie zajęć dodatkowych( I pomoc przedmedyczna)

5. „ Z angielskim za pan-brat” kształcenie umiejętności posługiwania się j. angielskim

* udział w konkursach o tematyce narodowościowej

* spiewanie piosenek , powtarzanie prostych rymowanego , wierszyków

* uczestniczenie  w zabawach prowadzonych w j. angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramami

przedstawień , uroczystości

i wycieczek, zgodnie z planami zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

Wg innowacji pedagogicznej

 

Na bieżąco

 

Zgodnie z :

-planami miesięcznymi

- innowacjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

B.  Nauczyciele

 

1. Z matematyką na Ty –rozwijanie i doskonalenie umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczo-matematycznej .

 • Prowadzenie systematycznych obserwacji i diagnoz
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami
 • Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb                       i możliwości
 • Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi
 • Udział w różnorodnych szkoleniach
 • Tworzenie i doposażanie kącików zainteresowań dotyczących edukacji przyrod.-matematy.

 

2. „Przedszkolak odkrywca ” -Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami                                 i predyspozycjami. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci  i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych, wynikających ze szczególnych uzdolnień.

 • Organizowanie zajęć dodatkowych :

- koło plastyczne

- informatyczne

-kulinarne

* organizowanie różnego typu konkursów , zabaw twórczych , warsztatów , doświadczeń

*organizowanie wernisaży i wystaw twórczości dziecięcej

* organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne zawody( malarz , rzeźbiarz, kucharz, informatyk)

* wzbogacanie bazy edukacyjnej niezbędnej do wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci

* organizowanie wycieczek tematycznych

 

3. „Przedszkolak mały artysta” Rozwój twórczej aktywności dzieci poprzez :Prowadzenie systematycznej pracy wspierającej rozwój   twórczej aktywności  dzieci poprzez :

-   organizowanie spotkań z artystami

-         organizowanie uroczystości i imprez wewnątrz przedszkolnych

-         prowadzenie zajęć z wykorzystaniem biblioterapii

-         rozmowy okolicznościowe przed występem dzieci

-         uściślenie współpracy z pobliskimi przedszkolami

i szkołami i placówkami kulturalno – oświatowymi

-   systematyczne wzbogacanie i doposażenie kącików

Aktywności

- realizacja innowacji pedagogicznych

- kontynuowanie działalności kółka teatralnego Rogusie

-    wykorzystywanie w pracy z dziećmi  metod

i formy pracy rozwijających różne sfery aktywności,

a wśród nich m.inn.:

 • metodę żywego słowa – bajka , opowiadanie
 • metoda czynna- samodzielnych doświadczeń
 • zadań stawianych do wykonania
 • metoda wizualizacji
 • wizualizacja
 • pedagogika zabawy
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • elementy metody K. Orffa
 • opowieści ruchowe
 • burza mózgów

 

4.    Bezpieczny przedszkolak – stop agresji- Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez:

Stosownie metod aktywizujących

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

* gry i zabawy  ruchowe

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama

* Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami                               i obowiązkami

* współpraca z GOPS

- prowadzenie dla dzieci i rodziców szkoleń ( I pomoc przedmedyczna)

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- realizacja innowacji pedagogicznej

5. „ Z angielskim za pan-brat” kształcenie umiejętności posługiwania się j. angielskim

- udział w krusie WODN –„Uczę się Ja – uczysz się Ty „

- organizowanie konkursów

- nawiązanie współpracy z placówką europejską

- tworzenie warsztatu pracy związanej z edukacją językową

 

 

6. Organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola:

 1. terapia pedagogiczna
 2. jęz. angielski,
 3. umuzykalniające
 4. gimnastyka korekcyjna,
 5. koncerty muzyczne,
 6. zajęcia logopedyczne
 7. zajęcia taneczne
 8. z zakresu rekreacji ruchowej, inspirujących różne formy ruchu  i umożliwiających aktywność w tym zakresie np.:

- zajęciach sportowych

- terenowych

- różnego rodzaju wycieczkach

-  rodzinnym festynie sportowym

7. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

8. Systematyczne monitorowanie frekwencji dzieci 5-6-

letnich.

 • Uściślenie współpracy nauczycieli dzieci 5-6- letnich w tym zakresie
 • Przyjęcie jednolitych działań wychowawczo- dydaktycznych w przypadku długo trwającej nieobecności dziecka

9. Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do

głównych kierunków pracy w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

systematycznie

w ciągu całego roku

zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z :

-treścią innowacji pedagogicznej

 

systematycznie

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systematycznie

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planami zajęć dodatkowych

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lider do spraw ewaluacji

 

 

wszyscy nauczyciele

C. Pracownicy administracji i obsługi

1.Realizacja działań związanych z bezpieczeństwem dzieci:

 • dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek
 • usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w
 • pamiętanie o przepisach b.h.p. ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

2.Organizowanie przez intendenta i kucharkę szwedzkie stołu

3. Opracowywanie menu : kucharz, intendent, przedstawiciel Rady Rodziców

 

w ciągu całego roku

pracownicy administracji i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Modernizacja budynku i ogrodu

1. Doposażenie sal     w przybory i pomoce  przydatne                w prowadzeniu zajęć dodatkowych .

 

2.Doposażenie ogrodu przedszkolnego wg. potrzeb

 

3. Wzbogacenie kącików zainteresowań o materiały

umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

dzieci.

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

dyrektor

 

n-lki grup

 

E. Rodzice

 

1.Organizowanie spotkań grupowych w celu:

- Zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola, zmianami w ustawie o systemie oświaty, nowymi formami płatności za przedszkole,

- Zapoznanie rodziców z dokumentami prawnymi, m. in. Statutem przedszkola, Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, Podstawą Programowa, Program wychowawczym, Programem Opiekuńczym, Strategią działań wychowawczych i zapobiegawczych, Rocznym Planem Pracy Przedszkola, Koncepcją Pracy.

- Przedstawienie rodzicom wniosków z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych w roku szkolnym 2015/2016

- Przedstawienie rodzicom Kodeksu zachowania się przedszkolaka- respektowanie zasad przez dzieci
i rodziców.

- zapoznanie rodziców z głównymi ideami i treściami innowacyjnego programu dotyczącego dwujęzyczności w przedszkolu

- Współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola. Współpraca dotyczy m.in.:

- opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,

- wspierania działalności przedszkola po-przez gromadzenie funduszy
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

- oceny pracy nauczyciela;

-zagadnień wychowawczych i dydaktycznych.;

- Rada Rodziców współpracuje
z pozostałymi organami przedszkola oraz wydatkuje fundusze zgodnie z regulaminem swojej działalności.

 

- zapoznania rodziców z działaniami przedszkola na rzecz zdrowia

 

- informowania rodziców   o zadaniach wychowawczych

i kształcących realizowanych w przedszkolu,

 

- zapoznania rodziców   z „Podstawą programową wychowania

przedszkolnego”     i włączenia ich do kształtowania

u dzieci wiadomości   i umiejętności w niej zawartych,

 

- przekazywania rodzicom rzetelnej informacji na temat dzieci,

ich zachowania i rozwoju, a także włączenia ich do

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci  i łagodzenia

trudności  na jakie natrafiają,

 

- zachęcania rodziców  do współdecydowania w sprawach

przedszkola np.: ustalania    i zatwierdzania harmonogramu

wycieczek, wspólnego organizowania wydarzeń, w których

biorą udział dzieci, tworzenia dekoracji, wzbogacania sal

zajęć   w środki dydaktyczne, współtworzenie menu

 

- zapoznania rodziców z ofertami programowymi szkół

 

2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

 

3. Aktualizacja kącika dla rodziców w szatni

4. Udział rodziców w zajęciach otwartych metodą warsztatową

5.Zaproszenie na spotkania z rodzicami specjalistów:

logopedę,   psychologa – porady jak poradzić sobie z agresją

6. Przeprowadzanie badań związanych z problemami

i oczekiwaniami  rodziców.

 

7. Systematyczne włączanie rodziców do przygotowywania

i wystawiania przedstawień zarówno na terenie przedszkola

,jak i poza nim.

 

8. Warsztaty teatralne , kulinarne z rodzicami

 

9. Sponsoring  pomocy do stworzenia optymalnego klimatu

zajęć .

 

10.  Zachęcenie rodziców do czytania bajek, które znajdują się

w innowacji oraz zamieszczone  na stronie internetowej

naszego przedszkola.

 

11.Wspieranie działań nauczycieli poprzez doposażenie

kącików aktywności

 

12.Finansowanie wyjazdów swoich dzieci  np.: na wycieczki

 

 

 

14.   Udział rodziców w:

 

a. uroczystościach przedszkolnych

b. zajęciach otwartych prowadzonych przez  instruktorów

zajęć dodatkowych

c. „Dniach Otwartych”

d. spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych

 

15. Śledzenie wydarzeń przedszkola na stronie internetowej

oraz poprzez gazetkę przedszkolną„Gazetka

przedszkolaka”.

 

16.Udział rodziców z dziećmi w szkoleniach z I pomocy przedmedycznej , w spotkaniach kulinarnych

 

17.Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu

do głównych  kierunków pracy w roku szkolnym

2015/2016.

18. „Skrzynki uwag i propozycji rodziców”

 

 

 

Zgodnie z planem współpracy z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie  harmonogramem

 

 

 

wg harmonogramu spotkań rodziców

 

 

 

 

 

zgodnie  harmonogramami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

na bieżąco

 

 

 

wg potrzeb

 

 

I/VI  2015

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

wszyscy n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 09 września 2015 12:56