strona główna
Roczny plan pracy przedszkola 2014/2015 Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
środa, 03 września 2014 09:43

 

ROCZNY PLAN PRACY   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

( Dz. U. z dnia 14 maja 2013r.  poz. 560),

· Statut przedszkola.

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2013/2014
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 • Oczekiwań rodziców
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego

 

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO z roku 2013/2014

 1. 1. W dalszym ciągu zapewniać dzieciom bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu i w ogrodzie.
 2. 2. Monitorowanie  obiektu przedszkola , stały nadzór nad placem zabaw.
 3. 3. Promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznych nawyków poprzez działalność kółka kulinarnego
 4. 4. W dalszym ciągu kontynuować i prowadzić działania wspierające dla dzieci ( i ich rodziców) ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. 5. Kontynuacja grupowych wycieczek integracyjnych z udziałem rodziców.
 6. 6. Zmodyfikować kąciki dziecięcych zainteresowań , wielozmysłowego poznawania – sporządzić listę potrzebnych pomocy dydaktycznych.
 7. 7. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych :edukacja teatralna , edukacja kulinarna , adaptacja w przedszkolu.
 8. 8. Wypracowanie nowego systemu pisania planów miesięcznych.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 1. 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego .
 2. 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
 3. 3. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

1.      „6-latek idzie do szkoły” -Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami   i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci  i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych, wynikających w szczególności : ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się

Cele:

 • stworzenie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych   i edukacyjnych, które wpłyną na osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci  o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych
 • organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola  dla dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych
 • współpraca ze specjalistami (logopeda, psycholog)

2.      Przedszkolak – mały artysta - Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności

Cele:

 • pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata
 • wielostronne wspieranie uzdolnień
 • rozwijanie kreatywnych postaw
 • uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem  i ruchem
 • doskonalenie nauczycieli  w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych
 • uczynienie przedszkolaka bycia wrażliwym, twórczym, myślącym i otwartym
 • podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci
 • stworzenie warunków organizacyjnych , materialnych, wychowawczych i edukacyjnych , które wpłyną na

skuteczność osiągnięcia celów

3. Stop agresji - rozpoznanie i przeciwdziałanie każdemu przejawowi agresji i przemocy  wśród dzieci.

Cele:

 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy – wszyscy członkowie mają takie samo prawo do zabawy i nauki;
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • kształtowanie umiejętności zgodnej pracy i zabawy w grupie;
 • zapoznanie z pojęciem reguła, norma;
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami przedszkolaka;
 • wprowadzenie elementów Konwencji Praw Dziecka;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywanie uczuć własnych i innych;
 • wdrażanie do okazywania serdeczności , sympatii i szacunku wszystkim członkom grupy;
 • rozwijanie umiejętności właściwej oceny zachowania innych;
 • zapoznanie z właściwymi sposobami wyrażania uczuć;
 • zwrócenie uwagi na problem występowania agresji wśród dzieci;
 • kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania;
 • uświadomienie rodzicom problemu agresji;
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności rodziców za wychowanie dziecka „bez przemocy”;
 • uwrażliwienie na problem występowania agresji wśród dzieci;
 • poznawanie metod relaksacyjnych

4.    Bezpieczny przedszkolak - Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

Cele:

 • znajomość zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci
 • promowanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • zorganizowanie zajęć dodatkowych( I pomoc przedmedyczna)
 • rozwijanie zainteresowań edukacją prozdrowotną
 • rozbudzanie w dzieciach potrzeb poznawczych
 • przygotowywanie przez dzieci , rodziców , nauczycieli scenek teatralnych
 • wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci
 • udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad i norm
 • zaszczepianie w dzieciach chęci zdobywania nowych wiadomości o zdrowym odżywianiu oraz czynnej postawy wobec  własnego i czyjegoś zdrowia
 • organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce
 • organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem

Rodzaj działań

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 1. A. Dzieci

1.Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami  i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego.

* Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości

*  Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi

* Organizowanie i prowadzenie działań wynikających   z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

*  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • obserwacje
 • diagnoza
 • wspomaganie
 • ocena skuteczności podjętych działań
 • współpraca z rodzicami
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 

* Przekazywanie informacji o postępach dzieci

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia

nauki   w szkole podstawowej

 

* Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji

 

2. Rozwój twórczej aktywności dzieci poprzez :

Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

* Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych: kącik teatralny, muzyczny, plastyczny, przyrodniczy.

*  aktywne uczestniczenie w różnego typu przedstawieniach

wewnątrzprzedszkolnych

* wyjazdy do teatru

* odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując

się mową, mimiką, gestem i ruchem

*udział w uroczystościach i imprezach organizowanych

w przedszkolu oraz w imprezach i spotkaniach

organizowanych przez inne placówki

*odgrywanie scenek rodzajowych

*udział w zabawach dydaktycznych wynikających

z Konwencji Praw Dziecka ( prawo do szacunku, do bycia

sobą , do radości, do miłości itp. )

* udział w innych  zaproponowanych przez nauczycielki

formach pracy rozwijających twórczą aktywność

*udział dzieci w zajęciach dodatkowych z zakresu

aktywności artystycznej

* Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

* Ekspozycje prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej działalności, zaangażowanie w konkursy plastyczne

* Udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu oraz w imprezach   i spotkaniach organizowanych przez inne placówki

* Rozbudzanie talentów muzyczno- ruchowych

*Nauka lub przypomnienie słów i melodii hymnu przedszkolnego

*Grupowe i indywidualne śpiewanie piosenek

*Rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich

*Zachęcanie dzieci do wyrażania ciałem, gestem, ruchem otaczającą rzeczywistość

*Przedstawienie ruchem różnego typu muzyki

*Wykonanie niekonwencjonalnych instrumentów (grzechotki z puszek, butelek wypełnionych różnymi materiałami)

*Spotkanie ze zdolnymi muzycznie absolwentami przedszkola

*Zabawy w orkiestrę i dyrygenta z wykorzystaniem głosu lub instrumentu

*Organizowanie występów taneczno- wokalnych przed grupą, rodzicami , zaproszonymi gośćmi

*Słuchanie utworów muzyki klasycznej ( z nagrań na płycie CD )oraz utworów muzyki organowej

*Organizowanie spacerów i wycieczek połączonych ze słuchaniem odgłosów (lasu, parku, ruchu ulicznego)

*Kontynuowanie współpracy ze Szkołą Muzyczną w Brzezinach

*Przygotowanie „kącika muzycznego" bogatego w : instrumenty muzyczne, sprzęt do nagrania i odtwarzania muzyki, książki o znanych kompozytorach)

*Rozwijanie plastycznych uzdolnień dzieci

*Tworzenie ilustracji wyrażających zaobserwowane zjawiska i otaczający świat

*Uczestniczenie w zajęciach plastycznych na powietrzu(rysowanie kredą, patykiem po ziemi, zabawy twórcze z wykorzystaniem piasku, układanie kompozycji z tworzywa przyrodniczego

 

3. Stop agresji - rozpoznanie i przeciwdziałanie każdemu przejawowi agresji i przemocy  wśród dzieci. Stosownie metod aktywizujących

Udział dzieci w:

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

* gry i zabawy  ruchowe

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama

* Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami i obowiązkami

 

4.    Bezpieczny przedszkolak - Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

* Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia dzieci podczas realizacji innowacji pedagogicznej i programów typu: KIK 34 , Kubusiowi Przyjaciele Natury , Mamo Tato wolę wodę, Czyste powietrze wokół nas

* Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, straży miejskiej

*„Kodeks Przedszkolaka” – ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów

* Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków „Akademia Aquafresch”

* Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczo-profilaktycznego

* Poznawanie przepisów ruchu drogowego

- ocenianie zachowań, postępowań bohaterów na podstawie

opowiadań tematycznych

- wiersze i piosenki tematyczne o ruchu drogowym

- rozmowy z dziećmi na podstawie ilustracji tematycznych

- prace plastyczne

- filmy edukacyjne

- zabawy ruchowe, zagadki

- obserwacja ruchu drogowego podczas wycieczek
i spacerów

* Poznawanie znaków drogowych:

- ilustracje, plansze

- wiersze i piosenki

- prace plastyczno – techniczne np.: sygnalizator świetlny, znaki drogowe - przejście dla pieszych

- ćwiczenia grafomotoryczne

- spacery - zwrócenie uwagi na znaki drogowe w naszej okolicy

* Nasza miejscowość i okolice

- makieta- zespołowa praca plastyczna w grupach
z właściwym umieszczeniem znaków drogowych
i sygnalizacji świetlnej

-budynki, tereny zielone, ulice, samochody, znaki drogowe, itp.

-wystaw prac dla rodziców

 

Spotkanie z policjantem- „Policjant to nasz przyjaciel”

-dziecko poznaje stróżów prawa

-pogadanki policjanta-

-zwiedzanie Komendy

 

Spotkanie ze strażakiem

- pogadanki ze strażakami

- demonstracja samochodu, stroju

- próbna ewakuacja

- zwiedzanie strażnicy

 

Jesteśmy bezpieczni na drodze

– udział w przedstawieniach teatralnych przygotowanych przez dzieci, profesjonalnych aktorów , nauczycieli , rodziców

 • udział w konkursach plastycznych

- zorganizowanie zajęć dodatkowych( I pomoc przedmedyczna)

- propagowanie zdrowego stylu życia na łonie przyrody

- rozwijanie zainteresowań edukacją prozdrowotną- tworzenie kącików zdrowia

- rozbudzanie w dzieciach potrzeb poznawczych poprzez udział w zabawach dydaktycznych , tematycznych

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- przygotowywanie przez dzieci , rodziców , nauczycieli scenek teatralnych

- wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów

- założenie hodowli np.: szczypiorku, pietruszki, ziół : tymianku, bazyli itp.

- samodzielne przygotowywanie posiłków( kanapek, sałatek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

zgodnie z harmonogramami

przedstawień , uroczystości

i wycieczek, zgodnie z planami zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

Wg innowacji pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

Zgodnie z :

-planami miesięcznymi

- innowacjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

B.  Nauczyciele

 

1.Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie  z ich możliwościami  i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego.

 • Prowadzenie systematycznych obserwacji i diagnoz
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych : terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające , kółka zainteresowań
 • Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości
 • Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi
 • Udział w różnorodnych szkoleniach
 • Prowadzenie warsztatów  z nauczycielami szkoły podstawowej
 • Prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

 

 1. Przedszkolak – mały artysta - Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności

Prowadzenie systematycznej pracy wspierającej rozwój   twórczej aktywności  dzieci poprzez :

-   organizowanie spotkań z artystami

-         organizowanie uroczystości i imprez wewnątrz przedszkolnych

-         prowadzenie zajęć z wykorzystaniem biblioterapii

-         rozmowy okolicznościowe przed występem dzieci

-         uściślenie współpracy z pobliskimi przedszkolami

i szkołami i placówkami kulturalno – oświatowymi

-   systematyczne wzbogacanie i doposażenie kącików Aktywności

- realizacja innowacji pedagogicznych

- kontynuowanie działalności kółka teatralnego Rogusie

-    wykorzystywanie w pracy z dziećmi  metod

i formy pracy rozwijających różne sfery aktywności,

a wśród nich m.inn.:

 • metodę żywego słowa – bajka , opowiadanie
 • metoda czynna- samodzielnych doświadczeń
 • zadań stawianych do wykonania
 • metoda wizualizacji
 • wizualizacja
 • pedagogika zabawy
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • elementy metody K. Orffa
 • opowieści ruchowe
 • burza mózgów

3. Stop agresji - rozpoznanie i przeciwdziałanie każdemu przejawowi agresji i przemocy  wśród dzieci.

Stosownie metod aktywizujących

*Zabawach i ćwiczeniach  integracyjnych

*Pedagogika  zabawy Klanza

*Techniki relaksacyjne

*Zabawy paluszkowe

*Zabawy rozwijające empatię u dzieci

* gry i zabawy  ruchowe

*,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

* Muzykoterapia

* Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

* Drama

* Bajkoterapia

* Konwencja Praw Dziecka – kącik z prawami i obowiązkami

* organizowanie dla rodziców prelekcji , pogadanek z udziałem specjalistów

* aktualizowanie kącika Praw i obowiązków

* wspólne wypracowanie kontraktu z grupą

* Opracowanie innowacji – Stop agresji w przedszkolu

* udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych

* współpraca z GOPS

4.    Bezpieczny przedszkolak - Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez:

- prowadzenie dla dzieci i rodziców szkoleń ( I pomoc przedmedyczna)

- propagowanie zdrowego stylu życia na łonie przyrody ( wycieczki, spacery)

- tworzenie kącików zdrowia

- rozbudzanie w dzieciach potrzeb poznawczych poprzez udział w zabawach dydaktycznych , tematycznych

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- przygotowywanie przez dzieci , rodziców , nauczycieli scenek teatralnych

- założenie hodowli np.: szczypiorku, pietruszki, ziół : tymianku, bazyli itp.

- samodzielne przygotowywanie przez dzieci posiłków  - szwedzki bufet    ( kanapek, sałatek)

- realizacja innowacji pedagogicznej

- zajęcia – kołka kulinarnego

 

5. Organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola:

 1. terapia pedagogiczna
 2. jęz. angielski,
 3. umuzykalniające
 4. gimnastyka korekcyjna,
 5. koncerty muzyczne,
 6. zajęcia logopedyczne
 7. zajęcia taneczne
 8. z zakresu rekreacji ruchowej, inspirujących różne formy ruchu  i umożliwiających aktywność w tym zakresie np.:

- zajęciach sportowych

- terenowych

- różnego rodzaju wycieczkach

-  rodzinnym festynie sportowym

6. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

7. Systematyczne monitorowanie frekwencji dzieci 5-6- letnich.

 • Uściślenie współpracy nauczycieli dzieci 5-6- letnich w tym zakresie
 • Przyjęcie jednolitych działań wychowawczo- dydaktycznych w przypadku długo trwającej nieobecności dziecka

8. Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do głównych kierunków pracy w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

systematycznie

w ciągu całego roku

zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z :

-treścią innowacji pedagogicznej

 

systematycznie

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systematycznie

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planami zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń/ czerwiec

 

 

n-lki wszystkich grup

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-l E.Zarębska

 

 

 

 

n-lki wszystkich grup

 

 

 

 

 

lider do spraw ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.Krychniak, A.Jabłońska, N.Cinkowska

A.Skoneczna

Z.Krychniak

D.Hermann

Towarzystwo muzyczne

p.M.Kryżba

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

C. Pracownicy administracji i obsługi

1.Realizacja działań związanych z bezpieczeństwem dzieci:

 • dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek
 • usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w
 • pamiętanie o przepisach b.h.p. ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

2.Organizowanie przez intendenta i kucharkę szwedzkie stołu

3. Opracowywanie menu : kucharz, intendent, przedstawiciel Rady Rodziców

w ciągu całego roku

pracownicy administracji i obsługi

 

 

 

 

 

 

D.  Modernizacja budynku i ogrodu

1. Doposażenie sal     w przybory i pomoce  przydatne  w prowadzeniu zajęć dodatkowych .

 

2.Doposażenie ogrodu przedszkolnego wg. potrzeb

 

3. Wzbogacenie kącików zainteresowań o materiały

umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

dzieci.

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

dyrektor

 

n-lki grup

 

 

E. Rodzice

1.Organizowanie spotkań grupowych w celu:

- Zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola, zmianami w ustawie o systemie oświaty, nowymi formami płatności za przedszkole,

- Zapoznanie rodziców z dokumentami prawnymi, m. in. Statutem przedszkola, Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, Podstawą Programowa, Program wychowawczym, Programem Opiekuńczym, Strategią działań wychowawczych i zapobiegawczych, Rocznym Planem Pracy Przedszkola, Koncepcją Pracy.

- Przedstawienie rodzicom wniosków z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014

- Przedstawienie rodzicom Kodeksu zachowania się przedszkolaka- respektowanie zasad przez dzieci
i rodziców.

- Współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola. Współpraca dotyczy m.in.:

- opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,

- wspierania działalności przedszkola po-przez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

- oceny pracy nauczyciela;

-zagadnień wychowawczych i dydaktycznych.;

- Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami przedszkola oraz wydatkuje fundusze zgodnie z regulaminem swojej działalności.

 

- zapoznania rodziców z działaniami przedszkola na rzecz zdrowia

 

- informowania rodziców   o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

 

- zapoznania rodziców   z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”   i włączenia ich do kształtowania u dzieci wiadomości   i umiejętności w niej zawartych,

 

- przekazywania rodzicom rzetelnej informacji na temat dzieci, ich zachowania i rozwoju, a także włączenia ich do  wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci  i łagodzenia trudności  na jakie natrafiają,

 

- zachęcania rodziców  do współdecydowania w sprawach przedszkola np.: ustalania    i zatwierdzania harmonogramu wycieczek, wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci, tworzenia dekoracji, wzbogacania sal zajęć   w środki dydaktyczne, współtworzenie menu

 

- zapoznania rodziców z ofertami programowymi szkół

 

2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

 

3. Aktualizacja kącika dla rodziców w szatni

4. Udział rodziców w zajęciach otwartych metodą warsztatową

5.Zaproszenie na spotkania z rodzicami specjalistów:

logopedę,   psychologa – porady jak poradzić sobie z agresją

6. Przeprowadzanie badań związanych z problemami

i oczekiwaniami  rodziców.

 

7. Systematyczne włączanie rodziców do przygotowywania i wystawiania przedstawień zarówno na terenie przedszkola ,jak i poza nim.

 

8. Warsztaty teatralne , kulinarne z rodzicami

 

9. Sponsoring  pomocy do stworzenia optymalnego klimatu zajęć .

 

10.  Zachęcenie rodziców do czytania bajek, które znajdują się w innowacji oraz zamieszczone  na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

11.Wspieranie działań nauczycieli poprzez doposażenie kącików aktywności

 

12.Finansowanie wyjazdów swoich dzieci  np.: na wycieczki

 

14.   Udział rodziców w:

 

a. uroczystościach przedszkolnych

b. zajęciach otwartych prowadzonych przez  instruktorów zajęć dodatkowych

c. „Dniach Otwartych”

d. spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych

 

15. Śledzenie wydarzeń przedszkola na stronie internetowej oraz poprzez gazetkę przedszkolną „Gazetka przedszkolaka”.

 

16.Udział rodziców z dziećmi w szkoleniach z I pomocy przedmedycznej , w spotkaniach kulinarnych

 

17.Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu

do głównych  kierunków pracy w roku szkolnym

2014/2015.

18. Wprowadzenie „Skrzynki uwag i propozycji rodziców”

 

 

 

Zgodnie z planem współpracy z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie  harmonogramem

 

 

 

wg harmonogramu spotkań rodziców

 

 

 

 

 

zgodnie  harmonogramami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

na bieżąco

 

wg potrzeb

 

I/VI  2015

na bieżąco

 

 

 

 

 

wszyscy n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialni n-le

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-le

 

n-l E.Zarębska

 

 

 

Poprawiony: środa, 03 września 2014 16:15